بودجه بندی کنکور انسانی 97

بودجه بندی کنکور انسانی 97

بودجه بندی کنکور انسانی 97

بررسی بودجه بندی کنکور انسانی 97

با توجه به میزان بالایی که در حجم درس ها وجود داره دونستن این موضوع که از هر درسی چقدر سوال ممکنه بیاد خیلی کمک می کنه. هم چنین این که از هر درسی کدوم مبحث ها مهم تر هستند. این طوری برای هر موضوع و مبحث وقتی که واقعا مناسبش هست و میتونه نتیجه خوبی براتون داشته باشه رو میذارید.

این قضیه هم چنین به کسایی که تازه شروع به درس خوندن برای کنکور کردند کمک بیشتری میکنه. رشته انسانی هم برخلاف ریاضی و تا حدی تجربی درصد مباحث خوندنیش خیلی بیشتره تا حل مسائل. برای همین وقت زیادی رو باید روی خوندن مباحث گذاشت. بودجه بندی و میزان سوالاتی که در ادامه براتون گذاشته میشه کمک می کنه بهتون که با میزان سوالات و مباحثی که برای طراحای سوال مهمه آشنا بشید. این رو هم بدونید که میزان سوالات هر ساله خیلی تغییر نمی کنه. یعنی مبحثی که تعداد سوالاتش بالاست هر ساله بالاست و مبحثی که تعداد سوالاتش پایینه میشه گفت هر ساله پایینه. تغییراتش نهایت در 1تا 2 تا سوال بیشتر یا کمتره. معمولا تغییر آن چنانی نمی کنه.

امیدواریم با توجه به این بودجه بندی بتونید برنامه ریزی درستی رو با توجه به تایمی که براتون مونده انجام بدید.

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس ریاضی

 

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور
90 91 92 93 94 95

96

ریاضی سال

دوم

اعداد و نماها

مجموعه ها

1 1 1 1 1

1

توان رسانی و ریشه گیری 1 1 2 1 2

2

چند جمله ای ها و اتحاد ها

1 1 1 1

معادلات درجه اول و معادله خط

1 1 1
نسبت های مثلثاتی 1 1

عبارت های گویا

2 1 3 1 2 1 2
معادلات درجه دوم و حل آنها

نامعادلات درجه اول

1

آمار و

مدلسازی

اندازه گیری و مدل سازی 1

جامعه و نمونه

1

متغیرهای تصادفی 1

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی

1 1 1 1

1

نمودارها و تحلیل داده ها

1 1 1 1 1
شاخص های مرکزی 1 1 1

شاخص های پراکندگی

1 1 1 1 1
ریاضی سال

سوم

تابع 1 1 2 2 2 1

1

معادله و تابع درجه دوم

2 3 2 3 3 2

2

ترکیبات

1 1 1 1 1 1 1
ریاضی پایه

(سال چهارم)

استدلال ریاضی

1 1

1

دنباله های اعداد

2 1 2 2 2 2 2
لگاریتم 1 1 1 1 1 2

1

مدلسازی ریاضی

1 2 2 2 2 1 1
احتمال مقدماتی 2 2 2 2 2 2

2-

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس اقتصاد 

 

نام درس

موضوع

بودجه بندی کنکور

90 91 92 93 94 95

96

مقدمات

اقتصاد چیست؟

1 1 1 2
آشنایی با شاخص های اقتصادی 3 3 3 2 3 3

4

تولید و بازار

تولید 2 2 1 1 1 1
بازار 1 1 1 1

1

مدیریت کلان اقتصادی

دولت و اقتصاد 1 1 *1+1
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 1 1 *1

بودجه دولت

1 2 *1+2 1 2 2 *1+2
توسعه اقتصادی مفاهیم و معیارهای توسعه

1

1

1

1

1

1

1

توزیع درآمد و فقر

1 1 1 1 1 1 1
دولت و توسعه 1 1

بازارهای مالی

پول

1 1 *2+1 *1+2 1 1 *2+1
بانک 1 1 1 1 1 *1

*1

بورس

1 2 1 1 1 *1 1
اقتصاد جهان تجارت بین الملل 1 1 1 1 1 1

آشنایی با برخی نهاد ها و موسسات موثر در اقتصاد جهان

1 *1 *1+2 1

*1

 

علامت * یعنی سوال به صورت ترکیبیه.  *1+2 یعنی یه سوال به صورت مستقل(1) و *2 سوال به صورت ترکیبی .

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس ادبیات اختصاصی 

 

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور
90 91 92 93 94 95

96

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

خطو زبان در ایران پیش از اسلام

1
عصر پیش از رودکی

عصر رودکی

عصر فردوسی 1

عصر عنصری

1 1 1
عصر ناصر خسرو

عصر بیهقی

1 1 2
عصر انوری 1

عصر ابوالمعالی

1
عصر مولوی 1 1

1

عصر سعدی

1
تاریخ ادبیات جهان 1 2 2 2 2 2

1

ترکیبی

1 1 1 1 2
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 عصر حافظ

عصر خواجه رشیدالدین

عصر صائب

عصر قائم مقام

1
عصر هاتف 1 1 1

عصر صبا

1 1 1
عصر بیداری 1 1 1

عصر نیما

2
تاریخ ادبیات جهان 2 2 2 2 2 2

2

ترکیبی

1 2 1 1 1
آرایه های ادبی مقدمات

قالب های شعر فارسی

بیان 1 1 1 2

بدیع

ترکیبی بیان و بدیع 5 7 3 4 3 5

5

ادبیات فارسی سال چهارم دبیرستان

قافیه

2 2 2 2 2 2 2
عروض اختیارات شاعری 2 1 1 1 3 3

1

طبقه بندی اوزان

3 3 4 3 2 2 3
اوزان دوری 1

تقطیع هجایی

1

سبک خراسانی

1 1
سبک عراقی 3 2 2 3 1 1

1

سبک هندی

1 2 1 1 2
سبک شناسی ترکیبی

1

2 3 1 1

 

دوره بازگشت

2 2 1 1 1

1

ادبیات معاصر

2 2
عرفان و تصوف 1

نقد ادبی

2 2 2 1 1 1 1
تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی 1 1

1

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس عربی

 

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور
90 91 92 93 94 95

96

ترجمه و تعریب

ترجمه

3 4 4 3 4 4 4
تعریب 2 2 2 2 2 2

2

مفهوم 1 1

شکل و تجزیه

حرکت گذاری

2 2 2 2 2 2 2
تجزیه و ترکیب 2 2 2 2 2 2

2

عربی (2)

تذکار

1 1 1
معرفه و نکره

انواع اعراب

اعراب فعل مزارع

مبنی المعلوم و مبنی المجهول

عدد

افعال ناقصه

حروف مشبه بالفعل

صفت و مضاف الیه

تصغیر و نسبت 1 1 2 1 1 1

1

عربی (3)

مثال

اجوف

ناقص

مفعول مطلق و مفعول له

توابع

1 1
حال 1

تمیز

1 1
منادی

مستثنی

اسالیب جمله 1 1 2 2 2

1

بلاغت

2 2 2 2 2 2

2

عربی (پیش)

اقسام کلمه

1 1 1 1

2

جامد و مشتق

معرفه و نکره 2 1 1 1 1

معرب و مبنی

اعراب فعل مضارع 1 1

1

نواسخ

1 1
مفاعیل 1 1 1 1

حال و تمیز

1 1 1 1 1
استثنی و منادی 1 1 1

1

مضاف و مهموز

1

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس تاریخ

 

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور
90 91 92 93 94 95

96

تاریخ ایران و جهان (1)

تاریخ چیست و مورخ کیست؟

 
تمدن در میان “دورود” 1 1 1 1

1

مصر، هدیه نیل

1
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها 1 1

تلاش برای زیستن؛ آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت

1
هخامنشان 1 1

یونان و روم

1 1*
اشکانیان 1

1*

ساسانیان

1
طلوع اسلام 1

اسلام در مدینه

1 1
عصر خلفای نخستین 1 1

خلافت امویان

1 1
خلافت عباسیان 1 1

ایران در قرون اسلامی

1 1
ورود اسلام به ایران

ایران درمسیر استقلال

1
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان 1

تاریخ ایران از مغول تا صفویه

1 1
تمدن و فرهنگ ایران

اروپا در قرون وسطا

1 1
جنگ های صلیبی

1

رنسانس در اروپا

1 1

*سوال ترکیبی از درس های (یونان و روم) و (اشکانیان) مطرح شده است.

بودجه بندی کنکور انسانی 97

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور
90 91 92 93 94 95

96

تاریخ ایران و جهان(2)

تحولات مذهبی، فکری و عملی اروپا در قرون جدید

1 1
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرن جدید 1

آخرین امپراطوری های مسلمان

1 1
اروپا و امریکا در قرن نوزدهم

آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار

1
آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار 1 1 1

جنگ جهانی اول

1

جهان در میان دو جنگ

1

1

جنگ جهانی دوم

عصر جنگ سرد

1
ایران در عصر صفویه 1 1

ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه

1 1
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار 1 1

روابط خارجی ایران در دوره قاجار

1 1
اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایران در دوران قاجار

زمینه های انقلاب مشروطیت ایران

انقلاب مشروطیت ایران

دخالت های روسیه و انگلستان در ایران

ایران در دوران سلطنت رضاشاه 1 1 1 1

اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای 28 مرداد

نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) 1 1

تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی

1 1
انقلاب اسلامی ایران 1 1 1 1

ایران در دوران جمهوری اسلامی

1
هشت سال دفاع مقدس

بودجه بندی کنکور انسانی 97

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور
90 91 92 93 94 95

96

تاریخ شناسی

انسان و تاریخ

1 1 1
زمان و اهمیت آن در تاریخ 1 1

1

جغرافیا بستر تحولات تاریخی

1 1
دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها 1 1 1

آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ

1 1 1 1
سکه ها، آیینه گذشته ها

هنر و تاریخ

1 1 1 1

1

ادبیات و تاریخ

1 1 1 1
سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین ها 1 1

زندگی نامه ها و تاریخ

1 1
اسناد تاریخی 1

نشریه ها و تاریخ نویسی

1 1
مورخان و تاریخ ایران 1 1

1

مورخان و تاریخ جهان

1

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس جغرافیا 

 

نام درس

موضوع

بودجه بندی کنکور

90

91 92 93 94 95 96

جغرافیا (1)

جغرافیا، علمی برای زندگی _ 1

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

1 1 1 1 1
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران 1

بیابان ها

1
انسان و بیابان

اهمیت و نقش جنگل ها

1 1
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران

آلودگی هوا

1 1   1
آلودگی دریاها و رودها 1

مخاطرات طبیعی

1
انسان و مخاطرات طبیعی 1

گردشگری چیست؟گردشگر کیست؟

1 1
ایرانگردی 1

پراکندگی و رشد جمعیت

1 1 1
جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی 1 1 1

آب ها

1 1
بهره برداری از منابع آب 1

جغرافیا، جغرافی دانان و توسعه پایدار

1 1 1 1 1 1 1
جغرافیا(2) ناحیه چیست؟ 1 1 1 1 1

1

زندگی در نواحی ساحلی

1
زندگی در نواحی کوهستانی 1 1 1

1

زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب

1 1 1 2
زندگی در نواحی قطبی 1 1

1

سکونتگاه های شهری و روستایی

1 1 1 2 1 1
نواحی سیاسی 1 2 1

2

نواحی اقتصادی

1 1 1

جغرافیای سال چهارم

ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا 1 1

سیستم چیست؟

1 1 1 1
راه و روش پژوهش های جغرافیایی 1 1

1

نقشه و فرآیند تهیه آن

1 1 1 1 1
نمایش شکل زمین 1 1

1

کاربرد رایانه در جغرافیا

1
سنجش از راه دور 1 1 1 1 1

1

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

1 1 1 1
مدل های جغرافیایی

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

1 1 1
جغرافیا و آمایش سرزمین 1 1 1

1

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس علوم اجتماعی

نام درس

موضوع

بودجه بندی کنکور

92

93 94 95 96

جامعه شناسی(1)

کنش انسانی 1

علوم انسانی

1
اهمیت علوم انسانی

کنش اجتماعی

1
علوم اجتماعی 1

تاریخچه جامعه شناسی

1 2
پیشینه علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام

جهان اجتماعی و جهان طبیعی

اجزا و لایه های جهان اجتماعی 1

جهان های اجتماعی

1 1
پیامد های جهان اجتماعی 1 1

انواع جهان اجتماعی

شناخت اجتماعی 1 1

انواع شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی تجربی

شناخت اجتماعی عقلی

1 1
شناخت اجتماعی شهودی

شناخت اجتماعی در قرآن

ترکیبی جامعه شناسی(1) 2 3 1

2

جامعه شناسی (2)

گستره جهان اجتماعی

نظام اجتماعی

فرهنگ 1 و 2

2 1
هویت

هویت فردی و اجتماعی

1 1
بازتولید هویت اجتماعی

تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی

2
تحولات هویتی فرهنگ

1

از خود بیگانگی فرهنگی

1
هویت ایرانی

قدرت و اقتدار

نظام سیاسی 1 1

1

انواع نظام سیاسی

ترکیبی جامعه شناسی (2) 4 1

علوم اجتماعی

جهان فرهنگی

1 1
فرهنگ جهانی 1 و 2 1

فرهنگ های جهانی

1 1 1
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب 1

تکوین فرهنگ جدید غرب

1
جامعه جهانی 1

تحولات نظام جهانی

2 1
جهان دو قطبی 1 2

جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی

1
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی 1 1

بیدارگران اسلامی و منورالفکران و روشنفکران غربزده

1 1
انقلاب اسلامی ایران 1

1

بیداری اسلامی

1 1 1 1 1
ترکیبی علوم اجتماعی 3 1 1

5

ترکیبی

ترکیبی از جامعه شناسی 1 و جامعه شناسی 2

1 1
ترکیبی از جامعه شناسی 2 و علوم اجتماعی 5

2

ترکیبی از جامعه شناسی 1 و علوم اجتماعی

2 2 1
ترکیبی از هر سه کتاب 4 3

1

 

بودجه بندی درس فلسفه و منطق رشته انسانی سال 97

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور

90

91

92 93 94 95 96

منطق

انسان و تفکر 1

1

چگونه تعریف می کنیم؟ 1 1 1 2 1

*1

تعریف و دنیای مفاهیم

1 1 2 1 *1
اقسام ذاتی و عرضی(کلیات پنج گانه) 1 1 1 1 1

1

اقسام تعریف

1 1 1 1 1
جایگاه قضیه در استدلال 1 1 1 1

*1

اقسام قضایای حملی وشرطی

1 1 1 1
احکام قضایای حملی 1 1 1 1 1 2

1+1*

استدلال (ترکیب قانونمند قضایا)

1 1 1 1 1
اقسام قیاس 1 2 2 1 1 1

*1

ارزش قیاس

1 1
محتوای استدلال (ماده) 1 1 1 1 1 1

*1

مغالطه

1 1 1 1 1 1
فلسفه سال سوم فلسفه چیست؟(1) 2 1 1 1

*1

فلسفه چیست؟(2)

1 1 1 1
فلسفه چیست؟(3)

 

1

آغاز فلسفه

1 1 1 2 2
شهید راه حکمت 1 1 1 1

1

گوهر های اصیل و جاودانه

2 1 1 1 1 1
علت های چهارگانه 1 1 1 1 1 1

*1

فلسفه سال چهارم

کلیات(1)

1 1 1
کلیات(2) 1 1 1

1

مبانی حکمت مشاء (1)

1 1 1 1 1 1
مبانی حکمت مشاء (2) 4 4 1 1 1 1

*1+1

نمایندگان مکتب مشاء(1)

1 1 1 1
نمایندگان مکتب مشاء(2) 1 1 1 1 1

1

افول حکمت مشاء

1 1 1
حکمت اشراق 1 2 1 1 1 1

1

جریان های فکری عالم اسلام

1 1 1 1
صدرالمتالهین

مبانی حکمت متعالیه

1 2 2 1 1 1 1
حکمای معاصر 1 1 1 1 1

1

حیات فرهنگی

1

*به این معناست که سوال ترکیبی است. برای مثال *2+1 یک سوال به صورت مستقل و دو سوال به صورت ترکیبی طرح شده است.

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 درس روانشناسی

نام درس

موضوع بودجه بندی کنکور

90

91 92 93 94 95

96

روانشناسی

کلیات 7 5 5 4 4 3 7
رشد 2 8 9 5 9 7

1

فرآیندهای شناختی

7 5 4 7 4 4

5

سلامت روانی و اختلال روانی 4 2 2 4 3 6

7

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *