تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

بر اساس اعلام سازمان سنجش تغییرات اعمال شده در سال 96 نسبت به سال 95 به شرح موارد زیر می باشد

 

برخی از تغییرات و اصلاحات مهم 

1-تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

2-تغییر قانون دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی

3-انتخاب محل دانشگاه پیام نور

4-اضافه شدن ظرفیت مازاد

5-استفاده مجدد از امکانات تحصیلی رایگان

 

 

تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حد نصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقی مانده آن به سایر داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مییابد.

سهمیه ایثارگران

قانون سال 95 

ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی 25 درصد به بـالا، جـزو سـهمیه ایثـارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه ایثارگران می باشند. ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان 25 % از ظرفیت هر کد رشته محل است و حد نصـاب نمره این داوطلبان 70 % نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته محل ها می باشد.

رزمندگان: رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند. حد نصاب نمره برای این داوطلبان 75 % نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر می باشد.

قانون جدید در سال 96

ایثارگران: با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران (1400-1396) در تـاریخ 14/12/1395 توسط مجلس شورای اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر ماده 70» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47 براساس قوانین فوق:

«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » (در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت می گیرد).

بیست و پنج درصد (25 %) ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 25% )

پنج درصد (5 %) ظرفیت هر کد رشته محل نیز به «جانبازان زیر 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (ستاد کل نیروهای مسلح، داوطلبان بسیجی و جهاد سازندگی) اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5%)

 

توضیح در خصوص پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش

از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

قانون سال 95 

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری می رساند بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذکور برای تأمین بخشی از نیروی انسـانی مـورد نیـاز آموزشی و پرورشی خود از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شـرایط آزمـون سراسـری دانشـجوی متعهـد خدمت خواهد پذیرفت. لذا در صورت وصول ظرفیت و رشته محل های پذیرش دانشجو و تأیید آن ها توسـط دفتـر گسـترش آمـوزش عـالی وزارت علـوم بـه سازمان سنجش آموزش کشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طریق اطلاعیه های این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. هم چنین در صورت پذیرش در رشته های ویژه شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش نیز موضوع متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

قانون سال 96

وزارت آموزش و پرورش برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبانی و ارزش های اسـلامی و نیـاز دوره هـای مختلـف تحصیلی در کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو می پذیرد. داوطلبان در صـورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط (مندرج در پیوست شماره 2 فصل سـوم ایـن دفترچـه راهنمـا و اطلاعیـه هـای بعـدی آزمـون) می توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبور و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند. هم چنین شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش، در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی این گونه رشته ها که در پیوست شـماره 2 فصـل سـوم این دفترچه راهنما درج گردیده و با توجه به جدول کد رشته محل ها نسبت به انتخاب این کد رشته محل ها اقدام نمایند. مقطع تحصیلی تمامی رشـته هـای ویـژه شاغلین، کاردانی و پذیرش دانشجو در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت می پذیرد. محل تحصیل این رشته ها در پردیس های دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان خواهد بود که در مقابل هر یک از کد رشته محل ها درج شده است.

 

انتخاب محل تحصیل دانشگاه پیام نور

سال 95

داوطلبان باید با توجه به شهرستان محل سکونت یا اشتغال (برای کارکنان دولت) و با ارائه گواهی معتبر مورد تأیید دانشگاه در صورتی که دارای یکی از شـرایط زیر باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراکز یا واحدهای دانشگاه پیام نور اقدام و در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.

محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پیوست شـماره 3 فصل سوم این دفترچه راهنما.

دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ 1/7/1393 تا 31/6/1395 در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکـز یـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول مربوط در پیوست شماره 3 فصل سوم این دفترچه راهنما.

محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاریخ 1/7/1394 تا 31/6/1395 در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در پیوست شماره 3 فصل سوم این دفترچه راهنما.

در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حکم اشتغال) با توجه به جدول مربوط در پیوست شماره 3 فصل سوم ایـن دفترچـه راهنمـا، رشته و مرکز آموزشی محل تحصیل خود را انتخاب نماید.

سال 96

با توجه به مصوبه هشتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 21/12/95 گزینش دانشجو در کلیه کد رشته محل هـای دانشـگاه پیـام نـور، به صـورت «بومی ناحیه ای» صورت می پذیرد. لذا داوطلبان باید با توجه امکان ادامه تحصیل و علاقه مندی خود به تحصیل در هر یـک از واحـدها و مراکـز آموزشـی ایـن دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراکز یا واحدهای دانشگاهی ذیربط اقدام و آن ها را به ترتیب اولویت در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.

کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی، مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمـی باشـند و در صـورت تمایـل میتوانند سایر مراکز و واحدها را انتخاب نمایند. علاوه بر این در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آن ها قابل بررسی نمی باشد.

در اغلب مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور، بیشتر دروس نظری به صورت کلاس نیمه حضـوری بـرای مـرور درس و رفـع اشـکال گروهـی و کـلاس حضوری برای دروس عملی در تعدادی از روزهای مختلف هفته برگزار می شود. اما نظام آموزشی دانشگاه پیام نور «دانشجو محور» بوده و فراگیری دروس بعضاً به صورت الکترونیکی و رفع اشکال گروهی می باشد. در شرایطی که امکان تشکیل جلسه های رفع اشکال گروهی یا کلاس های درس حضوری وجـود نداشـته باشد و یا تعداد پذیرفته شدگان در یک رشته تحصیلی به حد نصاب لازم تشکیل کلاس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت الکترونیکی ارائه می نمایـد. هم چنین دانشگاه می تواند در صورت ضرورت، محل تحصیل دانشجویان مربوط را در یکی از مراکز یا واحـدهای هم جـوار یـا مرکـز اسـتانی کـه دارای رشـته تحصیلی مورد نظر باشد، تعیین نماید.

اجرای برخی از درس های عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و سایر) در آزمایشگاه منطق های، استانی یا سایر آزمایشگاه ها در مراکز دیگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخیص دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

رشته های تحصیلی دوره های ظرفیت مازاد

1) براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سال تحصیلی 94-1393 آن دسته از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کـه فاقـد پـردیس خودگردان می باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه 235 مورخ 30/2/1393 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، دانشجوی مازاد ظرفیت پـذیرش نمایند.

2) پذیرش دانشجوی مازاد مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی توسط پذیرفته شدگان بر اساس تعرفه تعیین شده توسـط معاونـت آموزشـی وزارت بهداشت و تصویب هیأت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مربوطه می باشد.

3) محل تشکیل کلاس پذیرفته شدگان مـازاد ظرفیـت در اختیـار دانشگاه می باشد.

4) نقل و انتقال و مهمانی پذیرفته شدگان مازاد ظرفیت میان دانشگاه هایی که دارای ظرفیت مازاد می باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و بـا رعایت سایر ضوابط آیین نامه انتقال بلامانع است.

5) سایر شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجوی مازاد همانند پـذیرش دانشـجو در پـردیس هـای خودگردان می باشد.

6) داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی دانشگاه های مذکور مراجعه نمایند (امسال به دفترچه اضافه شده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *