تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

یکشنبه 15 مرداد 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

بر اساس اعلام سازمان سنجش تغییرات اعمال شده در سال 96 نسبت به سال 95 به شرح موارد زیر می باشد

 

برخی از تغییرات و اصلاحات مهم 

1-تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

2-تغییر قانون دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی

3-انتخاب محل دانشگاه پیام نور

4-اضافه شدن ظرفیت مازاد

5-استفاده مجدد از امکانات تحصیلی رایگان

 

 

تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 درصدي ايثارگران كه شرايط و حد نصاب لازم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقي مانده آن به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مييابد.

سهمیه ایثارگران

قانون سال 95 

ايثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازي 25 درصد به بـالا، جـزو سـهميه ايثـارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه ايثارگران مي باشند. ظرفيت اختصاصي براي اين دسته از داوطلبان 25 % از ظرفيت هر كد رشته محل است و حد نصـاب نمره اين داوطلبان 70 % نمره گزينش آزاد براي تمامي رشته محل ها مي باشد.

رزمندگان: رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو سهميه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه رزمندگان مي باشند. حد نصاب نمره براي اين داوطلبان 75 % نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي باشد.

قانون جدید در سال 96

ايثارگران: با توجه به تصويب «قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران (1400-1396) در تـاريخ 14/12/1395 توسط مجلس شوراي اسلامي، ماده 90 اين قانون علاوه بر ماده 70» قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحيه بعدي آن در ماده 47 براساس قوانين فوق:

«قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت » (در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي گيرد).

بيست و پنج درصد (25 %) ظرفيت هر كد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 25% )

پنج درصد (5 %) ظرفيت هر كد رشته محل نيز به «جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي) اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 5%)

 

توضيح در خصوص پذيرش دانشجوي متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش

از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

قانون سال 95 

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري مي رساند بر اساس اعلام رسمي وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذكور براي تأمين بخشي از نيروي انسـاني مـورد نيـاز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـون سراسـري دانشـجوي متعهـد خدمت خواهد پذيرفت. لذا در صورت وصول ظرفيت و رشته محل هاي پذيرش دانشجو و تأييد آن ها توسـط دفتـر گسـترش آمـوزش عـالي وزارت علـوم بـه سازمان سنجش آموزش كشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طريق اطلاعيه هاي اين سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. هم چنين در صورت پذيرش در رشته هاي ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش نيز موضوع متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.

قانون سال 96

وزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش هاي اسـلامي و نيـاز دوره هـاي مختلـف تحصيلي در كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو مي پذيرد. داوطلبان در صـورت احراز صلاحيت هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط (مندرج در پيوست شماره 2 فصل سـوم ايـن دفترچـه راهنمـا و اطلاعيـه هـاي بعـدي آزمـون) مي توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند. هم چنين شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش، در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي اين گونه رشته ها كه در پيوست شـماره 2 فصـل سـوم اين دفترچه راهنما درج گرديده و با توجه به جدول كد رشته محل ها نسبت به انتخاب اين كد رشته محل ها اقدام نمايند. مقطع تحصيلي تمامي رشـته هـاي ويـژه شاغلين، كارداني و پذيرش دانشجو در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) صورت مي پذيرد. محل تحصيل اين رشته ها در پرديس هاي دانشگاهي دانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه در مقابل هر يك از كد رشته محل ها درج شده است.

 

انتخاب محل تحصیل دانشگاه پیام نور

سال 95

داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال (براي كاركنان دولت) و با ارائه گواهي معتبر مورد تأييد دانشگاه در صورتي كه داراي يكي از شـرايط زير باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخش هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پيوست شـماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1393 تا 31/6/1395 در شهرستان يا بخش هاي زير پوشش مركـز يـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول مربوط در پيوست شماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1394 تا 31/6/1395 در شهرستان يا بخش هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در پيوست شماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حكم اشتغال) با توجه به جدول مربوط در پيوست شماره 3 فصل سوم ايـن دفترچـه راهنمـا، رشته و مركز آموزشي محل تحصيل خود را انتخاب نمايد.

سال 96

با توجه به مصوبه هشتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 21/12/95 گزينش دانشجو در كليه كد رشته محل هـاي دانشـگاه پيـام نـور، به صـورت «بومي ناحيه اي» صورت مي پذيرد. لذا داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و علاقه مندي خود به تحصيل در هر يـك از واحـدها و مراكـز آموزشـي ايـن دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاهي ذيربط اقدام و آن ها را به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي، مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـي باشـند و در صـورت تمايـل ميتوانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند. علاوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آن ها قابل بررسي نمي باشد.

در اغلب مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور، بيشتر دروس نظري به صورت كلاس نيمه حضـوري بـراي مـرور درس و رفـع اشـكال گروهـي و كـلاس حضوري براي دروس عملي در تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار مي شود. اما نظام آموزشي دانشگاه پيام نور «دانشجو محور» بوده و فراگيري دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي مي باشد. در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه هاي رفع اشكال گروهي يا كلاس هاي درس حضوري وجـود نداشـته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلي به حد نصاب لازم تشكيل كلاس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت الكترونيكي ارائه مي نمايـد. هم چنين دانشگاه مي تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط را در يكي از مراكز يا واحـدهاي هم جـوار يـا مركـز اسـتاني كـه داراي رشـته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد.

اجراي برخي از درس هاي عملي (آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير) در آزمايشگاه منطق هاي، استاني يا ساير آزمايشگاه ها در مراكز ديگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

رشته هاي تحصيلي دوره هاي ظرفيت مازاد

1) براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي 94-1393 آن دسته از دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كـه فاقـد پـرديس خودگردان مي باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه 235 مورخ 30/2/1393 شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پـذيرش نمايند.

2) پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسـط معاونـت آموزشـي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مربوطه مي باشد.

3) محل تشكيل كلاس پذيرفته شدگان مـازاد ظرفيـت در اختيـار دانشگاه مي باشد.

4) نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاه هايي كه داراي ظرفيت مازاد مي باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و بـا رعايت ساير ضوابط آيين نامه انتقال بلامانع است.

5) ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پـذيرش دانشـجو در پـرديس هـاي خودگردان مي باشد.

6) داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه هاي اينترنتي دانشگاه هاي مذكور مراجعه نمايند (امسال به دفترچه اضافه شده)

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *