حذفیات منابع کنکور 97

حذفیات منابع کنکور 97

دوشنبه 25 دی 1396 سمانه الکایی دسته ها

حذفیات منابع کنکور 97

حذفیات منابع کنکور 97 چیست؟

 الف) دروس عمومی                                          

نام کتاب حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات دينی 2 (دين ‌و زندگی 2)

 

كد كتاب 222

پايه تدريس دوم

سال چاپ 93

1. فعاليت ها شامل :

نمونه يابی درصفحه 11 – خودکاوی در صفحات 89، 90 و 118 – مقايسه در صفحه 91 – ذکر نمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129 – تطبيق در صفحات 119 و 151 – هم فکری در صفحه 128 – تفکر در آيات در صفحه 130 – بررسی در صفحات 131 ، 167 و 180.

2. پيشنهاد­ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 187 و 189.

3. ياد آوری­ ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111.

4. شعر صفحه 15.

5. پا ورقی­ های کتاب.

6. ترجمه ­هايی که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.

7. گام ­ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188.

8. بيشتر بدانيم در صفحات 23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ، 99 ، 120 تا 122 ، 141 تا 142 ، 153 تا 157 ، 171تا 172 ، 185 تا 186.

9. مطالب نوشته شده در کادر آبی : صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و 39 تا 40.

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

 الف) دروس عمومی

نام کتاب حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات دينی 3

(دين و زندگی 3)

كد كتاب 251

پايه تدريس سوم

سال چاپ 95

1. فعاليت ها شامل :

بررسی در صفحات 15 ، 30 ، 102 ، 176 ، 190 ، 202.

جست‌ و جو در صفحه 39.

راه حل در صفحه 192.

شناسايی عوامل در صفحه 203.

تطبيق در صفحات 42 ، 44 ، 88 ، 139.

خود ارزيابی در صفحات 113 ، 161 ، 178.

مقايسه در صفحه 120.

انديشه در صفحه 138.

طبقه‌بندی در صفحه 189.

2. برای مطالعه ها : در صفحات 15 تا 16 ، 28 تا 29 ، 33 ، 34 تا 35 ، 41 ، 44 تا 46 ، 56 تا 57 ، 65 تا 66 ، 78 ، 90 تا 91 ، 92 ، 99 ، 101 تا 102 ، 120 تا 121 ، 126 تا 129 ، 140 ، 150 ، 162 تا 163 ، 174 ، 181 تا 182 ، 192 تا 195 ، 205 ، 207 تا 212.

3. پيشنهادها : در صفحات 35 ، 47 ، 57 ، 72 ، 93 ، 106 ، 115 ، 131 ، 141 ، 165 ، 183 ، 195.

4. گام‌ها : در صفحات 18 ، 71 ، 107 ، 130 ، 151 ، 166 ، 206.

5. ياد آوريی ها : در صفحات 6 تا 7 ، 154 ، 168 تا 169.

6. ترجمه هايی که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.

7. پاورقی ها.

 

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

 

  الف) دروس عمومی

 

نام کتاب

حذفيات و ملاحظات
معارف اسلامی

(دين و زندگی)

 

كد كتاب 1/285

پايه تدريس پيش دانشگاهی

سال چاپ 96

1. فعاليت ها شامل :

بررسی در صفحات 28 ، 51 ، 59 ، 61 ، 72 ، 96. برنامه ريزی در صفحه 62.  پيشنهاد در صفحه 20 ، 29 ، 40 ، 77 ، 88. ذکر نمونه ها در صفحه 47. خود ارزيابی در صفحات 34 ، 36 ، 69 ، 73. هم انديشی در صفحات 93 و  98. مقايسه در صفحه 33. پيام  آيات در صفحه 24. ياد آوری در صفحه 3.

2. برای مطالعه : در صفحات 10 تا 12 ، 19 تا 20 ، 53 تا 54 ، 63 ، 75 تا 76 ، 95 ، 97 تا 98 ، 99 تا 102 ، 110 تا 138.

3. ترجمه هايی که در مقابل آيات نوشته شده است.

4. پاورقی ها.

5. کتاب نامه.

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

 الف) دروس عمومی

نام کتاب کد کتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
عربی 2 کليه رشته ­ها (به استثنای رشته ادبيات و علوم انسانی)

 

1/224 دوم 94 .بخش های الصور الجماليه فی القرآن الکريم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء

.تمامی متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب.

.مبحث اسماء خمسه.

.مبحث «اشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» (جايگاه صفت در ترکيب اضافی).

.مبحث تطابق عدد و معدود.

عربی 3 کليه رشته ها (به ‌استثنای رشته ادبيات و علوم انسانی)

 

1/254 سوم 95 .نوع تقسيم حال : «حال فعليه و اسميه».

.مبحث «واو حاليه» / مبحث (ماضی+ ماضی = ماضی بعيد يا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری).

.نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ».

.فعل مضاعف.

.اسماء خمسه.

.پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ايّ) و (ايّة).

.بحث توابع (عطف بيان و صفت)

.متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن.

.معتلات مزيد.

.فعل استثنايی «رای،يری، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن».

.معتلات مجهول مانند: قيلَ، يُـقالُ.

.اعراب تقديری اسم مختوم به ضمير متکلم ی مانند نِعمَتی.

.تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال.

.تشخيص حروف اصلی در معتلات.

.ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً ، حقّاً ، جيدّاً ، شُکراً ، سَمعاً و طاعةً ، سُبحانَ اللهِ ، مَعاذَ اللهِ…».

.نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه 62).

.متن داستانی خانواده آقای مجدّی.

.واژه های جديد کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

.بخش ملحقات در انتهای کتاب.

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

ب) دروس تخصصی گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی

نام کتاب کد کتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
شيمی 2 و آزمايشگاه 1/227 دوم 94 .مطالب بيشتر بدانيد ، آزمايش کنيد.

– نام گذاری فراتر از کتاب درسی به ويژه برای ترکيب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شيمی نيست.

شيمی 3 و آزمايشگاه 1/257 سوم 95
شيمی 1/289 پيش دانشگاهی 96
آمار و مدلسازی (علوم رياضی) 3/234 دوم 94 فصل هشتم
فيزيک (1) و آزمايشگاه 2/206 اول 93 .قسمت های مطالعات آزاد ، پيوست‌ها ، آونگ های مخروطی ، حرکت‌های دورانی در سطح قايم.

.زندگی نامه ها ، سرگذشت دانشمندان.

فيزيک (2) و آزمايشگاه 2/226 دوم 94
فيزيک (3) و آزمايشگاه (علوم رياضی) 4/256 سوم 95
فيزيک (علوم رياضی) 2/293 پيش‌دانشگاهی 96

حذفیات منابع کنکور 97

ج) دروس تخصصی گروه آزمايشی علوم تجربی

نام کتاب کد کتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
زيست­ شناسی و آزمايشگاه 1 (دوم) 1/231 دوم 94 .بخش های بيشتر بدانيد ،جدول ­ها ، پانويس صفحات و پيوست‌های کتاب.
زيست شناسی و آزمايشگاه 2 (سوم) 1/261 سوم 95
زيست شناسی 2/290 پيش‌دانشگاهی 96
آمار و مدلسازی (علوم تجربی) 5/258 سوم 95 .فصل هشتم
فيزيک (1) و آزمايشگاه 2/206 اول 93 .قسمت ها مطالعات آزاد ، پيوست‌ها ، آونگ‌های مخروطی ، حرکت‌های دورانی در سطح قايم.

.زندگی نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

فيزيک (2) و آزمايشگاه 2/226 دوم 94
فيزيک (3) و آزمايشگاه (علوم تجربی) 3/256 سوم 95
فيزيک (علوم تجربی) 1/288 پيش‌دانشگاهی 96
شيمی 2 و آزمايشگاه 1/227 دوم 94 .مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش کنيد.

.نام گذاری فراتر از کتاب درسی به ويژه برای ترکيب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شيمی نيست.

شيمی 3 و آزمايشگاه 1/257 سوم 95
شيمی 1/289 پيش‌دانشگاهی 96

حذفیات منابع کنکور 97

 د) دروس تخصصی گروه آزمايشی علوم انسانی  

نام کتاب کد کتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
عربی 2 رشته ادبيات و علوم انسانی

 

2/224 دوم 94 .در بخش های الاضواء القرآنيه و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می ­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.

.واژه های جديد در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

عربی 3 رشته ادبيات و علوم انسانی 2/254 سوم 95 .بخش های الصُوَرُ الجَماليّة فی القرآن الکريم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء

.تشخيص نوع اعلال.

.تشخيص ماقبل اعلال.

.تشخيص حروف اصلی در معتلات.

.ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…». به عنوان نمونه : درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثيراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ايفا می کند.»

.واژه های جديد کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

.بخش ملحقات در انتهای کتاب.

عربی رشته ادبيات و علوم انسانی 1/316 پيش‌دانشگاهی 96 .ملحقات جمع سالم.

.کليه پاورقی ­ها.

.درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً…» تا «بغير الحق»

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *