حذفیات منابع کنکور 97

حذفیات منابع کنکور 97

حذفیات منابع کنکور 97

حذفیات منابع کنکور 97 چیست؟

 الف) دروس عمومی                                          

نام کتاب حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین ‌و زندگی 2)

 

کد کتاب 222

پایه تدریس دوم

سال چاپ 93

1. فعالیت ها شامل :

نمونه یابی درصفحه 11 – خودکاوی در صفحات 89، 90 و 118 – مقایسه در صفحه 91 – ذکر نمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129 – تطبیق در صفحات 119 و 151 – هم فکری در صفحه 128 – تفکر در آیات در صفحه 130 – بررسی در صفحات 131 ، 167 و 180.

2. پیشنهاد­ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 187 و 189.

3. یاد آوری­ ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111.

4. شعر صفحه 15.

5. پا ورقی­ های کتاب.

6. ترجمه ­هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

7. گام ­ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188.

8. بیشتر بدانیم در صفحات 23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ، 99 ، 120 تا 122 ، 141 تا 142 ، 153 تا 157 ، 171تا 172 ، 185 تا 186.

9. مطالب نوشته شده در کادر آبی : صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و 39 تا 40.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

 الف) دروس عمومی

نام کتاب حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی 3

(دین و زندگی 3)

کد کتاب 251

پایه تدریس سوم

سال چاپ 95

1. فعالیت ها شامل :

بررسی در صفحات 15 ، 30 ، 102 ، 176 ، 190 ، 202.

جست‌ و جو در صفحه 39.

راه حل در صفحه 192.

شناسایی عوامل در صفحه 203.

تطبیق در صفحات 42 ، 44 ، 88 ، 139.

خود ارزیابی در صفحات 113 ، 161 ، 178.

مقایسه در صفحه 120.

اندیشه در صفحه 138.

طبقه‌بندی در صفحه 189.

2. برای مطالعه ها : در صفحات 15 تا 16 ، 28 تا 29 ، 33 ، 34 تا 35 ، 41 ، 44 تا 46 ، 56 تا 57 ، 65 تا 66 ، 78 ، 90 تا 91 ، 92 ، 99 ، 101 تا 102 ، 120 تا 121 ، 126 تا 129 ، 140 ، 150 ، 162 تا 163 ، 174 ، 181 تا 182 ، 192 تا 195 ، 205 ، 207 تا 212.

3. پیشنهادها : در صفحات 35 ، 47 ، 57 ، 72 ، 93 ، 106 ، 115 ، 131 ، 141 ، 165 ، 183 ، 195.

4. گام‌ها : در صفحات 18 ، 71 ، 107 ، 130 ، 151 ، 166 ، 206.

5. یاد آوریی ها : در صفحات 6 تا 7 ، 154 ، 168 تا 169.

6. ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

7. پاورقی ها.

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

 

  الف) دروس عمومی

 

نام کتاب

حذفیات و ملاحظات
معارف اسلامی

(دین و زندگی)

 

کد کتاب 1/285

پایه تدریس پیش دانشگاهی

سال چاپ 96

1. فعالیت ها شامل :

بررسی در صفحات 28 ، 51 ، 59 ، 61 ، 72 ، 96. برنامه ریزی در صفحه 62.  پیشنهاد در صفحه 20 ، 29 ، 40 ، 77 ، 88. ذکر نمونه ها در صفحه 47. خود ارزیابی در صفحات 34 ، 36 ، 69 ، 73. هم اندیشی در صفحات 93 و  98. مقایسه در صفحه 33. پیام  آیات در صفحه 24. یاد آوری در صفحه 3.

2. برای مطالعه : در صفحات 10 تا 12 ، 19 تا 20 ، 53 تا 54 ، 63 ، 75 تا 76 ، 95 ، 97 تا 98 ، 99 تا 102 ، 110 تا 138.

3. ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.

4. پاورقی ها.

5. کتاب نامه.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

 الف) دروس عمومی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی 2 کلیه رشته ­ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

1/224 دوم 94 .بخش های الصور الجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء

.تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب.

.مبحث اسماء خمسه.

.مبحث «اشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی).

.مبحث تطابق عدد و معدود.

عربی 3 کلیه رشته ها (به ‌استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

1/254 سوم 95 .نوع تقسیم حال : «حال فعلیه و اسمیه».

.مبحث «واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی = ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری).

.نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ».

.فعل مضاعف.

.اسماء خمسه.

.پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ایّ) و (ایّه).

.بحث توابع (عطف بیان و صفت)

.متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن.

.معتلات مزید.

.فعل استثنایی «رای،یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن».

.معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ.

.اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی.

.تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال.

.تشخیص حروف اصلی در معتلات.

.ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً ، حقّاً ، جیدّاً ، شُکراً ، سَمعاً و طاعهً ، سُبحانَ اللهِ ، مَعاذَ اللهِ…».

.نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه 62).

.متن داستانی خانواده آقای مجدّی.

.واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

.بخش ملحقات در انتهای کتاب.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397

حذفیات منابع کنکور 97

ب) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 94 .مطالب بیشتر بدانید ، آزمایش کنید.

– نام گذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 95
شیمی 1/289 پیش دانشگاهی 96
آمار و مدلسازی (علوم ریاضی) 3/234 دوم 94 فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه 2/206 اول 93 .قسمت های مطالعات آزاد ، پیوست‌ها ، آونگ های مخروطی ، حرکت‌های دورانی در سطح قایم.

.زندگی نامه ها ، سرگذشت دانشمندان.

فیزیک (2) و آزمایشگاه 2/226 دوم 94
فیزیک (3) و آزمایشگاه (علوم ریاضی) 4/256 سوم 95
فیزیک (علوم ریاضی) 2/293 پیش‌دانشگاهی 96

حذفیات منابع کنکور 97

ج) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 (دوم) 1/231 دوم 94 .بخش های بیشتر بدانید ،جدول ­ها ، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب.
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم) 1/261 سوم 95
زیست شناسی 2/290 پیش‌دانشگاهی 96
آمار و مدلسازی (علوم تجربی) 5/258 سوم 95 .فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه 2/206 اول 93 .قسمت ها مطالعات آزاد ، پیوست‌ها ، آونگ‌های مخروطی ، حرکت‌های دورانی در سطح قایم.

.زندگی نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

فیزیک (2) و آزمایشگاه 2/226 دوم 94
فیزیک (3) و آزمایشگاه (علوم تجربی) 3/256 سوم 95
فیزیک (علوم تجربی) 1/288 پیش‌دانشگاهی 96
شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 94 .مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.

.نام گذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 95
شیمی 1/289 پیش‌دانشگاهی 96

حذفیات منابع کنکور 97

 د) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی  

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

2/224 دوم 94 .در بخش های الاضواء القرآنیه و فی رِحابِ نهج البلاغه فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می ­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.

.واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

عربی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی 2/254 سوم 95 .بخش های الصُوَرُ الجَمالیّه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء

.تشخیص نوع اعلال.

.تشخیص ماقبل اعلال.

.تشخیص حروف اصلی در معتلات.

.ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…». به عنوان نمونه : درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می کند.»

.واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

.بخش ملحقات در انتهای کتاب.

عربی رشته ادبیات و علوم انسانی 1/316 پیش‌دانشگاهی 96 .ملحقات جمع سالم.

.کلیه پاورقی ­ها.

.درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً…» تا «بغیر الحق»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *