رتبه قبولی رشته اتاق عمل در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته اتاق عمل در دانشگاه های سراسری

شنبه 24 فروردین 1398 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته اتاق عمل در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 14237 3714 منطقه 1 پسر 5728
تبريز 15830 4092 منطقه 1 دختر 5883
تبريز 16754 4342 منطقه 1 دختر 5963
تبريز 19037 4888 منطقه 1 دختر 5739
تبريز 20605 5253 منطقه 1 دختر 6110
تبريز 24427 6118 منطقه 1 دختر 5526
بناب 23726 9549 منطقه 2 پسر 6327
مراغه 24172 9722 منطقه 2 دختر 5569
لنگرود 24579 9879 منطقه 2 پسر 5587
كرج 24600 9888 منطقه 2 دختر 5429
مرند 25296 10169 منطقه 2 دختر 6019
مرند 27004 10856 منطقه 2 دختر 5605
كليبر 27594 5581 منطقه 3 پسر 5557
گوگان 28395 5762 منطقه 3 دختر 5491
اهر 30103 6183 منطقه 3 دختر 5594
عجب شير 31283 6478 منطقه 3 دختر 5657
اهر 37895 8176 منطقه 3 دختر 5534
شهرك سهند 40139 8772 منطقه 3 پسر 5765

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 13905 3640 منطقه 1 پسر 6461
شيراز 15543 4028 منطقه 1 پسر 6189
شيراز 16922 4404 منطقه 1 پسر 6040
خرامه 17032 4429 منطقه 1 پسر 5848
شيراز 19190 4925 منطقه 1 دختر 5929
نيشابور 14601 6058 منطقه 2 پسر 5397
داراب 20672 8386 منطقه 2 پسر 5807
شيراز 21596 8736 منطقه 2 پسر 6079
فيروزآباد 17568 3210 منطقه 3 دختر 5758
تاكستان 17906 3282 منطقه 3 پسر 5354
ارسنجان 30421 6265 منطقه 3 پسر 5718

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 12786 3377 منطقه 1 دختر 6141
مشهد 17228 4471 منطقه 1 پسر 6228
مشهد 19611 5022 منطقه 1 دختر 5978
مشهد 19632 5025 منطقه 1 پسر 5631
گناباد 16176 6649 منطقه 2 دختر 5497
تربت حيدريه 21596 8736 منطقه 2 دختر 6239
اهواز 40684 16142 منطقه 2 دختر 5426
نيشابور 41198 16339 منطقه 2 دختر 5052
تهران 13755 2376 منطقه 3 دختر 6395
عجب شير 19037 3551 منطقه 3 دختر 5531
طبس 23353 4601 منطقه 3 دختر 5456

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 22689 5720 منطقه 1 دختر 5096
شيراز 31127 7626 منطقه 1 دختر 5115
جهرم 9409 3903 منطقه 2 پسر 5438
جهرم 34643 13880 منطقه 2 دختر 5108
مرودشت 35152 14091 منطقه 2 دختر 5397
ساري 41945 16618 منطقه 2 پسر 5302
خرم‌بيد 39410 8563 منطقه 3 دختر 5360

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 10828 2928 منطقه 1 دختر 6092
شيراز 16728 4333 منطقه 1 دختر 5998
قم 8209 3408 منطقه 2 دختر 6066
ساوه 19140 7793 منطقه 2 دختر 5849
فولاد شهر 22265 8998 منطقه 2 دختر 5987
شاهين شهر 22689 9165 منطقه 2 دختر 5794
دهاقان 16120 2912 منطقه 3 پسر 5702
سده اقليد 20650 3936 منطقه 3 دختر 5597
دهاقان 27164 5475 منطقه 3 پسر 5703

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 7944 2186 منطقه 1 پسر 6304
تهران 14364 3744 منطقه 1 پسر 5907
تهران 14621 3816 منطقه 1 دختر 6434
تهران 14936 3890 منطقه 1 دختر 6428
كرج 6603 2760 منطقه 2 دختر 6323
ملاير 9897 4116 منطقه 2 دختر 6370
آمل 10200 4240 منطقه 2 پسر 6144
ساري 10200 4240 منطقه 2 پسر 6602
هشتگرد 12767 2175 منطقه 3 دختر 6168
شهر قدس 15847 2852 منطقه 3 پسر 5954

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لاهيجان 16401 6739 منطقه 2 پسر 5922
بندرانزلي 18398 7505 منطقه 2 پسر 6723
رشت 21321 8629 منطقه 2 پسر 5451
رشت 29146 11705 منطقه 2 پسر 5602
رشت 29736 11935 منطقه 2 دختر 5658
رودبارمنجيل 16689 3032 منطقه 3 دختر 5871
رضوانشهر 26632 5343 منطقه 3 پسر 5852
آستانه اشرفيه 26775 5363 منطقه 3 پسر 5728

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 11862 3158 منطقه 1 پسر 6444
تبريز 12455 3308 منطقه 1 پسر 6144
تبريز 12837 3388 منطقه 1 دختر 6310
ابهر 4486 1896 منطقه 2 پسر 5881
خوي 7136 2972 منطقه 2 پسر 6395
اردبيل 12722 5287 منطقه 2 پسر 6060
كرج 16628 6824 منطقه 2 دختر 6089
تهران 20838 3985 منطقه 3 دختر 5672
قرچك 21120 4055 منطقه 3 دختر 5639
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 8762 2397 منطقه 1 دختر 6199
تهران 17095 4442 منطقه 1 پسر 5612
تهران 17691 4584 منطقه 1 پسر 6056
مرند 5111 2174 منطقه 2 دختر 5973
خوي 12382 5147 منطقه 2 پسر 5919
كرمانشاه 14110 5861 منطقه 2 پسر 6068
شهريار 18763 7647 منطقه 2 دختر 6173
نظرآباد 24641 4894 منطقه 3 دختر 5344
شهر قدس 25821 5169 منطقه 3 پسر 5780
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سبزوار 36769 14676 منطقه 2 دختر 5350
نيشابور 37219 14838 منطقه 2 پسر 6256
سبزوار 37259 14853 منطقه 2 دختر 5205
سبزوار 39984 15870 منطقه 2 دختر 5144
گلوگاه 24357 4820 منطقه 3 دختر 5289
كاشمر 44715 10073 منطقه 3 دختر 5275
تربت جام 47968 10987 منطقه 3 پسر 5271
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 24380 6109 منطقه 1 دختر 5751
شيراز 27881 6877 منطقه 1 پسر 5510
شيراز 32718 7973 منطقه 1 دختر 5150
شيراز 33000 8030 منطقه 1 دختر 5437
شيراز 34799 8407 منطقه 1 دختر 5583
شيراز 35062 8462 منطقه 1 دختر 5750
فسا 32234 12924 منطقه 2 دختر 5233
نورآباد ممسني 35122 14077 منطقه 2 دختر 5598
قروه 36739 14665 منطقه 2 پسر 5535
كازرون 39582 15723 منطقه 2 پسر 5157
ارسنجان 35626 7574 منطقه 3 پسر 5432
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 42698 10090 منطقه 1 دختر 5618
سنندج 33069 13269 منطقه 2 دختر 5784
سنندج 33239 13347 منطقه 2 دختر 5655
سنندج 33297 13369 منطقه 2 دختر 5730
كرمانشاه 35289 14145 منطقه 2 دختر 5523
سنندج 36589 14608 منطقه 2 پسر 5675
كرمانشاه 36986 14759 منطقه 2 دختر 5711
ساري 42346 16765 منطقه 2 دختر 5124
سنندج 59949 23544 منطقه 2 پسر 4923
مريوان 24855 4944 منطقه 3 پسر 6094
بانه 34614 7309 منطقه 3 دختر 5280
قروه 36951 7935 منطقه 3 دختر 5640
قروه 37822 8160 منطقه 3 دختر 5359
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 39944 9530 منطقه 1 دختر 5178
شيراز 41129 9770 منطقه 1 دختر 5273
يزد 25252 10151 منطقه 2 پسر 5354
كرمان 26882 10803 منطقه 2 پسر 5534
كاشان 39725 15782 منطقه 2 دختر 5258
ميبد 39850 15821 منطقه 2 دختر 5352
كرمان 42592 16858 منطقه 2 دختر 5032
زرند 51726 12055 منطقه 3 دختر 5193
شهربابك 54377 12791 منطقه 3 پسر 4976
شهربابك 56743 13508 منطقه 3 دختر 4946
ماهان 57573 13742 منطقه 3 دختر 5224
بم 59998 14455 منطقه 3 دختر 5386
كرمان 60687 14658 منطقه 3 پسر 5244
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
كازرون 27823 6868 منطقه 1 پسر 6169
بوشهر 33488 13437 منطقه 2 پسر 5384
بوشهر 41227 16348 منطقه 2 دختر 5637
قائميه 25821 5169 منطقه 3 دختر 5832
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ورامين 29035 11664 منطقه 2 دختر 5862
اراك 36702 14650 منطقه 2 دختر 5161
محلات 39850 15821 منطقه 2 دختر 5029
دهلران 25851 5180 منطقه 3 دختر 5544
مامونيه / زرنديه 38849 8416 منطقه 3 پسر 4965
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
خرم آباد 28662 11508 منطقه 2 دختر 5708
مباركه 35062 14047 منطقه 2 دختر 5281
شاهين شهر 37059 14791 منطقه 2 دختر 5124
خرم آباد 41259 16359 منطقه 2 دختر 5343
بروجرد 41294 16374 منطقه 2 دختر 5420
كوهدشت 33239 6945 منطقه 3 پسر 5328
ملارد 37476 8073 منطقه 3 پسر 5489
دورود 40569 8886 منطقه 3 پسر 5129
رومشكان 41777 9242 منطقه 3 دختر 5383
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهركرد 28293 11377 منطقه 2 دختر 5730
مباركه 33868 13573 منطقه 2 دختر 5538
شهرضا 37721 15031 منطقه 2 پسر 4850
آران و بيدگل 38622 15380 منطقه 2 پسر 5292
فارسان 47394 18696 منطقه 2 پسر 5227
كيار 47508 10856 منطقه 3 دختر 5312
لردگان 50513 11696 منطقه 3 پسر 5029
بن 52599 12304 منطقه 3 دختر 5249
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 47394 11013 منطقه 1 پسر 5093
انار 28578 5808 منطقه 3 پسر 5050
سراوان 77193 19605 منطقه 3 پسر 5067
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهرضا 36915 14732 منطقه 2 دختر 5430
داراب 39793 15801 منطقه 2 پسر 5362
فلاورجان 40173 15939 منطقه 2 دختر 5180
نجف آباد 40762 16171 منطقه 2 پسر 5115
تايباد 29239 5963 منطقه 3 پسر 5311
بشرويه 35514 7547 منطقه 3 پسر 5217
فردوس 37721 8131 منطقه 3 دختر 5297
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
بجنورد 29736 11935 منطقه 2 پسر 5571
رودسر 33143 13304 منطقه 2 پسر 5614
بهنمير 34336 13767 منطقه 2 دختر 5339
سبزوار 37721 15031 منطقه 2 دختر 5302
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 36103 8697 منطقه 1 دختر 5260
نوشهر 29890 11993 منطقه 2 پسر 6619
قائم شهر 36986 14759 منطقه 2 پسر 5414
اسلام‌شهر 37338 14879 منطقه 2 دختر 5599
سمنان 48669 19189 منطقه 2 دختر 5093
شاهرود 55927 21981 منطقه 2 دختر 4986
سمنان 63938 25094 منطقه 2 دختر 5017
اسلام‌شهر 39376 8552 منطقه 3 دختر 5281

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شوشتر سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 44333 10407 منطقه 1 دختر 5160
اهواز 41294 16374 منطقه 2 دختر 5381
نهاوند 43978 17372 منطقه 2 پسر 4914
دزفول 45809 18097 منطقه 2 دختر 5185
سروآباد 45147 10195 منطقه 3 پسر 5143
شوشتر 47358 10806 منطقه 3 دختر 5207
شوشتر 48248 11071 منطقه 3 دختر 5487
ماه شهر 50951 11814 منطقه 3 پسر 5141
شوشتر 58331 13968 منطقه 3 پسر 4757

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 40607 9662 منطقه 1 دختر 5487
مشهد 41575 9860 منطقه 1 دختر 5295
كاشمر 44053 17400 منطقه 2 دختر 5162
تربت حيدريه 44170 17447 منطقه 2 دختر 5138

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 39879 9519 منطقه 1 دختر 5632
شيراز 44053 10351 منطقه 1 پسر 5335
اهواز 44300 17488 منطقه 2 دختر 5609
اهواز 49401 19462 منطقه 2 دختر 4780
الشتر 39050 8470 منطقه 3 دختر 5638
ايذه 48353 11103 منطقه 3 دختر 5182
ايذه 48912 11251 منطقه 3 دختر 5717
ياسوج 58742 14097 منطقه 3 دختر 5724

تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
كرمانشاه 37587 14976 منطقه 2 دختر 5207
كرمانشاه 38153 15194 منطقه 2 دختر 5602
كرمانشاه 39237 15589 منطقه 2 دختر 5407
سروآباد 39850 8685 منطقه 3 پسر 5692
دره شهر 41545 9174 منطقه 3 دختر 5049
دره شهر 43000 9571 منطقه 3 پسر 5127
مهران 45387 10253 منطقه 3 پسر 5355
آبدانان 45387 10253 منطقه 3 دختر 5636
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گراش سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گراش

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 37259 8963 منطقه 1 دختر 5436
لامرد 43337 9672 منطقه 3 دختر 5393
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ساري 41294 16374 منطقه 2 پسر 5157
قوچان 46730 18441 منطقه 2 پسر 5251
اسفراين 37152 7983 منطقه 3 دختر 5483
رحيم آباد 39271 8523 منطقه 3 دختر 5120
لنگرود 40100 8760 منطقه 3 دختر 5556
علي آبادكتول 41456 9147 منطقه 3 دختر 5263
فردوس 46908 10665 منطقه 3 پسر 5067
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سنندج 35866 14345 منطقه 2 پسر 4967
مرودشت 46115 18214 منطقه 2 دختر 5358
ساري 48586 19150 منطقه 2 دختر 5299
گرگان 48995 19313 منطقه 2 پسر 5704
ياسوج 48013 11000 منطقه 3 پسر 5225
ارسنجان 50391 11668 منطقه 3 پسر 5244
سراوان 67911 16838 منطقه 3 پسر 4381
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خوی سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خوی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 38389 9205 منطقه 1 دختر 5250
خوي 34517 13835 منطقه 2 دختر 5369
اروميه 37535 14956 منطقه 2 دختر 5388
اروميه 37686 15019 منطقه 2 دختر 5790
شوط 38360 8282 منطقه 3 دختر 5216
بوكان 39376 8552 منطقه 3 دختر 5621
شاهين دژ 39984 8727 منطقه 3 دختر 5191
نقده 56063 13295 منطقه 3 دختر 4763
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خمین سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خمین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 36796 8847 منطقه 1 دختر 5000
كاشان 34094 13668 منطقه 2 پسر 5213
سنندج 40897 16222 منطقه 2 پسر 5782
اراك 47161 18608 منطقه 2 دختر 4953
اراك 57315 22539 منطقه 2 پسر 5250
اراك 62034 24364 منطقه 2 پسر 4732
ازنا 64853 15891 منطقه 3 دختر 5209
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 33456 8120 منطقه 1 دختر 5249
شيراز 37184 8941 منطقه 1 پسر 5635
بندرعباس 35213 14115 منطقه 2 دختر 5231
بندرعباس 41545 16469 منطقه 2 پسر 5562
بندرعباس 43000 17016 منطقه 2 دختر 5330
كرج 44268 17476 منطقه 2 پسر 5084
ميناب 20723 3955 منطقه 3 پسر 4912
ميناب 58029 13889 منطقه 3 دختر 4944
ميناب 59519 14327 منطقه 3 دختر 5117
حاجي آباد 61985 15036 منطقه 3 دختر 4646
حاجي آباد 63793 15567 منطقه 3 پسر 5136
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لارستان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لارستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 38233 9174 منطقه 1 پسر 4932
شيراز 39944 9530 منطقه 1 دختر 4951
شيراز 40866 9718 منطقه 1 دختر 5180
شيراز 44826 10504 منطقه 1 پسر 5739
شيراز 213934 39175 منطقه 1 دختر 4402
داراب 21987 8889 منطقه 2 دختر 5562
اقليد 41430 16425 منطقه 2 دختر 5080
لار 41430 16425 منطقه 2 دختر 5395
يزد 43792 17310 منطقه 2 پسر 5893
خنج 46232 10472 منطقه 3 پسر 5032
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 22623 5698 منطقه 1 پسر 5594
شيراز 28662 7059 منطقه 1 دختر 5403
شيراز 31697 7752 منطقه 1 دختر 5470
شهرضا 37442 14919 منطقه 2 پسر 5342
ياسوج 22202 4312 منطقه 3 پسر 6365
دهدشت 38655 8371 منطقه 3 دختر 5727
ياسوج 40386 8840 منطقه 3 دختر 5283
ياسوج 40976 9002 منطقه 3 دختر 5181
گچساران 41575 9183 منطقه 3 پسر 5653
دهدشت 46232 10472 منطقه 3 دختر 4885
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 22689 5720 منطقه 1 دختر 5622
مشهد 34094 8258 منطقه 1 دختر 5329
مشهد 64361 14307 منطقه 1 پسر 5063
رامسر 41129 16320 منطقه 2 پسر 5473
نيشابور 41777 16558 منطقه 2 دختر 5304
قوچان 43412 17170 منطقه 2 دختر 5567
بجنورد 27823 5641 منطقه 3 دختر 5199
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 24308 6093 منطقه 1 دختر 6206
اصفهان 24662 6174 منطقه 1 دختر 6000
بهارستان 30566 7503 منطقه 1 دختر 5238
كاشان 23670 9523 منطقه 2 پسر 5534
گزبرخوار 31757 12731 منطقه 2 دختر 5097
آران و بيدگل 33520 13449 منطقه 2 پسر 5314
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زرقان 24427 9824 منطقه 2 دختر 5585
آباده 26209 10524 منطقه 2 دختر 5434
شاهين شهر 29681 11911 منطقه 2 دختر 5598
يزد 31881 12784 منطقه 2 دختر 5007
ميبد 33729 13525 منطقه 2 دختر 5312
يزد 33868 13573 منطقه 2 دختر 5354
ميبد 34028 13640 منطقه 2 دختر 5118
ميبد 34463 13817 منطقه 2 دختر 5621
يزد 37999 15135 منطقه 2 پسر 5214
خرامه 23325 4593 منطقه 3 دختر 5407
مهريز 38267 8263 منطقه 3 پسر 5084
خاتم 41227 9077 منطقه 3 پسر 5019
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زاهدان 54453 21431 منطقه 2 دختر 4913
زابل 68583 17043 منطقه 3 دختر 4651
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ساوه سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ساوه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اسلام آبادغرب 46573 18388 منطقه 2 دختر 5312
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
كرمان 46908 18511 منطقه 2 دختر 5069
رودسر 47055 18563 منطقه 2 پسر 5520
كرمان 48126 18973 منطقه 2 دختر 5263
كرمان 66006 25857 منطقه 2 دختر 5322
مرودشت 43605 9751 منطقه 3 دختر 5236
فيروزآباد 43792 9806 منطقه 3 دختر 5448
فلاورجان 45344 10239 منطقه 3 پسر 5147
انار 61471 14889 منطقه 3 دختر 4835
بافت 63132 15367 منطقه 3 دختر 4698
زرند 67811 16805 منطقه 3 دختر 4958
كرمان 68184 16916 منطقه 3 دختر 5057
ياسوج 76597 19430 منطقه 3 دختر 5079
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بم سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 43494 10238 منطقه 1 دختر 5180
كرج 44607 10461 منطقه 1 پسر 5232
شيراز 45941 10729 منطقه 1 پسر 5165
شهربابك 58472 14013 منطقه 3 دختر 5470
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 23726 5948 منطقه 1 پسر 5889
رشت 16905 6915 منطقه 2 دختر 6198
ابهر 23396 9426 منطقه 2 دختر 5539
قزوين 32077 12862 منطقه 2 پسر 4994
رودبارمنجيل 23325 4593 منطقه 3 دختر 6290
هشتگرد 25252 5028 منطقه 3 پسر 5799
محمديه 30255 6227 منطقه 3 دختر 5508
آبيك 36523 7825 منطقه 3 پسر 5196
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 27465 6792 منطقه 1 دختر 6286
تبريز 28425 7004 منطقه 1 پسر 5576
تبريز 29239 7202 منطقه 1 دختر 5431
تبريز 30283 7443 منطقه 1 پسر 5244
اروميه 15682 6470 منطقه 2 دختر 5428
مرند 16519 6782 منطقه 2 دختر 6055
اروميه 30566 12247 منطقه 2 دختر 5783
خوي 32397 12996 منطقه 2 دختر 5531
اروميه 34489 13827 منطقه 2 دختر 5362
سلماس 26442 5311 منطقه 3 پسر 5634
مياندوآب 32942 6863 منطقه 3 پسر 5590
نقده 34551 7292 منطقه 3 دختر 5578
مهاباد 35451 7524 منطقه 3 دختر 5821
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 15425 4008 منطقه 1 دختر 5898
تهران 16137 4177 منطقه 1 پسر 5712
تهران 18057 4679 منطقه 1 دختر 5783
تهران 21095 5358 منطقه 1 دختر 5581
تهران 21550 5465 منطقه 1 پسر 5723
كرج 23990 9647 منطقه 2 دختر 5773
تهران 24510 9857 منطقه 2 دختر 5501
شهرري 24557 9872 منطقه 2 پسر 5606
شهريار 26078 10466 منطقه 2 پسر 5864
شهريار 26278 10553 منطقه 2 دختر 6265
كرج 26684 10728 منطقه 2 دختر 5779
كرج 27542 11070 منطقه 2 دختر 5176
ملارد 29169 5947 منطقه 3 دختر 5670
هشتگرد 33239 6945 منطقه 3 پسر 5506
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
فرخ شهر 14875 6154 منطقه 2 پسر 5039
ميبد 22717 9179 منطقه 2 دختر 5168
نجف آباد 30727 12314 منطقه 2 دختر 5211
سامان 31613 12676 منطقه 2 دختر 5190
زرين شهر 32747 13142 منطقه 2 پسر 5168
بروجن 36166 14448 منطقه 2 دختر 5451
زرين شهر 40242 15969 منطقه 2 دختر 4943
لردگان 46689 10606 منطقه 3 دختر 5441
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 29169 7184 منطقه 1 پسر 5995
تبريز 29292 7216 منطقه 1 پسر 5456
تبريز 30917 7581 منطقه 1 دختر 5574
تبريز 32103 7851 منطقه 1 دختر 5427
اردبيل 14427 5989 منطقه 2 دختر 5723
لنگرود 32653 13106 منطقه 2 دختر 5573
اردبيل 35062 14047 منطقه 2 دختر 5312
اردبيل 36032 14400 منطقه 2 دختر 5485
اردبيل 37855 15076 منطقه 2 پسر 5595
اردبيل 37933 15108 منطقه 2 دختر 5314
اردبيل 40839 16199 منطقه 2 دختر 5645
شهرك سهند 14802 2605 منطقه 3 پسر 6332
مشكين شهر 40723 8928 منطقه 3 پسر 5413
پارس‌آباد مغان 41903 9275 منطقه 3 دختر 5027
پارس‌آباد مغان 51610 12020 منطقه 3 پسر 5227
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 32796 13161 منطقه 2 دختر 5766
قم 37967 15121 منطقه 2 دختر 5270
اهواز 39376 15649 منطقه 2 دختر 5608
بهبهان 41227 16348 منطقه 2 پسر 5424
دزفول 42857 16965 منطقه 2 دختر 5195
اهواز 43190 17094 منطقه 2 پسر 5891
شوشتر 37377 8048 منطقه 3 دختر 5253
نورآباد 37761 8143 منطقه 3 پسر 5816
پاوه 41818 9251 منطقه 3 دختر 5709
جوانرود 42346 9395 منطقه 3 پسر 5323
ايذه 42931 9546 منطقه 3 پسر 5222
شوشتر 43375 9687 منطقه 3 دختر 4945
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 31508 7712 منطقه 1 دختر 5770
تهران 33616 8150 منطقه 1 پسر 5526
تهران 34582 8357 منطقه 1 پسر 6438
ورامين 24014 9657 منطقه 2 پسر 5759
سمنان 25851 10377 منطقه 2 دختر 5192
سمنان 38299 15254 منطقه 2 دختر 5323
سمنان 41860 16588 منطقه 2 دختر 5064
سمنان 42817 16946 منطقه 2 دختر 5243
سمنان 46818 18475 منطقه 2 دختر 4970
سمنان 47552 18746 منطقه 2 دختر 5492
سمنان 57799 22720 منطقه 2 دختر 5343
سمنان 58742 23086 منطقه 2 پسر 5324
سمنان 70039 17498 منطقه 3 دختر 4857
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 25418 6334 منطقه 1 دختر 5310
كاشمر 26053 10458 منطقه 2 پسر 5701
گرگان 29169 11712 منطقه 2 پسر 5753
گرگان 29353 11782 منطقه 2 دختر 5229
كرج 30421 12179 منطقه 2 دختر 5638
گرگان 33987 13622 منطقه 2 دختر 5647
گاليكش 18808 3494 منطقه 3 دختر 5461
گنبد 27080 5455 منطقه 3 دختر 5257
گرگان 34614 7309 منطقه 3 دختر 5741
بندرتركمن 35659 7586 منطقه 3 پسر 5567
اسلام‌شهر 36426 7792 منطقه 3 پسر 5364
مراوه تپه 38764 8395 منطقه 3 دختر 5408
مينودشت 39199 8506 منطقه 3 دختر 5029
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آمل 18057 7380 منطقه 2 پسر 5995
نوشهر 22689 9165 منطقه 2 دختر 5512
رامسر 25974 10429 منطقه 2 دختر 5768
آمل 29944 12013 منطقه 2 دختر 5687
آمل 30157 12084 منطقه 2 دختر 5545
آمل 33585 13474 منطقه 2 پسر 5605
آمل 33645 13499 منطقه 2 پسر 5851
فريدون كنار 105231 40669 منطقه 2 دختر 4382
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 40645 9669 منطقه 1 پسر 5390
كرمانشاه 17071 6990 منطقه 2 پسر 6320
كرمانشاه 21185 8583 منطقه 2 دختر 6121
كرمانشاه 32429 13010 منطقه 2 پسر 5483
كرمانشاه 32747 13142 منطقه 2 دختر 5993
چالوس 34927 14002 منطقه 2 دختر 5423
كرمانشاه 46484 18358 منطقه 2 پسر 5584
كوهدشت 21967 4247 منطقه 3 دختر 5800
پاوه 24757 4921 منطقه 3 دختر 5245
جوانرود 31127 6438 منطقه 3 پسر 5477
جوانرود 38953 8443 منطقه 3 دختر 5102
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 32487 7930 منطقه 1 دختر 5978
كرمان 17095 7004 منطقه 2 دختر 5293
آباده 29353 11782 منطقه 2 دختر 5646
كرمان 32543 13064 منطقه 2 دختر 5471
كرمان 33829 13559 منطقه 2 دختر 5558
كرمان 37338 14879 منطقه 2 دختر 5340
كرمان 46531 18373 منطقه 2 پسر 5813
كرمان 51651 20329 منطقه 2 دختر 5059
بافت 37587 8103 منطقه 3 دختر 5223
جيرفت 48541 11151 منطقه 3 دختر 5610
شهربابك 51021 11835 منطقه 3 دختر 5076
شهربابك 53995 12702 منطقه 3 پسر 5334
عنبرآباد 57315 13658 منطقه 3 پسر 5167
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 24118 6050 منطقه 1 دختر 5459
تهرانسر 25595 6379 منطقه 1 پسر 5751
تهران 25714 6407 منطقه 1 دختر 5272
تهرانسر 35484 8555 منطقه 1 دختر 5117
قم 32046 12848 منطقه 2 دختر 5552
قم 37011 14768 منطقه 2 پسر 5296
قم 37476 14934 منطقه 2 پسر 6393
قم 38920 15483 منطقه 2 پسر 5417
قم 39199 15570 منطقه 2 پسر 5689
قم 39582 15723 منطقه 2 دختر 5325
قم 75224 29404 منطقه 2 دختر 4925
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
دزفول 24194 9733 منطقه 2 پسر 5535
اهواز 30950 12401 منطقه 2 دختر 5191
اهواز 31664 12697 منطقه 2 دختر 5684
شهريار 32623 13095 منطقه 2 دختر 5196
اهواز 32718 13132 منطقه 2 دختر 6292
اهواز 41903 16603 منطقه 2 پسر 5411
اهواز 42857 16965 منطقه 2 پسر 4983
دورود 28218 5722 منطقه 3 پسر 5553
شوشتر 30255 6227 منطقه 3 پسر 5289
گچساران 33000 6885 منطقه 3 پسر 5403
اميديه 33585 7040 منطقه 3 دختر 5257
باغملك 33922 7124 منطقه 3 دختر 5758
رامهرمز 39688 8637 منطقه 3 دختر 5319
رامهرمز 40607 8898 منطقه 3 دختر 5273
مسجدسليمان 41371 9119 منطقه 3 پسر 5522
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 13905 3640 منطقه 1 پسر 6461
شيراز 15543 4028 منطقه 1 پسر 6189
شيراز 16922 4404 منطقه 1 پسر 6040
خرامه 17032 4429 منطقه 1 پسر 5848
شيراز 19190 4925 منطقه 1 دختر 5929
نيشابور 14601 6058 منطقه 2 پسر 5397
داراب 20672 8386 منطقه 2 پسر 5807
شيراز 21596 8736 منطقه 2 پسر 6079
فيروزآباد 17568 3210 منطقه 3 دختر 5758
تاكستان 17906 3282 منطقه 3 پسر 5354
ارسنجان 30421 6265 منطقه 3 پسر 5718
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 32942 8024 منطقه 1 پسر 5488
ساري 19262 7843 منطقه 2 دختر 5760
زنجان 28578 11482 منطقه 2 دختر 5103
زنجان 28825 11569 منطقه 2 پسر 5150
زنجان 29707 11924 منطقه 2 دختر 5211
زنجان 32796 13161 منطقه 2 پسر 5848
زنجان 38360 15275 منطقه 2 پسر 5945
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سمنان 23093 9319 منطقه 2 دختر 5817
ساري 26393 10596 منطقه 2 دختر 6246
بندپي 27706 11130 منطقه 2 دختر 5366
قائم شهر 29944 12013 منطقه 2 دختر 5022
قائم شهر 31969 12821 منطقه 2 دختر 5063
بابل 33110 13287 منطقه 2 دختر 5343
آمل 19822 3733 منطقه 3 دختر 5624
عباس آباد 47470 10843 منطقه 3 پسر 5139
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مراغه سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مراغه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 29324 7226 منطقه 1 دختر 5098
تبريز 36915 8874 منطقه 1 پسر 5816
تبريز 37617 9039 منطقه 1 پسر 5009
آذرشهر 73637 16108 منطقه 1 پسر 6264
مراغه 33069 13269 منطقه 2 دختر 5684
بناب 34745 13921 منطقه 2 دختر 5452
مراغه 36238 14479 منطقه 2 پسر 5554
بناب 36394 14538 منطقه 2 دختر 5691
سراب 20217 3837 منطقه 3 پسر 5401
گرگان 23069 4525 منطقه 3 دختر 5736
سقز 38556 8337 منطقه 3 پسر 5127
تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ملاير 20021 8140 منطقه 2 پسر 5858
كرج 24879 9998 منطقه 2 دختر 5559
ملاير 25821 10366 منطقه 2 دختر 5390
همدان 26278 10553 منطقه 2 پسر 6102
همدان 28634 11499 منطقه 2 پسر 5562
شهريار 29090 11684 منطقه 2 دختر 5846
بهبهان 30204 12098 منطقه 2 پسر 5788
همدان 32186 12903 منطقه 2 پسر 5226
همدان 33987 13622 منطقه 2 پسر 5427
ملاير 36367 14529 منطقه 2 پسر 5376
همدان 36665 14632 منطقه 2 پسر 4742
بهار 37721 8131 منطقه 3 دختر 5138

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *