رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دانشگاه های سراسری

دوشنبه 19 فروردین 1398 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 12455 3308 منطقه 1 دختر 6120
تهران 16256 4212 منطقه 1 پسر 5743
بابل 10329 4303 منطقه 2 پسر 6440
اراك 11375 4741 منطقه 2 پسر 6113
قم 12628 5243 منطقه 2 پسر 6389
نيشابور 12819 5324 منطقه 2 دختر 6508
سمنان 16197 6658 منطقه 2 دختر 5535
سمنان 24953 10028 منطقه 2 دختر 5609
سمنان 27950 11228 منطقه 2 پسر 5321
سمنان 31991 12828 منطقه 2 دختر 5734
شاهرود 36238 14479 منطقه 2 پسر 5022
گنبد 15462 2761 منطقه 3 پسر 6026
تنكابن 17475 3187 منطقه 3 دختر 5561

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهرکرد سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 11846 3155 منطقه 1 دختر 6100
ورامين 13786 3614 منطقه 1 دختر 6313
شيراز 14918 3884 منطقه 1 دختر 5791
شيراز 15276 3982 منطقه 1 پسر 6957
تهران 15955 4132 منطقه 1 پسر 5703
شيراز 16628 4301 منطقه 1 پسر 6193
شهركرد 9347 3878 منطقه 2 پسر 5952
اردستان 14441 5996 منطقه 2 پسر 6054
كاشان 15462 6387 منطقه 2 پسر 5689
رفسنجان 16401 6739 منطقه 2 دختر 5367
دزفول 17071 6990 منطقه 2 پسر 6250
قزوين 17402 7129 منطقه 2 پسر 5481
قرچك 17637 7226 منطقه 2 دختر 6041
فارسان 23377 9417 منطقه 2 دختر 5684

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه زابل سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 14015 3662 منطقه 1 دختر 5903
شيراز 18518 4782 منطقه 1 پسر 5613
تبريز 18645 4806 منطقه 1 دختر 5801
سنندج 18537 7561 منطقه 2 پسر 6379
اهواز 18763 7647 منطقه 2 دختر 6956
گرگان 19011 7741 منطقه 2 دختر 5707
ساري 19011 7741 منطقه 2 دختر 5988
بابل 19500 7923 منطقه 2 دختر 5659
بوشهر 19570 7952 منطقه 2 دختر 6135
كرمان 41016 16271 منطقه 2 پسر 5518
كلاله 18948 3525 منطقه 3 پسر 5346
گرگان 41903 9275 منطقه 3 دختر 5112

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه لرستان سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 10458 2824 منطقه 1 دختر 6082
تبريز 16471 4257 منطقه 1 پسر 5784
تهران 16849 4383 منطقه 1 دختر 6003
قم 11314 4719 منطقه 2 دختر 5956
ساري 14094 5851 منطقه 2 پسر 5790
خرم آباد 16380 6729 منطقه 2 دختر 6090
لاهيجان 17195 7048 منطقه 2 دختر 5859
سنندج 17637 7226 منطقه 2 پسر 6102
خرم آباد 20801 8440 منطقه 2 پسر 6307
همدان 21652 8757 منطقه 2 دختر 5097
خرم آباد 31252 12526 منطقه 2 پسر 6835
خرم آباد 38299 15254 منطقه 2 دختر 5592
بروجرد 45111 17802 منطقه 2 پسر 5268
نورآباد 23540 4646 منطقه 3 پسر 5493
نورآباد 30757 6346 منطقه 3 پسر 5634
نورآباد 34489 7269 منطقه 3 پسر 6001
اليگودرز 47508 10856 منطقه 3 پسر 5643
اليگودرز 63708 15540 منطقه 3 پسر 5102
دورود 74433 18793 منطقه 3 دختر 4617

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 10392 2803 منطقه 1 دختر 5990
شيراز 13636 3575 منطقه 1 دختر 5891
شيراز 14379 3750 منطقه 1 دختر 5945
شيراز 14512 3782 منطقه 1 پسر 6124
شيراز 15359 3996 منطقه 1 دختر 6336
مشهد 15634 4052 منطقه 1 دختر 5720
تهران 16320 4223 منطقه 1 دختر 5585
كرمان 7788 3240 منطقه 2 دختر 6178
كرمان 11570 4827 منطقه 2 پسر 6294
كرمان 12191 5080 منطقه 2 دختر 6088
تربت حيدريه 12767 5304 منطقه 2 پسر 6391
رفسنجان 13004 5398 منطقه 2 پسر 6227
شهركرد 13372 5553 منطقه 2 دختر 6079
كرمان 13666 5675 منطقه 2 دختر 6585
يزد 14823 6132 منطقه 2 پسر 6066
ساري 15321 6329 منطقه 2 پسر 5978
كرمان 15524 6411 منطقه 2 دختر 5727
كرمان 16256 6677 منطقه 2 پسر 6026
كرمان 16849 6894 منطقه 2 دختر 6039
نيشابور 17586 7203 منطقه 2 پسر 5820
سبزوار 17675 7243 منطقه 2 پسر 6146
كرمان 18987 7731 منطقه 2 دختر 5993
كرمان 19243 7836 منطقه 2 پسر 5711
سيرجان 20723 8406 منطقه 2 پسر 5882
بابلسر 37410 14904 منطقه 2 دختر 5143
بابل 128993 49591 منطقه 2 دختر 4835
زرند 10638 1765 منطقه 3 پسر 6214
شهربابك 12894 2200 منطقه 3 دختر 5735
لنگرود 18057 3319 منطقه 3 پسر 5920
شهربابك 25568 5112 منطقه 3 دختر 5843
جيرفت 25851 5180 منطقه 3 پسر 6071
جيرفت 27270 5496 منطقه 3 پسر 6420
بم 32773 6826 منطقه 3 پسر 5558
كرمان 35451 7524 منطقه 3 پسر 5585
كرمان 38153 8233 منطقه 3 دختر 4771
جيرفت 49519 11441 منطقه 3 پسر 5605
جيرفت 52385 12244 منطقه 3 پسر 5611
جيرفت 54034 12710 منطقه 3 پسر 5640
جيرفت 54828 12933 منطقه 3 دختر 5009

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 11329 3030 منطقه 1 پسر 6346
تهران 14061 3671 منطقه 1 دختر 5731
تهران 14336 3737 منطقه 1 پسر 6124
شيراز 14570 3802 منطقه 1 پسر 5776
مشهد 14674 3829 منطقه 1 پسر 6253
تهران 15184 3957 منطقه 1 دختر 5926
تبريز 26132 6492 منطقه 1 دختر 5365
اروميه 7725 3212 منطقه 2 دختر 6197
اروميه 10772 4470 منطقه 2 پسر 6093
رشت 10808 4487 منطقه 2 دختر 7426
رشت 11900 4959 منطقه 2 پسر 6412
لنگرود 12469 5181 منطقه 2 پسر 5809
رشت 12705 5278 منطقه 2 پسر 6212
ساري 13102 5443 منطقه 2 پسر 6281
سنندج 13144 5458 منطقه 2 دختر 6003
قم 13943 5793 منطقه 2 دختر 6333
گرگان 14237 5906 منطقه 2 دختر 6123
سنندج 14401 5978 منطقه 2 دختر 6384
كرج 14401 5978 منطقه 2 دختر 6077
آمل 16082 6621 منطقه 2 دختر 6336
زنجان 16443 6757 منطقه 2 پسر 5574
اروميه 18200 7430 منطقه 2 دختر 5976
خوي 21846 8833 منطقه 2 دختر 5576
اروميه 25296 10169 منطقه 2 دختر 5941
خوي 27107 10891 منطقه 2 پسر 5608
اروميه 27490 11044 منطقه 2 پسر 5954
اروميه 28744 11537 منطقه 2 پسر 6766
انار 31481 12627 منطقه 2 پسر 5536
مشكين شهر 29191 5953 منطقه 3 پسر 5554
قره‌ضياءالدين 40762 8937 منطقه 3 پسر 5464
بوكان 47843 10950 منطقه 3 دختر 5393
مهاباد 55259 13068 منطقه 3 پسر 6479
بوكان 60591 14630 منطقه 3 پسر 5367

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 16705 4325 منطقه 1 پسر 6190
شيراز 16849 4383 منطقه 1 دختر 5708
تهران 17228 4471 منطقه 1 دختر 5969
شيراز 17747 4596 منطقه 1 دختر 5873
شيراز 18085 4688 منطقه 1 دختر 6246
جهرم 7219 3006 منطقه 2 پسر 5491
اهواز 11297 4714 منطقه 2 دختر 6452
اهواز 13536 5617 منطقه 2 دختر 5862
اهواز 13733 5702 منطقه 2 پسر 5705
اهواز 14263 5915 منطقه 2 پسر 6644
اهواز 14456 6002 منطقه 2 پسر 6392
گلپايگان 14456 6002 منطقه 2 پسر 6199
ساري 15763 6506 منطقه 2 دختر 6609
اهواز 15871 6543 منطقه 2 دختر 6057
دزفول 16401 6739 منطقه 2 پسر 6219
اهواز 16689 6845 منطقه 2 پسر 6220
كاشان 17296 7089 منطقه 2 دختر 7155
كرمان 17496 7169 منطقه 2 دختر 5803
يزد 17568 7195 منطقه 2 دختر 5912
بهبهان 17586 7203 منطقه 2 پسر 5981
اهواز 18148 7411 منطقه 2 دختر 6445
بيرجند 18181 7422 منطقه 2 دختر 5707
گرگان 18763 7647 منطقه 2 پسر 6026
كرج 18987 7731 منطقه 2 پسر 5785
كرج 19299 7854 منطقه 2 دختر 5946
ورامين 19299 7854 منطقه 2 پسر 6397
اهواز 20650 8374 منطقه 2 پسر 6283
بندرعباس 22916 9259 منطقه 2 دختر 5078
ايذه 16728 3039 منطقه 3 پسر 4539
تهران 23189 4559 منطقه 3 دختر 5493
مسجدسليمان 24736 4916 منطقه 3 پسر 5481
ايذه 64598 15819 منطقه 3 دختر 5804
اهواز 65336 16045 منطقه 3 دختر 5001

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 15381 4001 منطقه 1 پسر 5838
قائم شهر 7046 2936 منطقه 2 دختر 5781
كرمانشاه 10458 4350 منطقه 2 پسر 5224
كرمانشاه 12950 5376 منطقه 2 دختر 6313
همدان 14045 5828 منطقه 2 دختر 5997
اروميه 14802 6124 منطقه 2 دختر 5669
زنجان 15000 6200 منطقه 2 دختر 5944
همدان 15115 6247 منطقه 2 دختر 6371
كرج 15296 6317 منطقه 2 پسر 5877
سنندج 15343 6338 منطقه 2 پسر 6305
بابل 15972 6581 منطقه 2 دختر 6436
ساري 16380 6729 منطقه 2 پسر 5388
كرمانشاه 20199 8207 منطقه 2 دختر 6003
كرمانشاه 20274 8230 منطقه 2 دختر 6146
كرمانشاه 20780 8430 منطقه 2 دختر 5149
كرمانشاه 20984 8506 منطقه 2 پسر 5775
كرمانشاه 21481 8691 منطقه 2 پسر 5947
كرمانشاه 21967 8883 منطقه 2 دختر 5529
كرمانشاه 22202 8976 منطقه 2 پسر 6061
كرمانشاه 23396 9426 منطقه 2 دختر 5381
كرمانشاه 23919 9622 منطقه 2 دختر 6122
كرمانشاه 24557 9872 منطقه 2 دختر 5165
كنگاور 17151 3123 منطقه 3 پسر 6362
سنقر 20936 4011 منطقه 3 پسر 5992
پاوه 28958 5896 منطقه 3 پسر 6091
كنگاور 45726 10339 منطقه 3 دختر 5237

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 6762 1912 منطقه 1 دختر 5872
شيراز 7058 1979 منطقه 1 دختر 6004
تهران 9424 2573 منطقه 1 دختر 6091
شيراز 10843 2932 منطقه 1 دختر 6313
تهران 11846 3155 منطقه 1 پسر 6118
شيراز 12613 3344 منطقه 1 دختر 5798
شيراز 13130 3460 منطقه 1 پسر 5139
شيراز 13478 3540 منطقه 1 پسر 5986
شيراز 14001 3659 منطقه 1 پسر 5943
رشت 7112 2960 منطقه 2 پسر 5786
بابل 8198 3402 منطقه 2 پسر 6367
اردكان 8484 3525 منطقه 2 دختر 6099
يزد 9553 3967 منطقه 2 پسر 6167
كرمان 10200 4240 منطقه 2 پسر 6430
قم 10432 4341 منطقه 2 پسر 6054
رشت 10712 4443 منطقه 2 دختر 5837
اراك 10968 4560 منطقه 2 دختر 6408
اهواز 12148 5062 منطقه 2 دختر 6696
بابل 12786 5310 منطقه 2 دختر 6219
آمل 12786 5310 منطقه 2 دختر 6007
كرمان 12907 5359 منطقه 2 دختر 6139
جهرم 13240 5495 منطقه 2 پسر 5427
شيراز 14802 6124 منطقه 2 دختر 5566
رشت 14982 6190 منطقه 2 دختر 5831
آباده 15101 6240 منطقه 2 پسر 5608
شيراز 14761 2594 منطقه 3 پسر 4933
آمل 15725 2823 منطقه 3 دختر 5899
ياسوج 17655 3227 منطقه 3 پسر 5379
ياسوج 19172 3575 منطقه 3 پسر 5809
شيراز 20174 3826 منطقه 3 دختر 5985
ياسوج 20585 3919 منطقه 3 پسر 5942
برازجان 20801 3979 منطقه 3 دختر 6543
شيراز 21247 4086 منطقه 3 دختر 5671
ياسوج 23069 4525 منطقه 3 دختر 5466
ميناب 24333 4813 منطقه 3 پسر 5442
تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد 6445 1840 منطقه 1 پسر 6174
تهران 9747 2654 منطقه 1 پسر 6321
مشهد 9761 2658 منطقه 1 پسر 5632
مشهد 11000 2963 منطقه 1 پسر 6348
مشهد 11709 3122 منطقه 1 دختر 6036
تهران 12148 3230 منطقه 1 پسر 5907
سبزوار 9608 3991 منطقه 2 پسر 6588
تربت حيدريه 9747 4047 منطقه 2 پسر 6229
شاهرود 10343 4309 منطقه 2 دختر 6447
يزد 10712 4443 منطقه 2 دختر 6490
بجنورد 11061 4602 منطقه 2 پسر 6415
گرگان 11600 4837 منطقه 2 دختر 5861
بابل 11618 4845 منطقه 2 دختر 6271
كرمان 11618 4845 منطقه 2 پسر 5757
گرگان 11650 4861 منطقه 2 پسر 6057
قوچان 12353 5138 منطقه 2 دختر 6208
نيشابور 12494 5189 منطقه 2 دختر 5839
سرخس 20021 3790 منطقه 3 دختر 5594
اسفراين 24035 4751 منطقه 3 پسر 5702
اسفراين 30367 6251 منطقه 3 پسر 5655
تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 6227 1791 منطقه 1 پسر 6583
تهران 8504 2332 منطقه 1 دختر 6349
تبريز 11147 2991 منطقه 1 پسر 6655
تبريز 11243 3011 منطقه 1 دختر 5933
تهران 12335 3275 منطقه 1 پسر 6424
تبريز 16082 4164 منطقه 1 پسر 6423
كرج 8630 3582 منطقه 2 دختر 6184
گرگان 9640 4003 منطقه 2 دختر 6139
كرج 11388 4745 منطقه 2 پسر 5988
همدان 11862 4945 منطقه 2 دختر 6298
اردبيل 12003 5006 منطقه 2 دختر 5730
كرمانشاه 12214 5091 منطقه 2 دختر 6060
كرج 12250 5099 منطقه 2 پسر 5911
اروميه 13615 5654 منطقه 2 پسر 6233
اردبيل 13682 5682 منطقه 2 دختر 6371
مياندوآب 39944 8714 منطقه 3 پسر 5105
اسكو 46531 10561 منطقه 3 پسر 5596
كرج 47434 10830 منطقه 3 پسر 5214
عجب شير 51726 12055 منطقه 3 پسر 5458
تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 6489 1852 منطقه 1 دختر 5553
تهران 9268 2531 منطقه 1 پسر 6322
تهران 10274 2778 منطقه 1 دختر 5862
تهران 10420 2813 منطقه 1 دختر 6162
تهران 15131 3939 منطقه 1 دختر 6145
تهران 16063 4159 منطقه 1 دختر 6327
شاهرود 5701 2395 منطقه 2 دختر 6016
بابل 7209 3003 منطقه 2 دختر 6456
كرج 7696 3199 منطقه 2 دختر 6207
آمل 7824 3252 منطقه 2 پسر 6383
بابل 7860 3264 منطقه 2 دختر 6535
بابل 7888 3274 منطقه 2 دختر 6012
گرگان 8062 3347 منطقه 2 دختر 5962
كرمانشاه 8126 3373 منطقه 2 پسر 6391
چالوس 8334 3461 منطقه 2 دختر 6099
رودسر 8386 3481 منطقه 2 دختر 6535
بهشهر 10077 4180 منطقه 2 دختر 6666
ساري 10145 4214 منطقه 2 دختر 5363
كرج 10508 4370 منطقه 2 پسر 6134
تهران 11061 4602 منطقه 2 دختر 6185
بيرجند 11189 4656 منطقه 2 پسر 6394
كرج 11268 4699 منطقه 2 دختر 5911
كرج 12148 5062 منطقه 2 پسر 6199
كرج 16754 6865 منطقه 2 پسر 5434
بابلسر 87188 33953 منطقه 2 دختر 4836
تهران 13358 2299 منطقه 3 پسر 5842
مينودشت 14379 2508 منطقه 3 پسر 6217
شهر قدس 19536 3675 منطقه 3 پسر 6269

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *