رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 2545 781 منطقه 1 پسر 6796
تبریز 3073 940 منطقه 1 دختر 6509
تبریز 3082 941 منطقه 1 دختر 6378
اردبیل 2308 979 منطقه 2 پسر 7073
ارومیه 2401 1022 منطقه 2 پسر 7023
رشت 2456 1039 منطقه 2 پسر 6394
اردبیل 2601 1105 منطقه 2 دختر 6886
اردبیل 5353 2267 منطقه 2 دختر 6398
اردبیل 5690 2390 منطقه 2 پسر 6466
مشکین شهر 2039 247 منطقه 3 پسر 6731
مشکین شهر 4764 677 منطقه 3 پسر 6448
پارس‌آباد مغان 5111 737 منطقه 3 پسر 6707

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 2128 665 منطقه 1 دختر 6849
قوچان 1714 727 منطقه 2 دختر 6789
ساری 3163 1328 منطقه 2 پسر 6829
کاشمر 3239 1365 منطقه 2 پسر 6923
بجنورد 4325 1829 منطقه 2 پسر 6539
بجنورد 4635 1966 منطقه 2 پسر 6346
بجنورد 5901 2477 منطقه 2 دختر 6369
در‌گز 3550 485 منطقه 3 دختر 6425
اسفراین 5091 733 منطقه 3 دختر 6533

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 1782 562 منطقه 1 پسر 7094
شیراز 1788 564 منطقه 1 پسر 6904
شیراز 2514 776 منطقه 1 پسر 6881
مکاتبه‌ای 3041 930 منطقه 1 دختر 6621
تهران 4047 1207 منطقه 1 دختر 6780
تبریز 4064 1211 منطقه 1 دختر 6434
شهرکرد 2704 1145 منطقه 2 دختر 6378
نورآباد ممسنی 2890 1220 منطقه 2 پسر 6690
ارومیه 2939 1240 منطقه 2 پسر 6849
بهبهان 3045 1279 منطقه 2 پسر 6992
دولت آباد 3226 1358 منطقه 2 پسر 6584
اهواز 3461 1462 منطقه 2 دختر 7070
اهواز 3868 1622 منطقه 2 دختر 6652
اهواز 5863 2463 منطقه 2 پسر 5929
اهواز 7406 3088 منطقه 2 دختر 6566
اهواز 8186 3397 منطقه 2 دختر 6388
ماه شهر 3000 397 منطقه 3 پسر 6735
شوشتر 3060 406 منطقه 3 پسر 6694
اندیمشک 3154 419 منطقه 3 پسر 6662
ماه شهر 3166 422 منطقه 3 پسر 6317
باغملک 4550 640 منطقه 3 دختر 6674
پلدختر 5669 836 منطقه 3 دختر 6915
گتوند 5814 857 منطقه 3 پسر 5857
رامهرمز 6916 1082 منطقه 3 دختر 6372

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 1904 599 منطقه 1 دختر 5982
تهران 2128 665 منطقه 1 پسر 6796
اصفهان 2483 768 منطقه 1 پسر 6664
تهران 2764 849 منطقه 1 دختر 6561
قم 2061 884 منطقه 2 پسر 6814
خوی 2782 1176 منطقه 2 پسر 6793
قم 2993 1258 منطقه 2 دختر 6813
قم 4857 2064 منطقه 2 پسر 6680
تهران 5411 785 منطقه 3 دختر 6421

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 2628 805 منطقه 1 پسر 6987
مرودشت 2729 836 منطقه 1 پسر 6801
اصفهان 3456 1048 منطقه 1 دختر 6562
لامرد 3572 1507 منطقه 2 دختر 6444
داراب 4857 2064 منطقه 2 دختر 6828
یاسوج 1841 223 منطقه 3 دختر 6725
یاسوج 2987 394 منطقه 3 دختر 5922
دهدشت 5701 843 منطقه 3 پسر 6310

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 2722 834 منطقه 1 پسر 7150
کرمانشاه 2581 1095 منطقه 2 دختر 6844
اصفهان 2737 1159 منطقه 2 دختر 6627
ارومیه 2853 1205 منطقه 2 پسر 6845
همدان 2939 1240 منطقه 2 پسر 6841
اردبیل 3010 1265 منطقه 2 پسر 6557
بناب 3023 1272 منطقه 2 پسر 6732
همدان 3103 1306 منطقه 2 پسر 6939
ورامین 3219 1356 منطقه 2 دختر 6086
قزوین 3343 1412 منطقه 2 دختر 6684
کرمانشاه 4473 1892 منطقه 2 پسر 6375
کوهدشت 2896 378 منطقه 3 پسر 6830
جوانرود 3178 424 منطقه 3 پسر 7127
جوانرود 5238 752 منطقه 3 دختر 6649
سرپل ذهاب 5284 761 منطقه 3 دختر 6570

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 2740 841 منطقه 1 پسر 6969
سمنان 2342 998 منطقه 2 پسر 6641
آمل 2611 1110 منطقه 2 دختر 7024
دامغان 2804 1187 منطقه 2 پسر 6541
سمنان 2935 1238 منطقه 2 دختر 6634
گرمسار 4864 2068 منطقه 2 دختر 6532
سمنان 7824 3252 منطقه 2 پسر 6293
خلخال 2836 370 منطقه 3 پسر 6868
خدابنده 5275 757 منطقه 3 پسر 6446

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آمل 2500 1060 منطقه 2 پسر 6695
قائم شهر 2521 1069 منطقه 2 پسر 6918
مشهد 2545 1083 منطقه 2 پسر 6398
بجنورد 2611 1110 منطقه 2 دختر 7016
سبزوار 2779 1173 منطقه 2 پسر 7038
نیشابور 2787 1178 منطقه 2 پسر 6663
ساری 2927 1234 منطقه 2 دختر 6522
تربت حیدریه 3028 1275 منطقه 2 دختر 6868
سیرجان 3103 1306 منطقه 2 دختر 6726
لاهیجان 3283 1388 منطقه 2 دختر 6605
گرگان 4283 1813 منطقه 2 پسر 6790
بندرترکمن 4610 1952 منطقه 2 پسر 6508
اسفراین 2373 293 منطقه 3 پسر 7783
تنکابن 4528 635 منطقه 3 پسر 6678
گالیکش 4742 674 منطقه 3 پسر 6752
رضوانشهر 5863 866 منطقه 3 دختر 6691
گرگان 6179 922 منطقه 3 دختر 5949

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 2722 834 منطقه 1 پسر 7150
کرمانشاه 2581 1095 منطقه 2 دختر 6844
اصفهان 2737 1159 منطقه 2 دختر 6627
ارومیه 2853 1205 منطقه 2 پسر 6845
همدان 2939 1240 منطقه 2 پسر 6841
اردبیل 3010 1265 منطقه 2 پسر 6557
بناب 3023 1272 منطقه 2 پسر 6732
همدان 3103 1306 منطقه 2 پسر 6939
ورامین 3219 1356 منطقه 2 دختر 6086
قزوین 3343 1412 منطقه 2 دختر 6684
کرمانشاه 4473 1892 منطقه 2 پسر 6375
کوهدشت 2896 378 منطقه 3 پسر 6830
جوانرود 3178 424 منطقه 3 پسر 7127
جوانرود 5238 752 منطقه 3 دختر 6649
سرپل ذهاب 5284 761 منطقه 3 دختر 6570

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
رشت 2987 914 منطقه 1 پسر 6505
تهران 3049 934 منطقه 1 پسر 6396
شاهین شهر 3226 986 منطقه 1 پسر 6628
کرمان 2927 1234 منطقه 2 پسر 6578
یزد 3028 1275 منطقه 2 پسر 6955
میبد 3054 1282 منطقه 2 دختر 6835
یزد 3172 1332 منطقه 2 دختر 6761
رفسنجان 5456 2306 منطقه 2 دختر 6384
سیرجان 7194 2998 منطقه 2 پسر 6073
بم 4720 672 منطقه 3 پسر 6652
شهربابک 4864 692 منطقه 3 دختر 6397
بافت 5682 838 منطقه 3 دختر 6557
کهنوج 7566 1198 منطقه 3 دختر 6120

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 10312 2786 منطقه 1 پسر 6156
زابل 12837 3388 منطقه 1 دختر 5456
شهرضا 3516 1485 منطقه 2 پسر 6211
بیرجند 3703 1551 منطقه 2 دختر 6752
آمل 4254 1805 منطقه 2 دختر 6634
تربت جام 3456 468 منطقه 3 پسر 6590
زابل 8004 1289 منطقه 3 پسر 6392
ایرانشهر 14498 2533 منطقه 3 دختر 5651
ایرانشهر 14637 2559 منطقه 3 پسر 6010
سراوان 20459 3895 منطقه 3 پسر 5417
سراوان 21741 4196 منطقه 3 پسر 5237
سیب سوران و مهرستان 25924 5198 منطقه 3 دختر 5741
ایرانشهر 28578 5808 منطقه 3 دختر 5846

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 3283 1000 منطقه 1 پسر 6627
خوی 3077 1294 منطقه 2 پسر 6689
سنندج 3209 1349 منطقه 2 پسر 6709
بناب 3306 1397 منطقه 2 پسر 6951
رشت 3494 1476 منطقه 2 دختر 6292
محمد شهر 3598 1517 منطقه 2 دختر 6634
زنجان 3801 1591 منطقه 2 دختر 6322
کوچصفهان 3868 1622 منطقه 2 دختر 6580
همدان 3932 1656 منطقه 2 دختر 6791
همدان 4185 1773 منطقه 2 دختر 6966
سنندج 7166 2988 منطقه 2 دختر 6370
سنندج 7419 3092 منطقه 2 دختر 6543
سنندج 8914 3700 منطقه 2 دختر 5542
کرمانشاه 428881 160530 منطقه 2 پسر 6873
مهاباد 3271 436 منطقه 3 پسر 6977
شبستر 3277 438 منطقه 3 پسر 6619
دیواندره 3375 458 منطقه 3 پسر 6528
سقز 3449 466 منطقه 3 پسر 6790
بانه 4064 578 منطقه 3 پسر 6750
قروه 4254 596 منطقه 3 پسر 6664
سقز 4644 654 منطقه 3 پسر 6860
اسلام آبادغرب 5026 720 منطقه 3 دختر 6501

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 3499 1059 منطقه 1 پسر 6671
مشهد 4127 1230 منطقه 1 دختر 6330
شیراز 4473 1331 منطقه 1 دختر 6698
نور 3145 1320 منطقه 2 پسر 6826
رشت 3474 1466 منطقه 2 پسر 6429
قم 3490 1474 منطقه 2 پسر 6515
مرودشت 3577 1509 منطقه 2 پسر 6478
مبارکه 3925 1653 منطقه 2 دختر 6548
رشت 3993 1681 منطقه 2 دختر 6914
بندرعباس 6866 2868 منطقه 2 پسر 6356
بندر کنگ و چارک 6324 953 منطقه 3 پسر 6505
میناب 9277 1516 منطقه 3 دختر 6196
بستک 11189 1876 منطقه 3 دختر 6104
بستک 13924 2411 منطقه 3 دختر 6381
میناب 33829 7100 منطقه 3 دختر 5181
میناب 89076 23354 منطقه 3 پسر 4840

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 3367 1021 منطقه 1 پسر 6348
نجف آباد 3172 1332 منطقه 2 پسر 6846
فرخ شهر 3271 1383 منطقه 2 پسر 6913
کرج 3277 1385 منطقه 2 پسر 6575
ارومیه 3311 1400 منطقه 2 پسر 6358
تهران 4604 1949 منطقه 2 دختر 6673
خرم آباد 4937 2100 منطقه 2 پسر 6023
خرم آباد 5755 2417 منطقه 2 پسر 6796
ازنا 4308 604 منطقه 3 پسر 6616
کوهدشت 5244 753 منطقه 3 دختر 6911
بندرامام خمینی 6645 1021 منطقه 3 دختر 6331

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
یزد 3260 1375 منطقه 2 پسر 6987
اهواز 3855 1614 منطقه 2 پسر 6390
لاهیجان 4061 1713 منطقه 2 دختر 6675
نیشابور 4192 1778 منطقه 2 دختر 6144
اهواز 4421 1870 منطقه 2 پسر 6741
اهواز 5373 2273 منطقه 2 دختر 6077
پارس‌آباد مغان 3338 453 منطقه 3 پسر 6831
ایلام 6171 921 منطقه 3 پسر 6388
ایوان غرب 9144 1490 منطقه 3 پسر 6479

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1396

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 2308 719 منطقه 1 دختر 6672
اصفهان 2331 724 منطقه 1 دختر 7066
اصفهان 2692 824 منطقه 1 پسر 6328
اصفهان 1437 613 منطقه 2 پسر 6784
خمینی شهر 1872 802 منطقه 2 دختر 6536
فارسان 5045 2141 منطقه 2 دختر 6798
بروجن 5169 2195 منطقه 2 دختر 6187

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 1897 597 منطقه 1 دختر 6563
تبریز 1985 625 منطقه 1 دختر 6915
تبریز 2009 631 منطقه 1 پسر 6890
تبریز 2050 645 منطقه 1 دختر 6792
خوی 1669 708 منطقه 2 پسر 6909
مراغه 2524 1072 منطقه 2 دختر 6737
خوی 4317 1826 منطقه 2 پسر 6634
خوی 5799 2434 منطقه 2 دختر 6762
سردشت 1322 164 منطقه 3 پسر 6941
قره‌ضیاءالدین 1547 197 منطقه 3 دختر 6872
سقز 1986 239 منطقه 3 پسر 6945
شبستر 2194 270 منطقه 3 پسر 6186
اشنویه 4540 637 منطقه 3 پسر 6914
سردشت 4802 680 منطقه 3 دختر 6508

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 1437 450 منطقه 1 پسر 6522
تهران 2231 691 منطقه 1 پسر 6453
تبریز 2334 725 منطقه 1 پسر 7012
تبریز 2545 781 منطقه 1 پسر 7068
تبریز 2836 869 منطقه 1 دختر 6914
تهران 2890 889 منطقه 1 دختر 6621
میانه 1319 571 منطقه 2 پسر 6954
میانه 1616 692 منطقه 2 پسر 6675
زنجان 1782 757 منطقه 2 پسر 6979
زنجان 1791 761 منطقه 2 دختر 7236
قزوین 1864 799 منطقه 2 دختر 6819
قزوین 1929 831 منطقه 2 پسر 6726
اسلام‌شهر 2045 877 منطقه 2 پسر 6848
زنجان 2303 977 منطقه 2 پسر 6802
زنجان 2441 1038 منطقه 2 پسر 5852
قزوین 2588 1099 منطقه 2 دختر 6951
خلخال 2643 1124 منطقه 2 پسر 7009
مرند 2671 1133 منطقه 2 پسر 6772
زنجان 2679 1137 منطقه 2 دختر 6984
زنجان 3194 1341 منطقه 2 دختر 6640
تهران 6193 2592 منطقه 2 دختر 6401
زنجان 6903 2880 منطقه 2 پسر 6557
ابهر 8167 3391 منطقه 2 پسر 6311
ابهر 8674 3601 منطقه 2 پسر 6241
اسلام‌شهر 4030 572 منطقه 3 پسر 7046
تاکستان 5950 883 منطقه 3 دختر 6434

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 2280 710 منطقه 1 پسر 6384
شیراز 2679 822 منطقه 1 دختر 6494
اصفهان 3266 996 منطقه 1 پسر 6661
بوشهر 1254 541 منطقه 2 پسر 7033
کازرون 2308 979 منطقه 2 پسر 6971
نورآباد ممسنی 2692 1142 منطقه 2 پسر 6642
اراک 3255 1372 منطقه 2 پسر 6613
رشت 4064 1715 منطقه 2 دختر 6751
شیراز 6603 2760 منطقه 2 دختر 5979
کوار 3302 444 منطقه 3 پسر 6492
برازجان 5863 866 منطقه 3 دختر 6277

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2308 719 منطقه 1 پسر 7061
تهران 2347 730 منطقه 1 پسر 6750
اصفهان 2373 738 منطقه 1 پسر 6594
فلاورجان 7432 2070 منطقه 1 پسر 6674
آران و بیدگل 1505 641 منطقه 2 پسر 6538
شهرکرد 1579 678 منطقه 2 پسر 6636
کاشان 1675 712 منطقه 2 دختر 6297
کاشان 1925 829 منطقه 2 دختر 7052
کاشان 2198 938 منطقه 2 دختر 6982
اقلید 2217 944 منطقه 2 دختر 6927
کاشان 2264 961 منطقه 2 پسر 7173
کاشان 3086 1300 منطقه 2 دختر 6556
آران و بیدگل 5725 2408 منطقه 2 دختر 6255
میبد 3827 547 منطقه 3 پسر 6118

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 1938 612 منطقه 1 پسر 6675
اصفهان 3125 955 منطقه 1 پسر 6601
تربت حیدریه 1148 503 منطقه 2 پسر 6870
بیرجند 1638 700 منطقه 2 دختر 6777
بیرجند 2031 870 منطقه 2 پسر 6751
نیشابور 2289 971 منطقه 2 دختر 6695
قوچان 3125 1312 منطقه 2 پسر 7022
تربت حیدریه 3375 1427 منطقه 2 دختر 6827
قوچان 3712 1556 منطقه 2 دختر 6812
بیرجند 5026 2134 منطقه 2 دختر 6322
تربت جام 3343 454 منطقه 3 پسر 6622
مشهد 3889 554 منطقه 3 دختر 6774

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2797 859 منطقه 1 دختر 6381
تهران 2905 894 منطقه 1 پسر 6963
تهران 2955 905 منطقه 1 دختر 6941
اصفهان 3034 928 منطقه 1 پسر 6877
قم 2955 1248 منطقه 2 پسر 6754
نور 2965 1252 منطقه 2 پسر 6908
قم 3034 1277 منطقه 2 دختر 6105
تویسرکان 3065 1286 منطقه 2 پسر 6630
رشت 3073 1291 منطقه 2 پسر 6150
یزد 3103 1306 منطقه 2 پسر 7036
فلاورجان 3271 1383 منطقه 2 دختر 6586
خمین 5119 2178 منطقه 2 پسر 6579
دلیجان 5327 2250 منطقه 2 دختر 6963
فردیس 5263 754 منطقه 3 پسر 6407
اسلام‌شهر 6097 909 منطقه 3 دختر

6174

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 1657 520 منطقه 1 پسر 6701
تهران 1788 564 منطقه 1 پسر 5931
تهران 1850 580 منطقه 1 پسر 6995
اسلام‌شهر 977 433 منطقه 2 پسر 7353
اهواز 1123 489 منطقه 2 دختر 7156
قزوین 1289 556 منطقه 2 پسر 6975
شهریار 1478 632 منطقه 2 دختر 7320
فردیس 1761 747 منطقه 2 دختر 6416
قزوین 1801 768 منطقه 2 دختر 6416
قزوین 1833 783 منطقه 2 دختر 6870
قزوین 1943 836 منطقه 2 پسر 6601
قزوین 4192 1778 منطقه 2 دختر 6532
قزوین 4498 1903 منطقه 2 پسر 6568
قزوین 5218 2217 منطقه 2 دختر 6747
قزوین 6162 2578 منطقه 2 دختر 6362
قزوین 6227 2608 منطقه 2 پسر 6786
قزوین 6847 2861 منطقه 2 دختر 5874
شهر قدس 3508 478 منطقه 3 پسر 6327
تاکستان 4923 702 منطقه 3 دختر 6803

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 2205 684 منطقه 1 دختر 7091
شیراز 2431 755 منطقه 1 دختر 7197
مشهد 2460 762 منطقه 1 دختر 6965
شیراز 2592 795 منطقه 1 دختر 5886
کرمان 1251 540 منطقه 2 پسر 7139
کرمان 1718 729 منطقه 2 پسر 6748
کرمان 1736 737 منطقه 2 پسر 6777
کرمان 2006 860 منطقه 2 پسر 6811
کرمان 2173 929 منطقه 2 پسر 6926
اردکان 2235 951 منطقه 2 پسر 6772
آباده 2282 969 منطقه 2 پسر 6822
رفسنجان 2601 1105 منطقه 2 دختر 6515
بافت 975 104 منطقه 3 پسر 6902
جیرفت 1337 168 منطقه 3 دختر 7606
شهربابک 1897 229 منطقه 3 دختر 6835
جیرفت 2128 262 منطقه 3 پسر 6804
شهربابک 2380 295 منطقه 3 دختر 5614
جیرفت 2911 381 منطقه 3 پسر 6797
بم 5524 802 منطقه 3 پسر 6472
جیرفت 6539 997 منطقه 3 پسر 6441

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 1018 320 منطقه 1 دختر 6892
تهران 1367 423 منطقه 1 پسر 6674
شیراز 1604 495 منطقه 1 دختر 6737
تهران 1657 520 منطقه 1 دختر 6875
کرج 944 415 منطقه 2 پسر 7191
کرج 1498 639 منطقه 2 دختر 6750
محمد شهر 5294 2244 منطقه 2 دختر 6542
تهران 4054 576 منطقه 3 دختر 6603

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 1493 466 منطقه 1 پسر 6438
مشهد 1640 508 منطقه 1 پسر 6527
مشهد 1759 553 منطقه 1 دختر 6996
مشهد 1815 570 منطقه 1 پسر 6445
تهران 2190 681 منطقه 1 دختر 6716
ساری 871 388 منطقه 2 پسر 7261
ساری 1493 638 منطقه 2 پسر 6870
ساری 1503 640 منطقه 2 پسر 6986
ساری 1791 761 منطقه 2 پسر 7022
بهشهر 1833 783 منطقه 2 دختر 7094
ساری 1956 840 منطقه 2 دختر 6830
گرگان 2018 865 منطقه 2 پسر 6648
رشت 2437 1036 منطقه 2 دختر 6439
ساری 4341 1835 منطقه 2 پسر 6931
فومن 5495 797 منطقه 3 دختر 6436
گنبد 5524 802 منطقه 3 دختر 6670

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2009 631 منطقه 1 پسر 7076
رامسر 822 369 منطقه 2 پسر 7065
لاهیجان 918 406 منطقه 2 دختر 7076
رشت 1011 444 منطقه 2 دختر 6869
بندرانزلی 1028 452 منطقه 2 دختر 7293
لاهیجان 1077 469 منطقه 2 پسر 6984
لاهیجان 1534 654 منطقه 2 پسر 6841
رشت 1581 680 منطقه 2 دختر 7163
رشت 1594 683 منطقه 2 پسر 6981
رشت 1660 704 منطقه 2 دختر 7122
قوچان 1714 727 منطقه 2 دختر 6655
لاهیجان 1759 746 منطقه 2 دختر 6703
کرج 1841 789 منطقه 2 دختر 6684
ارومیه 2086 894 منطقه 2 پسر 6771
ساری 2208 941 منطقه 2 پسر 6851
لاهیجان 2247 957 منطقه 2 پسر 6689
چالوس 2423 1031 منطقه 2 دختر 6527
رشت 5195 2207 منطقه 2 پسر 6889
لنگرود 5556 2345 منطقه 2 پسر 6866
اشنویه 2111 258 منطقه 3 پسر 6433
اسفراین 2132 263 منطقه 3 پسر 6928
فومن 2648 340 منطقه 3 دختر 6861
تنکابن 5474 792 منطقه 3 دختر 6344
رضوانشهر 30103 6183 منطقه 3 دختر 5954

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 1904 599 منطقه 1 پسر 7147
آمل 693 299 منطقه 2 پسر 7140
بابل 746 331 منطقه 2 پسر 7203
بابل 1024 450 منطقه 2 دختر 6722
بابل 1575 675 منطقه 2 پسر 7377
بندرترکمن 1681 715 منطقه 2 دختر 6830
سبزوار 1695 719 منطقه 2 دختر 6784
قم 1723 731 منطقه 2 دختر 6385
بابل 1807 771 منطقه 2 پسر 6827
بندپی 1859 797 منطقه 2 پسر 6920
بابل 1929 831 منطقه 2 دختر 6392
قائم شهر 3494 1476 منطقه 2 دختر 6711
آمل 4119 1741 منطقه 2 پسر 6594
کیاکلا 3801 541 منطقه 3 پسر 6490
بندرترکمن 3944 561 منطقه 3 دختر 6641
زیراب سوادکوه 4654 656 منطقه 3 دختر 6690

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 1820 572 منطقه 1 پسر 6738
بوئین میاندشت 2061 649 منطقه 1 دختر 7041
تهران 2185 680 منطقه 1 دختر 7317
همدان 628 269 منطقه 2 پسر 6923
بروجرد 1579 678 منطقه 2 دختر 7031
همدان 1677 713 منطقه 2 دختر 7057
همدان 1973 846 منطقه 2 پسر 6892
همدان 2035 872 منطقه 2 پسر 6576
همدان 2048 879 منطقه 2 دختر 6922
همدان 2245 956 منطقه 2 دختر 6924
شهرکرد 2534 1080 منطقه 2 دختر 6768
ملایر 4550 1922 منطقه 2 دختر 6379
ملایر 4715 1997 منطقه 2 دختر 5859
همدان 2035 246 منطقه 3 پسر 6886
دورود 2318 284 منطقه 3 دختر 6538
اسدآباد 3172 423 منطقه 3 دختر 6623
همدان 3820 544 منطقه 3 پسر 6800
کبودرآهنگ 4909 698 منطقه 3 دختر 6566

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 1256 395 منطقه 1 پسر 7094
اصفهان 1513 470 منطقه 1 پسر 6711
اصفهان 1665 523 منطقه 1 پسر 6705
اصفهان 1684 528 منطقه 1 دختر 7009
اصفهان 1807 567 منطقه 1 پسر 6781
مکاتبه‌ای 1872 590 منطقه 1 دختر 6779
شیراز 1885 594 منطقه 1 دختر 6701
اصفهان 1904 599 منطقه 1 پسر 6584
شیراز 2012 633 منطقه 1 پسر 7161
اصفهان 2018 636 منطقه 1 دختر 7141
اصفهان 2035 641 منطقه 1 پسر 6825
یزد 419 180 منطقه 2 پسر 7238
یزد 1376 593 منطقه 2 دختر 7333
یزد 1440 614 منطقه 2 پسر 6925
یزد 1444 617 منطقه 2 دختر 6801
سیرجان 1791 761 منطقه 2 دختر 6850
زاهدان 1837 786 منطقه 2 پسر 7184
یزد 2165 925 منطقه 2 دختر 6782
یزد 2190 936 منطقه 2 دختر 6522

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 328 109 منطقه 1 پسر 7622
تبریز 417 142 منطقه 1 پسر 7216
تبریز 550 183 منطقه 1 پسر 7186
تبریز 625 206 منطقه 1 دختر 7336
تبریز 935 294 منطقه 1 دختر 7156
تبریز 946 297 منطقه 1 پسر 7305
تبریز 1008 316 منطقه 1 پسر 7604
تبریز 1069 338 منطقه 1 دختر 7114
تبریز 1173 372 منطقه 1 پسر 7239
تبریز 1247 393 منطقه 1 دختر 7064
تهران 1267 396 منطقه 1 پسر 7222
تبریز 1428 447 منطقه 1 دختر 6932
تبریز 1622 500 منطقه 1 دختر 7020
تبریز 1695 532 منطقه 1 دختر 7145
تبریز 4661 1380 منطقه 1 پسر 6451
بناب 1179 508 منطقه 2 پسر 6900
ارومیه 1276 551 منطقه 2 پسر 6282
میانه 1455 622 منطقه 2 دختر 6784
قزوین 1505 641 منطقه 2 دختر 6918
میانه 1633 697 منطقه 2 دختر 7230
اردبیل 1828 781 منطقه 2 دختر 6948
ملکان 4088 1726 منطقه 2 دختر 6787
اشنویه 713 77 منطقه 3 پسر 7166
مشکین شهر 923 97 منطقه 3 پسر 7167
هریس 1262 152 منطقه 3 پسر 6874
ماکو 2001 241 منطقه 3 دختر 6769
نقده 2452 305 منطقه 3 دختر 6754
اهر 3400 460 منطقه 3 پسر 7112
جیرفت 24832 4938 منطقه 3 پسر 5772

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 309 103 منطقه 1 دختر 7104
مشهد 423 144 منطقه 1 پسر 7196
مشهد 449 156 منطقه 1 پسر 7100
مشهد 625 206 منطقه 1 پسر 7280
مشهد 892 283 منطقه 1 دختر 6875
مشهد 1163 368 منطقه 1 پسر 7244
شیراز 1584 489 منطقه 1 دختر 7149
مشهد 3728 1122 منطقه 1 پسر 6481
مشهد 4764 1401 منطقه 1 پسر 6626
مشهد 5319 1537 منطقه 1 دختر 6767
بیرجند 360 162 منطقه 2 پسر 7205
سبزوار 364 165 منطقه 2 دختر 7514
قوچان 748 332 منطقه 2 پسر 7116
شاهرود 1128 491 منطقه 2 پسر 7105
سبزوار 1301 560 منطقه 2 دختر 7060
گناباد 1390 600 منطقه 2 دختر 7145
گناباد 1607 685 منطقه 2 دختر 6998
رفسنجان 1611 688 منطقه 2 دختر 7069
بجنورد 1611 688 منطقه 2 دختر 6938
سبزوار 4701 1993 منطقه 2 دختر 6402
کاشمر 5169 2195 منطقه 2 پسر 6966
زاهدان 19104 7775 منطقه 2 دختر 5890
قائن 1211 140 منطقه 3 دختر 6753
شیروان 1557 198 منطقه 3 پسر 6951
سرایان 1598 203 منطقه 3 پسر 6589

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 246 81 منطقه 1 دختر 7356
شیراز 379 123 منطقه 1 دختر 6824
شیراز 678 221 منطقه 1 پسر 7261
شیراز 695 229 منطقه 1 پسر 6951
شیراز 868 273 منطقه 1 دختر 7113
شیراز 912 288 منطقه 1 دختر 6916
شیراز 931 292 منطقه 1 پسر 7305
اصفهان 1064 334 منطقه 1 پسر 7359
شیراز 1067 336 منطقه 1 دختر 7187
شیراز 1165 369 منطقه 1 دختر 6697
شیراز 1276 398 منطقه 1 دختر 7295
شیراز 23870 5984 منطقه 1 دختر 5424
لار 408 178 منطقه 2 دختر 7348
آباده 656 284 منطقه 2 پسر 7233
کرمان 685 295 منطقه 2 پسر 7131
اهواز 904 401 منطقه 2 پسر 7146
اهواز 966 428 منطقه 2 دختر 7021
بندرعباس 1611 688 منطقه 2 دختر 6932
جهرم 2031 870 منطقه 2 دختر 6855
بروجرد 1501 189 منطقه 3 پسر 6786
یاسوج 1950 234 منطقه 3 پسر 7007
قائمیه 2441 302 منطقه 3 دختر 6728
خرامه 3689 518 منطقه 3 دختر 6767
سپیدان 3696 521 منطقه 3 دختر 6353
لنده دوگنبدان 4088 580 منطقه 3 دختر 6702

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 404 135 منطقه 1 دختر 7549
اصفهان 739 238 منطقه 1 دختر 7036
اصفهان 883 279 منطقه 1 پسر 7190
اصفهان 935 294 منطقه 1 دختر 6792
تهران 1021 321 منطقه 1 پسر 7281
اصفهان 1054 331 منطقه 1 دختر 7062
اصفهان 1067 336 منطقه 1 دختر 7028
تهران 1125 353 منطقه 1 دختر 6929
بروجن 104 49 منطقه 2 دختر 7243
بروجرد 798 357 منطقه 2 پسر 7267
کاشان 812 363 منطقه 2 پسر 7092
سامان 821 368 منطقه 2 پسر 6995
بروجن 828 372 منطقه 2 پسر 6879
شهرکرد 920 408 منطقه 2 پسر 6913
بندرانزلی 1004 443 منطقه 2 دختر 6916
فرخ شهر 1040 457 منطقه 2 دختر 6817
شهرکرد 1044 458 منطقه 2 دختر 6879
فارسان 1167 506 منطقه 2 دختر 6780
اردستان 6762 2825 منطقه 2 دختر 6459
دهاقان 1525 195 منطقه 3 پسر 6561
لردگان 4967 712 منطقه 3 دختر 6266

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 407 137 منطقه 1 پسر 6775
تهران 537 178 منطقه 1 دختر 6268
بندرعباس 101 47 منطقه 2 پسر 7714
رشت 236 112 منطقه 2 دختر 7369
کرمانشاه 339 154 منطقه 2 پسر 7146
قزوین 351 160 منطقه 2 دختر 7388
یزد 378 171 منطقه 2 پسر 7543
خوی 389 175 منطقه 2 پسر 7545
یزد 478 205 منطقه 2 پسر 6936
آمل 482 207 منطقه 2 دختر 7579
تهران 496 215 منطقه 2 دختر 7178
اراک 515 225 منطقه 2 پسر 7033
آران و بیدگل 578 250 منطقه 2 دختر 7123
کرمانشاه 611 265 منطقه 2 دختر 7218
زنجان 636 273 منطقه 2 پسر 7219
نیشابور 650 279 منطقه 2 دختر 7258
قم 762 341 منطقه 2 دختر 7170
کرج 788 351 منطقه 2 پسر 7405
جیرفت 348 35 منطقه 3 پسر 7782
آبادان 388 39 منطقه 3 پسر 7172
آبادان 583 63 منطقه 3 دختر 6899
اسلام‌شهر 1364 171 منطقه 3 دختر 6760
اسلام‌شهر 1695 213 منطقه 3 دختر 6785
نظرآباد 2955 387 منطقه 3 پسر 6754
تاکستان 3318 448 منطقه 3 پسر 7027

 

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 73 28 منطقه 1 دختر 7993
تهران 127 47 منطقه 1 پسر 7620
تبریز 130 49 منطقه 1 دختر 7590
تهران 296 99 منطقه 1 دختر 6656
تهران 345 114 منطقه 1 پسر 7538
تهران 353 116 منطقه 1 پسر 7371
مشهد 431 147 منطقه 1 دختر 7589
گرگان 80 37 منطقه 2 دختر 7876
اراک 171 79 منطقه 2 دختر 7866
اردبیل 194 91 منطقه 2 پسر 7626
گرگان 285 129 منطقه 2 دختر 7429
کرمانشاه 302 138 منطقه 2 پسر 7640
یزد 335 152 منطقه 2 پسر 7567
نجف آباد 340 155 منطقه 2 پسر 7395
اهواز 348 159 منطقه 2 پسر 7940
رشت 370 167 منطقه 2 دختر 7308
لاهیجان 415 179 منطقه 2 پسر 7147
سبزوار 466 198 منطقه 2 پسر 7005
کرمان 525 231 منطقه 2 پسر 7174
کرج 596 257 منطقه 2 پسر 7112
رویان 730 322 منطقه 2 دختر 7474
لاهیجان 771 346 منطقه 2 پسر 7286
کرج 955 422 منطقه 2 دختر 7273
شوشتر 254 22 منطقه 3 پسر 7224
شهرک مهاجران 512 52 منطقه 3 پسر 7137
ملارد 796 84 منطقه 3 پسر 6632
کرج 2618 334 منطقه 3 دختر 6025

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *