رتبه قبولی رشته رادیولوژی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته رادیولوژی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته رادیولوژی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 27434 6784 منطقه 1 دختر 5716
کرمان 28531 11462 منطقه 2 پسر 5423
سیرجان 28880 11594 منطقه 2 دختر 5804
کرمان 30885 12376 منطقه 2 دختر 5340
کرمان 35728 14298 منطقه 2 دختر 5510
ارسنجان 28744 5858 منطقه 3 پسر 5263
کهنوج 37933 8182 منطقه 3 پسر 5302

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 20697 5270 منطقه 1 دختر 5246
شیراز 21247 5393 منطقه 1 دختر 5867
شیراز 25296 6307 منطقه 1 پسر 5701
شیراز 25595 6379 منطقه 1 دختر 5185
بندرعباس 21030 8524 منطقه 2 پسر 5890
شیراز 25473 10240 منطقه 2 دختر 5713
بندرعباس 27054 10875 منطقه 2 دختر 5716
لامرد 17281 3148 منطقه 3 پسر 6262
جهرم 37184 7995 منطقه 3 پسر 5369
میناب 42734 9492 منطقه 3 دختر 5466

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 23894 5990 منطقه 1 دختر 5832
اصفهان 24427 6118 منطقه 1 دختر 5579
تبریز 26604 6601 منطقه 1 پسر 5312
کازرون 20585 8346 منطقه 2 دختر 5791
شهرکرد 21951 8878 منطقه 2 دختر 5638
آباده 22819 9216 منطقه 2 پسر 5717
شهرکرد 25135 10100 منطقه 2 دختر 6520
تهران 27978 11242 منطقه 2 پسر 5681
فرخ شهر 33922 13591 منطقه 2 دختر 5230
فرخ شهر 37032 14779 منطقه 2 پسر 5254
شهر قدس 30305 6236 منطقه 3 پسر 5435

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 27734 6849 منطقه 1 دختر 5652
مشهد 29839 7341 منطقه 1 دختر 5244
کاشمر 26544 10659 منطقه 2 پسر 5505
سبزوار 29628 11892 منطقه 2 دختر 5249
قوچان 30503 12223 منطقه 2 دختر 5761

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 28909 7115 منطقه 1 دختر 5660
دزفول 17182 7045 منطقه 2 دختر 5697
بن 25345 10189 منطقه 2 دختر 5757
اهواز 28088 11298 منطقه 2 پسر 5753
نجف آباد 31314 12556 منطقه 2 پسر 5829
اهواز 31847 12773 منطقه 2 پسر 5507
اهواز 32046 12848 منطقه 2 دختر 5728
دزفول 33397 13408 منطقه 2 دختر 4864
قائم شهر 37796 15056 منطقه 2 پسر 5167
تهران 29489 6021 منطقه 3 دختر 5558
شوشتر 33765 7084 منطقه 3 پسر 5192
آبدانان 39984 8727 منطقه 3 دختر 5306

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 28772 7082 منطقه 1 دختر 5791
ملایر 24014 9657 منطقه 2 دختر 5510
کرمان 24641 9908 منطقه 2 پسر 5595
شهریار 25080 10077 منطقه 2 پسر 5877
ارومیه 25878 10389 منطقه 2 دختر 5906
بوشهر 26544 10659 منطقه 2 دختر 5683
بهبهان 26573 10676 منطقه 2 دختر 5743
اردبیل 27191 10928 منطقه 2 دختر 5560
رشت 28109 11307 منطقه 2 پسر 5655
یزد 30727 12314 منطقه 2 پسر 5234
سنندج 32686 13120 منطقه 2 دختر 5632
کرمانشاه 33069 13269 منطقه 2 دختر 5080
سنندج 33829 13559 منطقه 2 پسر 5588
سنندج 35122 14077 منطقه 2 دختر 5758
سروآباد 40100 15916 منطقه 2 دختر 5769
مهاباد 15783 2837 منطقه 3 پسر 6066
مریوان 27349 5526 منطقه 3 دختر 6052
پیرانشهر 34720 7332 منطقه 3 پسر 5580
گیلانغرب 38453 8307 منطقه 3 دختر 5848
مریوان 41259 9087 منطقه 3 دختر 5662

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 26658 6615 منطقه 1 پسر 5806
شیراز 29517 7266 منطقه 1 پسر 5900
زاهدان 16754 6865 منطقه 2 پسر 6003
زاهدان 19773 8046 منطقه 2 دختر 6072
بیرجند 24014 9657 منطقه 2 دختر 5978

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 28801 7093 منطقه 1 پسر 6082
تهران 28880 7110 منطقه 1 دختر 5756
تهران 32131 7858 منطقه 1 دختر 5781
شهر قدس 15082 6230 منطقه 2 پسر 5453
کرمانشاه 17095 7004 منطقه 2 دختر 5874
ملایر 20092 8165 منطقه 2 دختر 5277
قم 24510 9857 منطقه 2 دختر 6038
اسلام آبادغرب 18376 3398 منطقه 3 دختر 5937
اسلام آبادغرب 26027 5223 منطقه 3 دختر 5511

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 21967 5574 منطقه 1 پسر 5712
تبریز 25367 6325 منطقه 1 پسر 5418
اردبیل 16728 6855 منطقه 2 پسر 6058
بجنورد 22665 9155 منطقه 2 پسر 5271
اردبیل 23470 9448 منطقه 2 پسر 5700
خوی 24641 9908 منطقه 2 دختر 5948
شهریار 25418 10219 منطقه 2 دختر 5472
اسکو 29412 6003 منطقه 3 دختر 5393
قره‌ضیاءالدین 31127 6438 منطقه 3 پسر 5770
بستان آباد 33868 7109 منطقه 3 پسر 5544
پارس‌آباد مغان 33949 7130 منطقه 3 دختر 5655

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 22644 5705 منطقه 1 پسر 5426
خواف 14470 2526 منطقه 3 پسر 6028
طبس 22717 4431 منطقه 3 دختر 6091
سرخس 26278 5275 منطقه 3 پسر 5763
فردوس 27270 5496 منطقه 3 دختر 5365

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 15082 3926 منطقه 1 پسر 6173
آباده 20339 5187 منطقه 1 پسر 6704
زرقان 16500 6775 منطقه 2 دختر 6171
یزد 20744 8414 منطقه 2 دختر 5674
کرمان 20910 8480 منطقه 2 دختر 5594
کرمان 25390 10208 منطقه 2 پسر 5779
کرمان 25543 10264 منطقه 2 دختر 5281
کرمان 25900 10400 منطقه 2 پسر 5930
کرمان 25949 10416 منطقه 2 پسر 5630
زرند 13698 2360 منطقه 3 دختر 6067
زرند 16155 2923 منطقه 3 پسر 6046
کرمان 19889 3749 منطقه 3 دختر 5420
شهربابک 20502 3903 منطقه 3 پسر 5759
زرند 22169 4301 منطقه 3 پسر 5573
زرند 28353 5752 منطقه 3 دختر 5680

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 16829 4373 منطقه 1 پسر 5583
اصفهان 20540 5239 منطقه 1 دختر 6003
خمین 13185 5474 منطقه 2 پسر 6131
مرودشت 16339 6712 منطقه 2 دختر 6050
قم 17012 6963 منطقه 2 پسر 5764
فارسان 19773 8046 منطقه 2 دختر 5553
آران و بیدگل 21120 8562 منطقه 2 دختر 5534

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 17071 4437 منطقه 1 دختر 5788
اصفهان 20254 5164 منطقه 1 پسر 6002
محمد شهر 15296 6317 منطقه 2 دختر 6501
مهاباد 19228 3590 منطقه 3 پسر 6175
جم 20744 3963 منطقه 3 پسر 5036
نکا 29814 6110 منطقه 3 دختر 5641

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 13047 3439 منطقه 1 پسر 5929
شیراز 13447 3529 منطقه 1 پسر 5872
شیراز 18808 4844 منطقه 1 پسر 6305
شیراز 21120 5362 منطقه 1 دختر 6236
یاسوج 18572 3438 منطقه 3 پسر 5805
دهدشت 28266 5731 منطقه 3 دختر 5713
گچساران 28266 5731 منطقه 3 پسر 5569
یاسوج 31911 6612 منطقه 3 دختر 5777
یاسوج 33729 7076 منطقه 3 دختر 5868
یاسوج 34893 7373 منطقه 3 دختر 5344
یاسوج 37377 8048 منطقه 3 پسر 5317

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 12047 3204 منطقه 1 پسر 6015
تبریز 18865 4854 منطقه 1 پسر 5324
تبریز 20254 5164 منطقه 1 دختر 5823
تبریز 21967 5574 منطقه 1 پسر 5553
اردبیل 19453 7904 منطقه 2 دختر 6054
ارومیه 24056 9675 منطقه 2 دختر 5565
ارومیه 24143 9709 منطقه 2 پسر 6051
سقز 22043 4269 منطقه 3 دختر 5674
هریس 27321 5513 منطقه 3 دختر 6141
میاندوآب 27672 5603 منطقه 3 پسر 5848

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
فردیس 11900 4959 منطقه 2 پسر 5920
اراک 13943 5793 منطقه 2 پسر 6007
خرم آباد 20605 8352 منطقه 2 دختر 6196
خرم آباد 26491 10632 منطقه 2 دختر 5740
خرم آباد 28161 11328 منطقه 2 دختر 5646
کوهدشت 24380 4828 منطقه 3 دختر 5800
کوهدشت 32970 6874 منطقه 3 دختر 5804
سرابله 36628 7859 منطقه 3 دختر 5573

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زنجان 11650 4861 منطقه 2 پسر 5958
قزوین 16289 6693 منطقه 2 پسر 6183
زنجان 16546 6790 منطقه 2 دختر 5526
ساوه 18418 7514 منطقه 2 دختر 6122
قزوین 19536 7937 منطقه 2 دختر 6159
زنجان 20021 8140 منطقه 2 پسر 5820
ابهر 20217 8214 منطقه 2 پسر 6371
ابهر 20910 8480 منطقه 2 دختر 5935
کرج 21142 8572 منطقه 2 پسر 6385
کرج 21846 8833 منطقه 2 دختر 6123
کرج 21893 8853 منطقه 2 دختر 5619
ساوه 22444 9073 منطقه 2 دختر 6092
کرج 22505 9099 منطقه 2 دختر 5957
ورامین 21674 4179 منطقه 3 پسر 5613
خرمدره 21695 4184 منطقه 3 دختر 5681
خدابنده 23470 4628 منطقه 3 پسر 5844

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لنگرود 15296 6317 منطقه 2 پسر 6177
کرج 17133 7022 منطقه 2 پسر 5880
رشت 19088 7770 منطقه 2 دختر 5648
کرج 19788 8053 منطقه 2 دختر 5800
ارومیه 20801 8440 منطقه 2 دختر 5566
رشت 24786 9964 منطقه 2 دختر 5585
املش 25274 10160 منطقه 2 پسر 6086
رشت 11314 1896 منطقه 3 دختر 6382
گالیکش 17012 3094 منطقه 3 دختر 6204
دهلران 29866 6121 منطقه 3 دختر 5237

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
بابل 12065 5030 منطقه 2 دختر 5800
گرگان 14184 5891 منطقه 2 دختر 5495
بندرترکمن 14311 5939 منطقه 2 دختر 5830
شهریار 15321 6329 منطقه 2 دختر 6044
دامغان 16003 6591 منطقه 2 دختر 5786
چالوس 16380 6729 منطقه 2 دختر 5678
بابل 17365 7116 منطقه 2 دختر 6088
اسلام‌شهر 17550 7188 منطقه 2 پسر 5861
امیرکلا 18736 7636 منطقه 2 دختر 5579
ساری 18927 7708 منطقه 2 پسر 5869
یزد 19479 7915 منطقه 2 پسر 5943
بابل 19570 7952 منطقه 2 دختر 6136
قم 19666 7995 منطقه 2 دختر 5830
قم 19722 8021 منطقه 2 دختر 5592
بابل 20936 8490 منطقه 2 پسر 5293
سمنان 23670 9523 منطقه 2 دختر 5693
آستارا 14220 2481 منطقه 3 دختر 6247
خان ببین 16519 2999 منطقه 3 پسر 5919
فریدون کنار 21247 4086 منطقه 3 پسر 6055
املش 23621 4663 منطقه 3 دختر 5338
تنکابن 24284 4804 منطقه 3 پسر 5113
تربت حیدریه 33729 7076 منطقه 3 پسر 5163
رشت 38107 8222 منطقه 3 پسر 5500

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 17586 4556 منطقه 1 پسر 5686
اهواز 10251 4263 منطقه 2 دختر 5898
بهبهان 15184 6267 منطقه 2 دختر 6354
نورآباد ممسنی 15578 6432 منطقه 2 دختر 6012
اهواز 16320 6704 منطقه 2 پسر 6006
داراب 24510 9857 منطقه 2 پسر 6203
اهواز 26027 10449 منطقه 2 پسر 6157
بندرامام خمینی 15500 2771 منطقه 3 پسر 5607
امیدیه 21526 4148 منطقه 3 دختر 6112
ایذه 21741 4196 منطقه 3 دختر 5444
دزفول 26632 5343 منطقه 3 پسر 6316
شوشتر 27321 5513 منطقه 3 پسر 5681
شوشتر 28218 5722 منطقه 3 دختر 5415
بندرامام خمینی 28720 5850 منطقه 3 دختر 5621

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سمنان 13636 5662 منطقه 2 پسر 5983
کرج 16380 6729 منطقه 2 دختر 5675
ساری 18025 7370 منطقه 2 دختر 5977
نوشهر 20625 8361 منطقه 2 پسر 6635
جویبار 21741 8788 منطقه 2 پسر 4896
قائم شهر 22316 9021 منطقه 2 دختر 5481
بابل 24534 9866 منطقه 2 دختر 5124
ساری 24620 9897 منطقه 2 پسر 5468
نوشهر 28041 11275 منطقه 2 پسر 5711
ارسنجان 11454 1924 منطقه 3 پسر 5892
مراوه تپه 16705 3035 منطقه 3 دختر 6378
املش 22402 4365 منطقه 3 دختر 6007
ساری 24172 4781 منطقه 3 پسر 5784
گنبد 28325 5744 منطقه 3 دختر 5565
کلاردشت /حسن کیف 29764 6100 منطقه 3 دختر 5564

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 23415 5873 منطقه 1 دختر 5417
سبزوار 10216 4246 منطقه 2 دختر 6294
سبزوار 13185 5474 منطقه 2 پسر 6211
نیشابور 19299 7854 منطقه 2 پسر 6221
شهریار 23851 9593 منطقه 2 پسر 6249
قوچان 24259 9760 منطقه 2 دختر 5511
در‌گز 20174 3826 منطقه 3 دختر 5611
نقاب سبزوار 20838 3985 منطقه 3 دختر 5796
تایباد 26775 5363 منطقه 3 دختر 5600

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 14601 3810 منطقه 1 پسر 6003
تهران 14693 3834 منطقه 1 دختر 5919
اصفهان 20254 5164 منطقه 1 دختر 5518
یزد 10985 4568 منطقه 2 پسر 6045
یزد 11454 4776 منطقه 2 دختر 6107
یزد 11555 4820 منطقه 2 دختر 5858
آباده 13516 5609 منطقه 2 دختر 5709
تفت 13698 5688 منطقه 2 دختر 6186
تفت 14918 6171 منطقه 2 دختر 6081
لار 16137 6634 منطقه 2 دختر 6022
سیرجان 16137 6634 منطقه 2 دختر 6029
کرج 21893 8853 منطقه 2 پسر 6004

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 20382 5199 منطقه 1 دختر 5969
گرمسار 13651 5668 منطقه 2 دختر 5525
ورامین 17050 6979 منطقه 2 دختر 5563
کرج 24686 9925 منطقه 2 دختر 6126
شهریار 25185 10120 منطقه 2 دختر 6151
تهران 21914 4233 منطقه 3 پسر 5785

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 8968 2448 منطقه 1 دختر 6245
شیراز 10294 2781 منطقه 1 پسر 6322
شیراز 11102 2982 منطقه 1 پسر 6590
شیراز 11117 2985 منطقه 1 پسر 5582
شیراز 11987 3192 منطقه 1 پسر 6412
شیراز 12439 3303 منطقه 1 دختر 5768
شیراز 12455 3308 منطقه 1 پسر 6246
شیراز 14001 3659 منطقه 1 پسر 6023
شیراز 8714 3620 منطقه 2 پسر 6339
نورآباد ممسنی 9541 3960 منطقه 2 دختر 6452
کازرون 11281 4707 منطقه 2 دختر 6068
لامرد 11862 4945 منطقه 2 دختر 6309
رشت 11914 4965 منطقه 2 دختر 6009
نورآباد ممسنی 12271 5107 منطقه 2 دختر 6044
شیراز 14802 2605 منطقه 3 پسر 5695
لامرد 15446 2757 منطقه 3 پسر 5886
قیر و کارزین 15955 2877 منطقه 3 پسر 6037
برازجان 16728 3039 منطقه 3 دختر 6038
سعادت شهر 16990 3089 منطقه 3 دختر 6238

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 9277 2533 منطقه 1 پسر 5871
تهران 19500 4996 منطقه 1 دختر 5792
شیراز 20298 5175 منطقه 1 دختر 5872
نهاوند 8692 3611 منطقه 2 دختر 6099
نهاوند 12593 5226 منطقه 2 دختر 5982
همدان 12767 5304 منطقه 2 پسر 6370
همدان 13240 5495 منطقه 2 دختر 6350
ساوه 20744 8414 منطقه 2 دختر 6635
نهاوند 23493 9457 منطقه 2 دختر 5661
ملایر 25974 10429 منطقه 2 دختر 5630
ملایر 27004 10856 منطقه 2 دختر 5833
تهران 20360 3871 منطقه 3 دختر 6033
بهار 28088 5692 منطقه 3 دختر 5889
قروه 38820 8405 منطقه 3 پسر 5395

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 12571 3335 منطقه 1 پسر 5399
همدان 8147 3383 منطقه 2 دختر 6128
خوی 10077 4180 منطقه 2 دختر 6045
رشت 10251 4263 منطقه 2 دختر 6264
آمل 11914 4965 منطقه 2 پسر 5784
ساوه 11938 4977 منطقه 2 دختر 6288
شهریار 12163 5068 منطقه 2 پسر 5949
اراک 12672 5262 منطقه 2 پسر 6154
قم 12767 5304 منطقه 2 دختر 6463
اراک 12877 5345 منطقه 2 دختر 6142
قرچک 20274 3849 منطقه 3 پسر 5314

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 13412 3521 منطقه 1 پسر 6033
شیراز 13698 3592 منطقه 1 پسر 6294
شیراز 14294 3728 منطقه 1 دختر 6456
اصفهان 14654 3824 منطقه 1 دختر 6296
اصفهان 15149 3944 منطقه 1 پسر 6167
بروجن 7317 3051 منطقه 2 دختر 6150
کرمانشاه 12741 5297 منطقه 2 دختر 6087
اقلید 13982 5803 منطقه 2 دختر 6259
شاهین شهر 15403 6361 منطقه 2 پسر 5909
گلپایگان 18537 7561 منطقه 2 پسر 6331
شهرکرد 18966 7723 منطقه 2 دختر 5692
سمیرم 12469 2110 منطقه 3 دختر 5807
خاتم 12786 2179 منطقه 3 پسر 5639
ابرکوه 12861 2192 منطقه 3 پسر 6093
باغملک 13536 2331 منطقه 3 پسر 6177

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 9223 2521 منطقه 1 پسر 5680
سلماس 10251 2773 منطقه 1 پسر 6508
تبریز 12965 3416 منطقه 1 پسر 6161
تهران 13831 3622 منطقه 1 پسر 5501
تبریز 14527 3787 منطقه 1 پسر 5823
تبریز 15019 3907 منطقه 1 دختر 6118
تبریز 15037 3912 منطقه 1 دختر 6555
تبریز 15343 3992 منطقه 1 دختر 6077
تبریز 16155 4184 منطقه 1 پسر 5636
خوی 12204 5087 منطقه 2 دختر 6107
ارومیه 15203 6275 منطقه 2 دختر 6232
میانه 15258 6297 منطقه 2 پسر 6048
مرند 15847 6535 منطقه 2 پسر 6570
مرند 18295 7468 منطقه 2 دختر 6185
مراغه 19037 7751 منطقه 2 دختر 6233
ایلخچی 7194 1132 منطقه 3 دختر 6064
ماکو 17439 3179 منطقه 3 دختر 6125
پارس‌آباد مغان 18131 3340 منطقه 3 پسر 5881
قره‌ضیاءالدین 20780 3975 منطقه 3 پسر 5847
پارس‌آباد مغان 22265 4330 منطقه 3 دختر 6339
بوکان 24620 4891 منطقه 3 دختر 5594
تکاب 25060 4991 منطقه 3 پسر 5694

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 6050 1743 منطقه 1 دختر 5815
مشهد 11375 3043 منطقه 1 دختر 5958
مشهد 12362 3283 منطقه 1 دختر 5826
مشهد 13004 3425 منطقه 1 دختر 6235
کرمان 10405 4332 منطقه 2 دختر 5301
بابل 14918 6171 منطقه 2 پسر 6503
نیشابور 14954 6183 منطقه 2 پسر 5508
گناباد 16922 6922 منطقه 2 دختر 5775
بجستان 11795 1985 منطقه 3 دختر 5863
تربت جام 12098 2038 منطقه 3 پسر 6571
ماکو 25208 5021 منطقه 3 دختر 5720

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 6042 1742 منطقه 1 پسر 6121
تهران 10485 2832 منطقه 1 دختر 5170
تهران 11403 3053 منطقه 1 پسر 6017
تهران 12065 3208 منطقه 1 پسر 6406
همدان 8441 3505 منطقه 2 دختر 6044
شاهین شهر 8603 3570 منطقه 2 دختر 5513
بندرعباس 9682 4020 منطقه 2 پسر 6190
دزفول 10145 4214 منطقه 2 پسر 6338
ساوه 10883 4527 منطقه 2 دختر 6070
ابهر 10954 4555 منطقه 2 پسر 6028
آران و بیدگل 11082 4610 منطقه 2 دختر 6064
زنجان 11102 4618 منطقه 2 دختر 5903
محمد شهر 11669 4870 منطقه 2 دختر 6313
کرج 11758 4905 منطقه 2 دختر 6845
شاهرود 11811 4923 منطقه 2 دختر 6180
قائن 11375 1907 منطقه 3 دختر 6526
شوشتر 14029 2437 منطقه 3 پسر 5640
الشتر 14857 2618 منطقه 3 دختر 6134
سوق دوگنبدان 17733 3249 منطقه 3 پسر 6695

 

تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آمل 7219 3006 منطقه 2 دختر 6383
فارسان 7888 3274 منطقه 2 دختر 6229
قم 9672 4014 منطقه 2 پسر 5984
قم 10312 4294 منطقه 2 پسر 5868
ملایر 10485 4363 منطقه 2 دختر 5880
هشتگرد 11014 1837 منطقه 3 پسر 6261

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *