رتبه قبولی رشته مامایی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته مامایی در دانشگاه های سراسری

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته مامایی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 30830 7563 منطقه 1 دختر 5543
تبریز 31911 7808 منطقه 1 دختر 5612
مراغه 19933 8107 منطقه 2 دختر 5656
میانه 27906 11212 منطقه 2 دختر 5771
بوکان 8355 1352 منطقه 3 دختر 6066
اشنویه 14621 2554 منطقه 3 دختر 6276
چالدران سیاه چشمه 19978 3777 منطقه 3 دختر 6107
مسجدسلیمان 23851 4708 منطقه 3 دختر 5657
اهر 26178 5257 منطقه 3 دختر 5767
هشترود 30885 6380 منطقه 3 دختر 5479

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 9565 2610 منطقه 1 دختر 5246
نیشابور 25644 10302 منطقه 2 دختر 5658
بجنورد 26684 10728 منطقه 2 دختر 5355
قوچان 33143 13304 منطقه 2 دختر 5527
قوچان 33297 13369 منطقه 2 دختر 5572
قوچان 36166 14448 منطقه 2 دختر 5555
تایباد 28481 5783 منطقه 3 دختر 5537
اسفراین 28662 5834 منطقه 3 دختر 5542
شیروان 29090 5926 منطقه 3 دختر 5639

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 37338 8984 منطقه 1 دختر 4855
خرم آباد 40645 16127 منطقه 2 دختر 5111
خرم آباد 46484 18358 منطقه 2 دختر 5392
کرج 55927 21981 منطقه 2 دختر 5642
کوهدشت 10545 1741 منطقه 3 دختر 6028
شهریار 39759 8657 منطقه 3 دختر 5174
کوهدشت 41227 9077 منطقه 3 دختر 5386
دورود 41672 9209 منطقه 3 دختر 5282
کوهدشت 44012 9872 منطقه 3 دختر 5345

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 31636 7742 منطقه 1 دختر 5370
تبریز 40058 9547 منطقه 1 دختر 5127
تربت حیدریه 12571 5214 منطقه 2 دختر 5138
فیض آبادتربت حیدریه 26326 10571 منطقه 2 دختر 5360
تربت حیدریه 29191 11722 منطقه 2 دختر 5578
تربت حیدریه 36628 14620 منطقه 2 دختر 5533

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 15167 3951 منطقه 1 دختر 6372
تهران 17114 4446 منطقه 1 دختر 5478
کاشان 12985 5390 منطقه 2 دختر 6063

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سمنان 6784 2833 منطقه 2 دختر 6261
قزوین 11523 4804 منطقه 2 دختر 6062
اهواز 18456 7533 منطقه 2 دختر 5834
پاکدشت 14401 2512 منطقه 3 دختر 6147

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 15058 3919 منطقه 1 دختر 5524
مشهد 17568 4551 منطقه 1 دختر 5194
فیض آبادتربت حیدریه 13321 5530 منطقه 2 دختر 6499
سلطان آبادسبزوار 18719 7631 منطقه 2 دختر 5517
قوچان 22064 8918 منطقه 2 دختر 5882
اهواز 39725 15782 منطقه 2 دختر 6417
فیض آبادتربت حیدریه 20585 3919 منطقه 3 دختر 5440
بجستان 20697 3948 منطقه 3 دختر 5862
تایباد 22064 4278 منطقه 3 دختر 5481

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 37338 8984 منطقه 1 دختر 5555
اقلید 34927 14002 منطقه 2 دختر 5325
لامرد 36136 14436 منطقه 2 دختر 5499
بوشهر 40866 16209 منطقه 2 دختر 5736
لامرد 32131 6665 منطقه 3 دختر 5647
بندر دیر 33110 6916 منطقه 3 دختر 5509

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرج 14936 6178 منطقه 2 دختر 5837
یزد 20235 8220 منطقه 2 دختر 5636
یزد 21652 8757 منطقه 2 دختر 5834
رفسنجان 22126 8945 منطقه 2 دختر 5454
یزد 26882 10803 منطقه 2 دختر 5591
گلپایگان 28189 11339 منطقه 2 دختر 5753
یزد 29146 11705 منطقه 2 دختر 5479
مروست 23093 4534 منطقه 3 دختر 5351
طبس 26304 5281 منطقه 3 دختر 5767
تفت 36739 7882 منطقه 3 دختر 5345

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 32234 7882 منطقه 1 دختر 5294
لامرد 30950 12401 منطقه 2 دختر 5512
یاسوج 32429 13010 منطقه 2 دختر 5872
یاسوج 15871 2859 منطقه 3 دختر 6019
لنده دوگنبدان 36426 7792 منطقه 3 دختر 5276
یاسوج 37088 7968 منطقه 3 دختر 4703
دهدشت 37338 8033 منطقه 3 دختر 5442
لنده دوگنبدان 40897 8977 منطقه 3 دختر 5379
دهدشت 41607 9191 منطقه 3 دختر 5400
دهدشت 46730 10620 منطقه 3 دختر 5537
دهدشت 49362 11388 منطقه 3 دختر 5035
دهدشت 49401 11402 منطقه 3 دختر 5422

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 23940 6003 منطقه 1 دختر 5228
کازرون 15897 6550 منطقه 2 دختر 6134
برازجان 16829 3058 منطقه 3 دختر 6297
ماه شهر 19755 3718 منطقه 3 دختر 6071
پاوه 21227 4078 منطقه 3 دختر 5647

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 20129 5132 منطقه 1 دختر 6069
رشت 15897 6550 منطقه 2 دختر 6081
شهریار 19738 8027 منطقه 2 دختر 6024
کرج 20000 8132 منطقه 2 دختر 6088
اسلام‌شهر 18518 3423 منطقه 3 دختر 5462

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 19848 8077 منطقه 2 دختر 5854
اهواز 21286 8617 منطقه 2 دختر 5970
اهواز 25792 10355 منطقه 2 دختر 5716
اهواز 26104 10477 منطقه 2 دختر 6210
بهبهان 28662 11508 منطقه 2 دختر 5627
اهواز 28958 11630 منطقه 2 دختر 5332
ایذه 16289 2953 منطقه 3 دختر 5770
مسجدسلیمان 21870 4222 منطقه 3 دختر 5269
ایذه 30204 6210 منطقه 3 دختر 5680
دشت آزادگان 35062 7426 منطقه 3 دختر 5544
دهدشت 35973 7679 منطقه 3 دختر 4663
دشت آزادگان 37560 8095 منطقه 3 دختر 5064
شوشتر 40349 8831 منطقه 3 دختر 5286
دشت آزادگان 41227 9077 منطقه 3 دختر 4965

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 22336 5643 منطقه 1 دختر 6152
تایباد 16380 2974 منطقه 3 دختر 5432
تایباد 21346 4113 منطقه 3 دختر 6042
کاشمر 25501 5092 منطقه 3 دختر 5500
طبس 26104 5241 منطقه 3 دختر 5350
طبس 28010 5678 منطقه 3 دختر 5232

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 23540 5902 منطقه 1 دختر 5936
نجف آباد 17012 6963 منطقه 2 دختر 5352
نجف آباد 20148 8187 منطقه 2 دختر 5769
آباده 20217 8214 منطقه 2 دختر 5511
محلات 20382 8268 منطقه 2 دختر 6033
نجف آباد 24714 9935 منطقه 2 دختر 5715
رودان 17655 3227 منطقه 3 دختر 5849
فلاورجان 24449 4846 منطقه 3 دختر 5633

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مرند 32970 13231 منطقه 2 دختر 5128
کرج 72347 28229 منطقه 2 دختر 5004
کاشمر 25208 5021 منطقه 3 دختر 4804
سراوان 30044 6168 منطقه 3 دختر 5008
سراوان 41165 9056 منطقه 3 دختر 5142
جوانرود 41198 9067 منطقه 3 دختر 5482
لامرد 47358 10806 منطقه 3 دختر 5020
تربت جام 47677 10902 منطقه 3 دختر 5407
چابهار 59277 14258 منطقه 3 دختر 5352
زابل 65149 15997 منطقه 3 دختر 4743
سراوان 65336 16045 منطقه 3 دختر 4960
سراوان 68876 17131 منطقه 3 دختر 4442
زابل 77352 19655 منطقه 3 دختر 4872

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 28801 7093 منطقه 1 دختر 5534
گلپایگان 27465 11032 منطقه 2 دختر 5397
اراک 36665 14632 منطقه 2 دختر 5684
اراک 36826 14699 منطقه 2 دختر 5507
ملایر 48541 11151 منطقه 3 دختر 5311

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سبزوار 20860 8462 منطقه 2 دختر 5462
کاشمر 34614 13868 منطقه 2 دختر 5455
کرج 35451 14206 منطقه 2 دختر 5473
سبزوار 36589 14608 منطقه 2 دختر 5158
تربت جام 37822 8160 منطقه 3 دختر 5678

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تفت 23259 9379 منطقه 2 دختر 5498
رفسنجان 33949 13602 منطقه 2 دختر 5174
یزد 36665 14632 منطقه 2 دختر 5302
یزد 39050 15523 منطقه 2 دختر 5327
سیرجان 41945 16618 منطقه 2 دختر 5234
رفسنجان 44607 17606 منطقه 2 دختر 5269
رودبار 21247 4086 منطقه 3 دختر 5246
بم 47434 10830 منطقه 3 دختر 4765
جیرفت 50175 11607 منطقه 3 دختر 4898
کهنوج 53050 12430 منطقه 3 دختر 5031

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لاهیجان 21914 8864 منطقه 2 دختر 5321
لاهیجان 26737 10752 منطقه 2 دختر 5447
لاهیجان 30757 12326 منطقه 2 دختر 5613
تهران 33674 13509 منطقه 2 دختر 5416
رشت 43265 9651 منطقه 3 دختر 4991

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 35389 8531 منطقه 1 دختر 5756
تهران 36628 8809 منطقه 1 دختر 5318
نیشابور 22169 8964 منطقه 2 دختر 5587
کاشمر 23894 9612 منطقه 2 دختر 5537
شاهرود 25501 10250 منطقه 2 دختر 5562
گرمسار 31757 12731 منطقه 2 دختر 5560
نیشابور 33110 13287 منطقه 2 دختر 5449
سمنان 43567 17221 منطقه 2 دختر 5003
دامغان 46149 18227 منطقه 2 دختر 4917
شاهرود 46818 18475 منطقه 2 دختر 5218
دامغان 47394 18696 منطقه 2 دختر 5086
شاهرود 57573 22630 منطقه 2 دختر 5067
دامغان 60042 23583 منطقه 2 دختر 4859
شاهرود 61106 23997 منطقه 2 دختر 5234
شاهرود 63362 24871 منطقه 2 دختر 5048
سمنان 68291 26714 منطقه 2 دختر 5051

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مرند 22505 9099 منطقه 2 دختر 6155
خوی 32747 13142 منطقه 2 دختر 5221
پیرانشهر 24879 4953 منطقه 3 دختر 5350
بوکان 29628 6066 منطقه 3 دختر 6214
بوکان 31012 6410 منطقه 3 دختر 5539
اشنویه 31047 6416 منطقه 3 دختر 5439
میاندوآب 32159 6673 منطقه 3 دختر 5339
بوکان 33868 7109 منطقه 3 دختر 5660
بانه 34893 7373 منطقه 3 دختر 4820

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 20961 5327 منطقه 1 دختر 5444
شهریار 19822 8067 منطقه 2 دختر 5706
کرج 26374 10587 منطقه 2 دختر 5268
کرج 35922 14365 منطقه 2 دختر 5115
قزوین 36238 14479 منطقه 2 دختر 5523
قزوین 101525 39314 منطقه 2 دختر 5259
الوند 28425 5769 منطقه 3 دختر 5383
قزوین 29550 6039 منطقه 3 دختر 5278
سقز 34893 7373 منطقه 3 دختر 5424
تاکستان 38622 8361 منطقه 3 دختر 6089

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
قم 20403 8277 منطقه 2 دختر 5536
شهرری 23851 9593 منطقه 2 دختر 5744
قم 23851 9593 منطقه 2 دختر 5802
قم 25321 10180 منطقه 2 دختر 5778
قم 27823 11177 منطقه 2 دختر 5573
قم 32397 12996 منطقه 2 دختر 5864
قم 36796 14687 منطقه 2 دختر 5324
ارومیه 39850 15821 منطقه 2 دختر 5212
یاسوج 56813 13526 منطقه 3 دختر 5066

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 36986 8894 منطقه 1 دختر 5261
اردبیل 24056 9675 منطقه 2 دختر 5129
مرند 36002 14390 منطقه 2 دختر 5632
کرج 37219 14838 منطقه 2 دختر 5484
اردبیل 38034 15150 منطقه 2 دختر 5369
جعفرآباد 20046 3797 منطقه 3 دختر 5373
مشکین شهر 24466 4850 منطقه 3 دختر 5248
نمین 35762 7620 منطقه 3 دختر 5029
مشکین شهر 39517 8591 منطقه 3 دختر 5816
مشکین شهر 43452 9713 منطقه 3 دختر 5337
پارس‌آباد مغان 45387 10253 منطقه 3 دختر 5309
مشکین شهر 46908 10665 منطقه 3 دختر 5643

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهرکرد 20522 8316 منطقه 2 دختر 5840
بن 28374 11405 منطقه 2 دختر 5429
کیار 21056 4040 منطقه 3 دختر 5576
شوشتر 24308 4809 منطقه 3 دختر 6109
لردگان 29814 6110 منطقه 3 دختر 5783
فارسان 40022 8738 منطقه 3 دختر 5343

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 27594 6820 منطقه 1 دختر 5528
اصفهان 29978 7374 منطقه 1 دختر 5801
تهران 31991 7826 منطقه 1 دختر 5326
کاشان 24333 9789 منطقه 2 دختر 5478
فلاورجان 27594 11089 منطقه 2 دختر 5582
ورامین 30228 12106 منطقه 2 دختر 4962
کاشان 30727 12314 منطقه 2 دختر 5238
دامغان 31613 12676 منطقه 2 دختر 5511
خمینی شهر 32686 13120 منطقه 2 دختر 5680
نجف آباد 20650 3936 منطقه 3 دختر 5091
تیران 37796 8153 منطقه 3 دختر 5360

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمانشاه 20744 8414 منطقه 2 دختر 6103
کرمانشاه 31410 12598 منطقه 2 دختر 5562
کرمانشاه 35569 14241 منطقه 2 دختر 5397
کرمانشاه 36462 14563 منطقه 2 دختر 5856
کرمانشاه 39616 15743 منطقه 2 دختر 4938
کرمانشاه 41371 16406 منطقه 2 دختر 5708
روانسر 31410 6506 منطقه 3 دختر 5824
سقز 35249 7477 منطقه 3 دختر 5353
سرپل ذهاب 38885 8428 منطقه 3 دختر 5507
کنگاور 44268 9948 منطقه 3 دختر 5074
شیراز 46573 10574 منطقه 3 دختر 5517

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
فلاورجان 39822 15810 منطقه 2 دختر 5170
سرابله 38885 8428 منطقه 3 دختر 5324
ارکوازملکشاهی 49684 11482 منطقه 3 دختر 5186
سرابله 56312 13377 منطقه 3 دختر 5016

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
دزفول 40937 16239 منطقه 2 دختر 5378
بهبهان 47287 18652 منطقه 2 دختر 5024
آبادان 43412 9700 منطقه 3 دختر 5193
شوشتر 43494 9725 منطقه 3 دختر 5169
فراشبند 44492 10012 منطقه 3 دختر 5034
اندیمشک 45147 10195 منطقه 3 دختر 4787
شوشتر 46275 10483 منطقه 3 دختر 5396

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سراوان 47883 10961 منطقه 3 دختر 5162
سیب سوران و مهرستان 68876 17131 منطقه 3 دختر 5073
ایرانشهر 78977 20172 منطقه 3 دختر 4766
سیب سوران و مهرستان 79804 20420 منطقه 3 دختر 4790

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 32881 8010 منطقه 1 دختر 5249
آمل 31177 12497 منطقه 2 دختر 5711
اسلام‌شهر 33208 13334 منطقه 2 دختر 5327
آمل 33897 13583 منطقه 2 دختر 5276
بابل 34694 13903 منطقه 2 دختر 5377
امیرکلا 35451 14206 منطقه 2 دختر 5416
بابلسر 35569 14241 منطقه 2 دختر 5204
بابل 36200 14464 منطقه 2 دختر 5431
بابل 37442 14919 منطقه 2 دختر 5123
آمل 37652 15006 منطقه 2 دختر 5249
رامسر 38107 15176 منطقه 2 دختر 5321
ابرکوه 22841 4466 منطقه 3 دختر 5878
رامسر 41092 9036 منطقه 3 دختر 5763

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
همدان 23940 9629 منطقه 2 دختر 5598
کرج 24832 9982 منطقه 2 دختر 5881
همدان 25770 10347 منطقه 2 دختر 5283
همدان 26977 10844 منطقه 2 دختر 5296
بروجرد 27054 10875 منطقه 2 دختر 5420
شهریار 30228 12106 منطقه 2 دختر 6055
همدان 32361 12981 منطقه 2 دختر 5536
همدان 35541 14232 منطقه 2 دختر 5159
همدان 37721 15031 منطقه 2 دختر 4950
قروه درجزین 38556 8337 منطقه 3 دختر 5380
اسدآباد 43337 9672 منطقه 3 دختر 4816

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 31613 7736 منطقه 1 دختر 5268
شهریار 34266 8289 منطقه 1 دختر 5489
کرج 26903 10813 منطقه 2 دختر 5709
زنجان 37822 15066 منطقه 2 دختر 5497
اسلام‌شهر 24736 4916 منطقه 3 دختر 5364
خدابنده 33488 7013 منطقه 3 دختر 5096
خدابنده 48282 11081 منطقه 3 دختر 5375

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 32854 8002 منطقه 1 دختر 4808
ساری 34517 13835 منطقه 2 دختر 5540
بهشهر 34643 13880 منطقه 2 دختر 5733
آمل 36986 14759 منطقه 2 دختر 5191
چمستان 37032 14779 منطقه 2 دختر 5480
زیراب سوادکوه 31991 6629 منطقه 3 دختر 5539
شوشتر 32942 6863 منطقه 3 دختر 5486

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سنندج 32942 13220 منطقه 2 دختر 5400
سنندج 40022 15887 منطقه 2 دختر 4839
کامیاران 33645 7056 منطقه 3 دختر 5118
مریوان 35213 7467 منطقه 3 دختر 5419
پیرانشهر 36067 7709 منطقه 3 دختر 5576
کامیاران 37509 8082 منطقه 3 دختر 5378
مریوان 37587 8103 منطقه 3 دختر 5444
پاوه 37999 8197 منطقه 3 دختر 5300
کامیاران 38107 8222 منطقه 3 دختر 5136
سقز 38764 8395 منطقه 3 دختر 5241
قروه 39549 8602 منطقه 3 دختر 5086
مریوان 42275 9376 منطقه 3 دختر 5484

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
گرگان 33520 13449 منطقه 2 دختر 5135
قوچان 33645 13499 منطقه 2 دختر 5300
بندرترکمن 35945 7670 منطقه 3 دختر 5288
بندرترکمن 38107 8222 منطقه 3 دختر 5652
بندرترکمن 41903 9275 منطقه 3 دختر 5103

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 41672 9885 منطقه 1 دختر 5458
شیراز 43452 10226 منطقه 1 دختر 5181
کرمان 44531 17576 منطقه 2 دختر 5849
کرمان 46730 18441 منطقه 2 دختر 4974
رفسنجان 52646 20734 منطقه 2 دختر 5032
رفسنجان 52786 20789 منطقه 2 دختر 5435
داراب 39164 8499 منطقه 3 دختر 5718
کهنوج 45078 10175 منطقه 3 دختر 5184
جیرفت 57573 13742 منطقه 3 دختر 5387
جیرفت 59131 14207 منطقه 3 دختر 5066
بم 60411 14570 منطقه 3 دختر 5115
کهنوج 61153 14793 منطقه 3 دختر 5263
عنبرآباد 61299 14837 منطقه 3 دختر 5205
عنبرآباد 62966 15316 منطقه 3 دختر 4950

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تربت حیدریه 39199 15570 منطقه 2 دختر 5150
قوچان 40839 16199 منطقه 2 دختر 5004
تربت حیدریه 40839 16199 منطقه 2 دختر 4694
تربت حیدریه 41259 16359 منطقه 2 دختر 5167
تایباد 36339 7773 منطقه 3 دختر 5431
قائن 38723 8385 منطقه 3 دختر 5164

 

تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 38299 9186 منطقه 1 دختر 5614
کاشان 40173 15939 منطقه 2 دختر 5186
بم 38655 8371 منطقه 3 دختر 5767
بم 43944 9852 منطقه 3 دختر 5030
بم 53140 12454 منطقه 3 دختر 5445
بم 53140 12454 منطقه 3 دختر 5203
بم 62784 15265 منطقه 3 دختر 4656
بم 68184 16916 منطقه 3 دختر 4795

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *