رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری

شنبه 13 بهمن 1397 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 1 2 8152
تبريز پسر منطقه 1 2 4 8423
تهران پسر منطقه 1 3 8 8120
تهران پسر منطقه 1 5 15 7922
تهران پسر منطقه 1 8 23 7666
تهران پسر منطقه 1 9 24 7911
مشهد پسر منطقه 1 10 27 8047
تهران پسر منطقه 1 12 29 7612
اصفهان دختر منطقه 1 14 37 8092
تهران پسر منطقه 1 15 39 8153
تبريز پسر منطقه 1 16 42 7981
تهران پسر منطقه 1 18 46 7977
تبريز پسر منطقه 1 19 47 7737
شيراز دختر منطقه 1 21 51 7871
تبريز پسر منطقه 1 23 54 7740
تهران دختر منطقه 1 24 62 8009
شيراز پسر منطقه 1 26 71 7821
مشهد پسر منطقه 1 31 77 7407
تهران دختر منطقه 1 35 95 7750
تبريز دختر منطقه 1 36 99 7444
تبريز دختر منطقه 1 43 120 7753
شيراز دختر منطقه 1 45 124 7814
شيراز دختر منطقه 1 53 137 7792
تبريز دختر منطقه 1 59 158 7811
تبريز دختر منطقه 1 69 196 7509
سيرجان پسر منطقه 2 1 1 8224
بابل پسر منطقه 2 2 3 8223
يزد پسر منطقه 2 3 5 8221
بابل دختر منطقه 2 4 6 8365
اردبيل پسر منطقه 2 5 12 7771
اردبيل پسر منطقه 2 7 14 7784
كرمانشاه دختر منطقه 2 9 17 8016
سمنان پسر منطقه 2 10 19 8134
بابل پسر منطقه 2 11 22 7838
كاشمر پسر منطقه 2 12 25 7842
نيشابور پسر منطقه 2 13 26 8139
اردبيل دختر منطقه 2 14 30 7365
يزد دختر منطقه 2 15 32 7845
سمنان پسر منطقه 2 16 35 7676
اهواز پسر منطقه 2 17 40 8030
بهبهان دختر منطقه 2 18 41 7778
بيرجند پسر منطقه 2 19 43 7663
اردبيل پسر منطقه 2 20 44 7885
قزوين پسر منطقه 2 21 50 7890
چالوس پسر منطقه 2 22 52 7763
ماسال پسر منطقه 2 23 55 8021
قره‌ضياءالدين دختر منطقه 2 24 56 8063
اهواز پسر منطقه 2 25 58 7741
نور پسر منطقه 2 26 59 7847
اروميه پسر منطقه 2 27 60 7758
كرمانشاه پسر منطقه 2 28 61 7875
بابلسر پسر منطقه 2 30 64 7775
خرم آباد پسر منطقه 2 31 65 7937
بروجرد دختر منطقه 2 33 68 7569
گرمسار دختر منطقه 2 34 70 7753
بوشهر پسر منطقه 2 35 77 7699
سبزوار دختر منطقه 2 36 79 7352
قزوين دختر منطقه 2 50 105 7703
قره‌ضياءالدين دختر منطقه 2 59 121 7794
لاهيجان دختر منطقه 2 61 133 7715
تربت حيدريه دختر منطقه 2 65 145 7631
زنجان دختر منطقه 2 67 149 7677
بيرجند دختر منطقه 2 68 150 7682
فرديس پسر منطقه 2 72 155 7665
همدان پسر منطقه 2 73 157 7618
قم دختر منطقه 2 74 161 7462
همدان دختر منطقه 2 76 167 7445
قزوين دختر منطقه 2 84 184 7660
ساوه پسر منطقه 2 85 185 7580
كرج دختر منطقه 2 89 191 6960
همدان دختر منطقه 2 90 193 7517
بهشهر دختر منطقه 2 91 194 7368
بابلسر دختر منطقه 2 95 206 7811
قزوين پسر منطقه 2 97 210 7460
ورامين پسر منطقه 2 98 212 7872
بابل دختر منطقه 2 99 214 7402
رشت دختر منطقه 2 101 216 7563
اروميه دختر منطقه 2 102 217 7565
ورامين پسر منطقه 2 105 223 7565
كرج پسر منطقه 2 117 245 7709
شهرجديد پرند پسر منطقه 2 124 278 7376
اراك دختر منطقه 2 203 476 7676
فرديس دختر منطقه 2 235 541 7102
كرج دختر منطقه 2 247 571 6979
ايلام پسر منطقه 3 2 21 7871
اهر پسر منطقه 3 3 38 7965
نقده پسر منطقه 3 5 65 7780
بوكان پسر منطقه 3 6 75 7916
ياسوج دختر منطقه 3 7 81 7800
گنبد دختر منطقه 3 8 92 7778
اسفراين دختر منطقه 3 12 165 7411
تاكستان دختر منطقه 3 34 343 7738
خدابنده پسر منطقه 3 67 612 7372
پاكدشت دختر منطقه 3 87 824 6962
شهريار پسر منطقه 3 94 900 7163
تاكستان دختر منطقه 3 115 1050 6815
پاكدشت دختر منطقه 3 143 1221 6670
رباط كريم پسر منطقه 3 172 1396 6855
فيروزكوه دختر منطقه 3 183 1455 7018
بوئين زهرا پسر منطقه 3 189 1501 6539
هشتگرد پسر منطقه 3 218 1733 6862

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 4 11 8099
شيراز پسر منطقه 1 7 20 8012
شيراز پسر منطقه 1 17 45 7827
شيراز دختر منطقه 1 27 72 7782
شيراز پسر منطقه 1 32 83 7900
شيراز پسر منطقه 1 57 143 7745
شيراز دختر منطقه 1 58 156 7319
شيراز پسر منطقه 1 61 161 7486
شيراز دختر منطقه 1 62 173 7689
شيراز دختر منطقه 1 74 207 7613
شيراز پسر منطقه 1 75 208 7284
شيراز پسر منطقه 1 98 294 7375
شيراز دختر منطقه 1 104 311 7728
شيراز پسر منطقه 1 120 366 6811
تهران پسر منطقه 1 129 393 7018
شيراز پسر منطقه 1 133 402 7834
تهران پسر منطقه 1 146 428 7269
شيراز پسر منطقه 1 154 445 6811
شيراز پسر منطقه 1 163 470 6949
شيراز دختر منطقه 1 167 490 6330
شيراز پسر منطقه 1 168 497 7057
شيراز دختر منطقه 1 181 545 7337
تهران پسر منطقه 1 182 547 7294
شيراز دختر منطقه 1 189 578 7403
شيراز پسر منطقه 1 199 605 7082
شيراز دختر منطقه 1 340 1074 6925
شيراز دختر منطقه 1 348 1106 7222
شيراز دختر منطقه 1 381 1205 7067
شيراز دختر منطقه 1 428 1387 6439
شيراز دختر منطقه 1 445 1424 6581
مرودشت پسر منطقه 2 6 13 8029
اهواز پسر منطقه 2 106 224 7798
كازرون پسر منطقه 2 109 229 7094
آباده دختر منطقه 2 122 271 7506
اهواز پسر منطقه 2 158 347 7267
كرمان پسر منطقه 2 170 376 7210
بابل پسر منطقه 2 190 447 7148
لاهيجان پسر منطقه 2 194 459 7237
بابل پسر منطقه 2 194 459 7519
بابل پسر منطقه 2 221 507 7189
اهواز پسر منطقه 2 224 514 7414
كرمانشاه پسر منطقه 2 227 518 7173
يزد پسر منطقه 2 227 518 7194
گرگان پسر منطقه 2 230 523 7560
كرمان پسر منطقه 2 238 558 7495
آمل پسر منطقه 2 240 561 6733
همدان پسر منطقه 2 248 574 7301
خرم آباد دختر منطقه 2 267 621 7255
فسا پسر منطقه 2 290 671 7275
اقليد پسر منطقه 2 292 675 7305
لامرد پسر منطقه 2 298 692 4902
اقليد پسر منطقه 2 308 711 7113
آباده دختر منطقه 2 309 712 7171
نورآباد ممسني دختر منطقه 2 324 732 7023
بيرجند دختر منطقه 2 329 741 6815
رفسنجان دختر منطقه 2 353 790 7304
اقليد دختر منطقه 2 415 944 7351
سيرجان دختر منطقه 2 421 953 6797
اهواز دختر منطقه 2 424 959 6971
نورآباد ممسني دختر منطقه 2 438 985 7151
اقليد دختر منطقه 2 449 1017 6680
سيرجان دختر منطقه 2 458 1044 6664
شهرضا دختر منطقه 2 545 1262 7150
اهواز دختر منطقه 2 585 1362 7167
ساري دختر منطقه 2 600 1390 6673
سيرجان دختر منطقه 2 611 1433 7085
شاهين شهر دختر منطقه 2 617 1444 6569
بندرعباس دختر منطقه 2 675 1575 6437
بندرعباس دختر منطقه 2 706 1665 6776
جهرم دختر منطقه 2 725 1711 6883
اقليد دختر منطقه 2 771 1807 7018
ياسوج پسر منطقه 3 1 10 7880
فيروزآباد دختر منطقه 3 4 49 7893
خنج پسر منطقه 3 31 322 7493
تنكابن پسر منطقه 3 44 423 7506
تنكابن پسر منطقه 3 47 469 7299
برازجان دختر منطقه 3 48 479 6932
فيروزآباد پسر منطقه 3 49 486 7258
دره شهر پسر منطقه 3 50 505 7413
تنكابن پسر منطقه 3 54 528 7446
فيروزآباد پسر منطقه 3 59 553 7397
جيرفت پسر منطقه 3 60 567 7224
مهريز پسر منطقه 3 61 571 6944
ياسوج پسر منطقه 3 69 625 7397
ياسوج پسر منطقه 3 70 644 7230
لامرد پسر منطقه 3 89 841 7270
ياسوج دختر منطقه 3 93 889 6989
ياسوج دختر منطقه 3 96 914 7522
ياسوج پسر منطقه 3 106 1004 7212
بافت دختر منطقه 3 120 1081 6946
تنكابن دختر منطقه 3 122 1088 6876
لنده دوگنبدان پسر منطقه 3 126 1118 7097
ياسوج پسر منطقه 3 128 1125 7115
برازجان دختر منطقه 3 135 1175 7043
خرامه دختر منطقه 3 137 1179 6711
ماه شهر دختر منطقه 3 142 1216 7343
مسجدسليمان دختر منطقه 3 146 1231 7173
برازجان پسر منطقه 3 148 1235 6859
شيراز دختر منطقه 3 164 1322 7320
دهدشت دختر منطقه 3 207 1629 6698
ياسوج دختر منطقه 3 225 1845 6808

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 626 1989 6522
تبريز دختر منطقه 1 1198 4010 6371
تهران پسر منطقه 1 1877 6603 6075
تبريز پسر منطقه 1 2184 7933 6663
تهران پسر منطقه 1 2263 8255 6222
شيراز دختر منطقه 1 2263 8255 6127
سنندج دختر منطقه 2 390 875 6745
سنندج پسر منطقه 2 412 937 7299
سنندج پسر منطقه 2 488 1118 7032
سنندج دختر منطقه 2 583 1357 7293
سنندج پسر منطقه 2 633 1480 7060
سنندج پسر منطقه 2 773 1812 6474
سنندج دختر منطقه 2 801 1869 6452
همدان پسر منطقه 2 825 1914 6832
اروميه پسر منطقه 2 942 2212 6753
اروميه پسر منطقه 2 989 2322 6835
سنندج دختر منطقه 2 1049 2479 6871
سنندج پسر منطقه 2 1099 2588 6935
سنندج دختر منطقه 2 1131 2665 6712
كرمانشاه پسر منطقه 2 1261 3000 6999
سنندج دختر منطقه 2 1318 3135 6617
اروميه دختر منطقه 2 1541 3675 6550
كرمانشاه دختر منطقه 2 1605 3836 6836
كرمانشاه دختر منطقه 2 1622 3868 6569
اروميه دختر منطقه 2 1644 3910 6931
سنندج دختر منطقه 2 1667 3968 6700
اروميه دختر منطقه 2 1700 4035 6986
همدان دختر منطقه 2 1705 4042 6785
سنندج پسر منطقه 2 1905 4509 6987
سنندج پسر منطقه 2 2301 5447 6286
سنندج پسر منطقه 2 2338 5542 6243
اروميه دختر منطقه 2 2463 5863 6106
سنندج پسر منطقه 2 2895 6940 6510
سنندج دختر منطقه 2 2960 7112 6590
سنندج پسر منطقه 2 3083 7395 6158
همدان پسر منطقه 2 3330 8013 6853
ملاير پسر منطقه 2 3354 8083 6253
سنندج پسر منطقه 2 3383 8147 6617
بهبهان دختر منطقه 2 3387 8157 6183
سنندج پسر منطقه 2 3423 8242 6269
بابل دختر منطقه 2 3437 8271 6225
بوكان پسر منطقه 3 235 1956 6719
بوكان پسر منطقه 3 245 2024 7067
پيرانشهر پسر منطقه 3 274 2212 6941
سنندج پسر منطقه 3 285 2325 7115
بوكان پسر منطقه 3 289 2364 6833
بوكان پسر منطقه 3 300 2437 6939
جوانرود پسر منطقه 3 311 2469 7031
بوكان پسر منطقه 3 325 2557 6783
اسلام آبادغرب پسر منطقه 3 330 2596 6530
بوكان پسر منطقه 3 332 2611 6906
بوكان پسر منطقه 3 334 2618 6648
مهاباد پسر منطقه 3 354 2743 7097
بوكان پسر منطقه 3 383 2921 6929
هرسين پسر منطقه 3 392 2980 6866
قروه پسر منطقه 3 415 3110 6792
بانه پسر منطقه 3 556 3896 6919
گيلانغرب دختر منطقه 3 570 4010 6611
سرپل ذهاب دختر منطقه 3 649 4621 6843
مريوان پسر منطقه 3 651 4628 6435
ديواندره دختر منطقه 3 667 4701 6307
بيجار پسر منطقه 3 727 5068 6058
مريوان پسر منطقه 3 749 5218 6833
سقز پسر منطقه 3 809 5542 6516
قروه دختر منطقه 3 860 5838 6375
قروه دختر منطقه 3 933 6237 6387
قروه دختر منطقه 3 1078 6903 6268
سقز دختر منطقه 3 1095 6978 6328
بوكان پسر منطقه 3 1112 7058 6605
مريوان دختر منطقه 3 1123 7136 6576
بانه پسر منطقه 3 1190 7521 6171
قروه دختر منطقه 3 1360 8386 6554
سقز دختر منطقه 3 1376 8471 6524
مهاباد پسر منطقه 3 1435 8810 6262
مريوان دختر منطقه 3 1626 9958 6320
مهاباد پسر منطقه 3 1635 10003 5975
قروه پسر منطقه 3 1991 11811 6042

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد پسر منطقه 1 620 1973 6812
مشهد دختر منطقه 1 1035 3416 6923
آمل پسر منطقه 2 644 1508 7267
گرگان دختر منطقه 2 694 1627 6079
گرگان پسر منطقه 2 740 1746 6968
آمل پسر منطقه 2 751 1770 6605
بهشهر پسر منطقه 2 768 1801 7274
آمل پسر منطقه 2 831 1929 6905
ساري پسر منطقه 2 851 1986 6776
ساري پسر منطقه 2 885 2065 6798
نيشابور پسر منطقه 2 908 2124 6532
بابل پسر منطقه 2 919 2155 6477
آمل پسر منطقه 2 940 2205 7134
تربت حيدريه دختر منطقه 2 974 2297 6838
گرگان دختر منطقه 2 1056 2491 6767
گرگان دختر منطقه 2 1091 2571 6661
گرگان دختر منطقه 2 1120 2632 6325
نيشابور دختر منطقه 2 1128 2651 7011
تهران دختر منطقه 2 1351 3213 6957
گرگان دختر منطقه 2 1387 3280 6886
بندرتركمن دختر منطقه 2 1456 3435 6254
بجنورد دختر منطقه 2 1489 3523 6808
كرج دختر منطقه 2 1490 3528 6351
ساري دختر منطقه 2 1498 3550 6603
گلوگاه دختر منطقه 2 1498 3550 6652
گرگان پسر منطقه 2 2438 5807 6448
گرگان دختر منطقه 2 2592 6193 6349
اسفراين پسر منطقه 3 260 2114 6679
شيروان پسر منطقه 3 268 2185 7018
گنبد پسر منطقه 3 315 2500 6904
اسفراين دختر منطقه 3 433 3249 6425
شيروان دختر منطقه 3 447 3311 7090
گنبد پسر منطقه 3 599 4262 6641
گنبد پسر منطقه 3 696 4895 6644
گنبد دختر منطقه 3 716 5011 6734
گنبد پسر منطقه 3 747 5206 6544
گنبد دختر منطقه 3 764 5294 6398
گميشان پسر منطقه 3 813 5556 6753
گنبد دختر منطقه 3 966 6378 6339
كلاله دختر منطقه 3 995 6528 6176

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 309 991 7089
كرمان دختر منطقه 2 376 836 7296
كرمان پسر منطقه 2 381 851 7237
سيرجان پسر منطقه 2 485 1113 6796
كرمان پسر منطقه 2 500 1144 7095
بندرعباس پسر منطقه 2 515 1194 7234
يزد پسر منطقه 2 602 1394 6961
يزد پسر منطقه 2 617 1444 6875
كرمان پسر منطقه 2 643 1507 6785
كرمان دختر منطقه 2 704 1660 7304
يزد پسر منطقه 2 766 1797 7161
يزد پسر منطقه 2 775 1815 6999
جهرم پسر منطقه 2 792 1845 6541
يزد پسر منطقه 2 794 1850 7314
كرمان پسر منطقه 2 811 1885 7134
يزد پسر منطقه 2 849 1980 7161
كرمان دختر منطقه 2 907 2121 6970
يزد پسر منطقه 2 996 2338 6291
يزد پسر منطقه 2 1018 2396 6843
رفسنجان دختر منطقه 2 1025 2406 6641
سيرجان پسر منطقه 2 1027 2412 6458
ميبد دختر منطقه 2 1036 2437 6353
سيرجان دختر منطقه 2 1105 2601 6574
كرمان پسر منطقه 2 1138 2682 7036
كرمان دختر منطقه 2 1231 2921 7094
كرمان دختر منطقه 2 1234 2927 6652
كرمان دختر منطقه 2 1297 3082 7103
رفسنجان دختر منطقه 2 1328 3163 6964
رفسنجان دختر منطقه 2 1328 3163 6998
رفسنجان دختر منطقه 2 1337 3186 6767
مرودشت دختر منطقه 2 1369 3249 6545
كرمان دختر منطقه 2 1544 3681 6242
كرمان دختر منطقه 2 2395 5701 6107
سيرجان پسر منطقه 2 2477 5901 6735
بافت پسر منطقه 3 110 1025 7329
جيرفت پسر منطقه 3 151 1251 7009
جيرفت پسر منطقه 3 153 1264 7064
جيرفت پسر منطقه 3 174 1400 7336
بم پسر منطقه 3 181 1437 7085
ياسوج پسر منطقه 3 187 1488 6688
شهربابك دختر منطقه 3 194 1516 7026
بافت دختر منطقه 3 215 1701 6614
اسفراين پسر منطقه 3 232 1938 6325
زرند دختر منطقه 3 254 2090 6911
ياسوج پسر منطقه 3 307 2456 6480
بافت پسر منطقه 3 337 2632 6955
كرمان پسر منطقه 3 346 2685 6552
بم پسر منطقه 3 375 2876 6623
بافت دختر منطقه 3 376 2881 6732
جيرفت دختر منطقه 3 380 2905 6645
جيرفت دختر منطقه 3 384 2931 6776
كهنوج پسر منطقه 3 399 3006 6615
جيرفت دختر منطقه 3 410 3086 6839
شهربابك دختر منطقه 3 481 3523 6560
جيرفت دختر منطقه 3 525 3718 7033
جيرفت دختر منطقه 3 530 3739 6824
جيرفت پسر منطقه 3 981 6462 6654

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد پسر منطقه 1 816 2665 6388
تهران پسر منطقه 1 965 3145 6749
تهران پسر منطقه 1 970 3158 6838
تهران پسر منطقه 1 1873 6587 6169
تهران دختر منطقه 1 2133 7696 6226
بجنورد پسر منطقه 2 379 847 6997
نيشابور پسر منطقه 2 654 1534 6812
ساري پسر منطقه 2 1027 2412 6744
ساري پسر منطقه 2 1033 2426 6917
كاشمر پسر منطقه 2 1046 2473 7043
سبزوار پسر منطقه 2 1083 2545 6826
كاشان پسر منطقه 2 1097 2585 6675
قزوين پسر منطقه 2 1294 3077 6880
مامونيه.زرنديه پسر منطقه 2 1308 3114 6837
اردبيل پسر منطقه 2 1315 3131 6827
نوشهر پسر منطقه 2 1332 3172 6677
قائم شهر دختر منطقه 2 1466 3474 6405
مراغه دختر منطقه 2 1579 3774 6952
بابل دختر منطقه 2 1625 3873 6206
كياكلا دختر منطقه 2 1630 3884 6537
آمل دختر منطقه 2 1662 3956 6514
شاهرود دختر منطقه 2 1677 3985 7025
قائم شهر دختر منطقه 2 1685 4001 6429
ساري دختر منطقه 2 1693 4018 6544
كرج دختر منطقه 2 1713 4061 6790
شاهرود دختر منطقه 2 1715 4064 6270
شاهرود پسر منطقه 2 2578 6162 6822
اراك پسر منطقه 2 3184 7655 6247
ساري دختر منطقه 2 3301 7944 6040
شاهرود پسر منطقه 2 5776 13905 6292
اسفراين پسر منطقه 3 390 2969 5921
فيروزكوه دختر منطقه 3 831 5644 6169
نظرآباد دختر منطقه 3 898 6031 6189
رباط كريم پسر منطقه 3 1105 7018 6442
علي آبادكتول دختر منطقه 3 1454 8946 6160
كاشمر پسر منطقه 3 1873 11171 6142
تايباد پسر منطقه 3 2009 11900 6396

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 246 770 7299
شيراز پسر منطقه 1 285 896 6742
شيراز دختر منطقه 1 480 1540 6928
شيراز دختر منطقه 1 522 1662 7220
شيراز دختر منطقه 1 583 1855 6809
شيراز پسر منطقه 1 652 2068 6645
شيراز پسر منطقه 1 736 2367 6891
شيراز پسر منطقه 1 758 2444 6958
شيراز پسر منطقه 1 769 2487 7278
شيراز پسر منطقه 1 791 2576 6790
شيراز دختر منطقه 1 813 2655 6505
شيراز دختر منطقه 1 826 2699 6537
شيراز پسر منطقه 1 862 2809 6144
شيراز دختر منطقه 1 882 2872 6299
شيراز دختر منطقه 1 965 3145 6745
شيراز دختر منطقه 1 1089 3620 6484
شيراز دختر منطقه 1 1100 3651 6518
شيراز دختر منطقه 1 1282 4317 6303
شيراز پسر منطقه 1 1456 5003 6093
شيراز پسر منطقه 1 1479 5119 6495
شيراز دختر منطقه 1 1648 5736 6439
شيراز پسر منطقه 1 1681 5830 6452
شيراز پسر منطقه 1 1691 5878 6174
فسا پسر منطقه 2 504 1163 6856
فسا پسر منطقه 2 611 1433 6959
ساري پسر منطقه 2 1034 2431 6634
مرودشت دختر منطقه 2 1095 2581 6884
فسا پسر منطقه 2 1161 2740 6993
جهرم دختر منطقه 2 1268 3018 6633
قم دختر منطقه 2 1677 3985 6629
فسا دختر منطقه 2 2789 6667 6184
شيراز پسر منطقه 2 2852 6826 6733
ني ريز دختر منطقه 2 2884 6916 6200
مرودشت پسر منطقه 2 2982 7157 6217
جهرم دختر منطقه 2 3212 7725 6314
لنده دوگنبدان پسر منطقه 3 211 1681 7048
ارسنجان پسر منطقه 3 312 2473 6696
ياسوج دختر منطقه 3 561 3944 6230
زرين دشت دختر منطقه 3 642 4559 6477
بندر گناوه دختر منطقه 3 690 4857 6041
ياسوج دختر منطقه 3 1755 10606 6638

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 641 2035 5089
تهران پسر منطقه 1 705 2264 6796
تهران پسر منطقه 1 762 2460 6630
تهران دختر منطقه 1 764 2465 6594
تهران دختر منطقه 1 847 2759 7142
تهران دختر منطقه 1 950 3110 6556
تهران دختر منطقه 1 961 3139 6694
تهران پسر منطقه 1 1493 5160 6374
قم پسر منطقه 2 357 798 7243
گلپايگان دختر منطقه 2 493 1133 6670
قم پسر منطقه 2 538 1247 7170
قم دختر منطقه 2 721 1701 6790
قم دختر منطقه 2 834 1938 6860
قم دختر منطقه 2 857 2001 6754
قم دختر منطقه 2 992 2331 6937
قم پسر منطقه 2 1034 2431 6660
آباده پسر منطقه 2 1067 2517 7036
لاهيجان پسر منطقه 2 1069 2521 6625
قم پسر منطقه 2 1752 4143 6282
قم دختر منطقه 2 1997 4715 6713
قم دختر منطقه 2 2041 4808 6860
قم پسر منطقه 2 2072 4872 6611
قم پسر منطقه 2 2626 6260 6367
قم پسر منطقه 2 2960 7112 6303
پيشوا دختر منطقه 3 553 3884 6157
شهر قدس پسر منطقه 3 738 5119 6210
نقده پسر منطقه 3 1889 11281 6081

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (آران و بیدگل)

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اصفهان دختر منطقه 1 339 1071 6402
اصفهان پسر منطقه 1 443 1422 6616
اصفهان پسر منطقه 1 471 1518 7187
اصفهان پسر منطقه 1 496 1607 6968
اصفهان پسر منطقه 1 552 1757 6877
اصفهان پسر منطقه 1 655 2077 6639
اصفهان پسر منطقه 1 698 2250 6537
تهران دختر منطقه 1 703 2259 7084
اصفهان دختر منطقه 1 744 2401 6700
اصفهان دختر منطقه 1 751 2417 6670
اصفهان دختر منطقه 1 860 2800 6562
اصفهان دختر منطقه 1 896 2911 6552
تهران دختر منطقه 1 1004 3296 6506
اصفهان دختر منطقه 1 1025 3375 6491
كاشان پسر منطقه 2 397 898 6894
اقليد پسر منطقه 2 664 1557 6655
نجف آباد پسر منطقه 2 823 1912 6635
تفت پسر منطقه 2 874 2041 6909
زاهدان پسر منطقه 2 877 2045 6499
مباركه دختر منطقه 2 1117 2626 6474
ميبد دختر منطقه 2 1286 3065 6537
كاشان دختر منطقه 2 1444 3404 6893
مباركه دختر منطقه 2 1468 3478 6306
آران و بيدگل دختر منطقه 2 1942 4588 6055
كاشان پسر منطقه 2 2535 6058 6540
كاشان دختر منطقه 2 3140 7554 6452
كاشان پسر منطقه 2 3848 9287 6302
بوئين مياندشت پسر منطقه 3 517 3671 6412
فارسان پسر منطقه 3 561 3944 6523
تيران دختر منطقه 3 1223 7696 6193

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 896 2911 6015
شيراز پسر منطقه 1 1018 3363 6866
تهران دختر منطقه 1 1371 4635 6784
شيراز دختر منطقه 1 1387 4691 6354
شيراز دختر منطقه 1 1396 4736 6140
شيراز پسر منطقه 1 1712 5941 6887
تهران پسر منطقه 1 1871 6567 6396
شيراز پسر منطقه 1 1891 6686 6392
بوشهر پسر منطقه 2 328 739 7464
بهبهان پسر منطقه 2 981 2312 6455
اقليد پسر منطقه 2 1189 2809 6721
نورآباد ممسني پسر منطقه 2 1315 3131 6895
كازرون دختر منطقه 2 1471 3483 6996
رودسر پسر منطقه 2 1522 3611 6720
يزد پسر منطقه 2 1522 3611 6425
بوشهر پسر منطقه 2 1729 4095 6487
كازرون دختر منطقه 2 1842 4355 6361
اروميه دختر منطقه 2 1959 4621 6719
بهبهان دختر منطقه 2 1979 4666 6579
مرند دختر منطقه 2 1999 4720 6921
بوشهر پسر منطقه 2 2190 5153 6679
بوشهر دختر منطقه 2 2444 5822 6141
بوشهر دختر منطقه 2 2556 6105 6828
بوشهر پسر منطقه 2 2852 6826 6489
بندرعباس دختر منطقه 2 3178 7640 6517
شيراز پسر منطقه 2 3301 7944 6264
بوشهر دختر منطقه 2 3644 8773 6051
بوشهر پسر منطقه 2 3662 8810 6325
خرم‌بيد پسر منطقه 3 267 2173 6744
برازجان پسر منطقه 3 337 2632 6045
بندر دير پسر منطقه 3 351 2708 6766
بندر گناوه پسر منطقه 3 421 3158 6783
برازجان دختر منطقه 3 464 3442 6583
بوشهر پسر منطقه 3 491 3577 6666
جوانرود پسر منطقه 3 495 3586 6885
فيروزآباد دختر منطقه 3 547 3827 7510
برازجان دختر منطقه 3 810 5547 6440
برازجان پسر منطقه 3 831 5644 6582
خورموج دختر منطقه 3 879 5932 5845
بندر دير دختر منطقه 3 1103 7008 6558
بوشهر پسر منطقه 3 1394 8588 5898
بندر دير پسر منطقه 3 1532 9393 5989
بندر گناوه پسر منطقه 3 1626 9958 6344
ياسوج دختر منطقه 3 1765 10638 5978
شوشتر دختر منطقه 3 2065 12250 5698

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اصفهان پسر منطقه 1 694 2241 6762
تهران پسر منطقه 1 778 2529 6996
شيراز دختر منطقه 1 836 2729 6781
اصفهان دختر منطقه 1 1248 4192 6594
اهواز دختر منطقه 2 272 635 7365
اهواز پسر منطقه 2 320 728 7166
بهبهان پسر منطقه 2 360 805 7080
اهواز پسر منطقه 2 393 883 7324
اهواز پسر منطقه 2 426 964 7330
اهواز پسر منطقه 2 524 1215 7496
كازرون دختر منطقه 2 597 1383 6355
اهواز پسر منطقه 2 629 1473 6861
اهواز دختر منطقه 2 629 1473 7093
اهواز دختر منطقه 2 681 1590 7046
اهواز پسر منطقه 2 681 1590 6810
خرم آباد پسر منطقه 2 697 1633 7487
اهواز پسر منطقه 2 753 1773 7019
اهواز پسر منطقه 2 828 1922 7005
قائم شهر پسر منطقه 2 863 2012 6850
اهواز پسر منطقه 2 892 2082 6802
اهواز پسر منطقه 2 901 2103 7058
شاهين شهر دختر منطقه 2 926 2168 6463
تهران پسر منطقه 2 954 2241 6468
اهواز دختر منطقه 2 1042 2465 6911
لامرد پسر منطقه 2 1080 2534 6923
لامرد دختر منطقه 2 1087 2557 6594
اهواز دختر منطقه 2 1155 2726 6768
اهواز دختر منطقه 2 1164 2746 6830
اهواز پسر منطقه 2 1167 2755 6891
فراشبند پسر منطقه 2 1167 2755 6946
خرم آباد پسر منطقه 2 1173 2779 7020
بهبهان پسر منطقه 2 1191 2813 6534
اهواز پسر منطقه 2 1199 2836 6795
اهواز پسر منطقه 2 1210 2867 6371
اهواز دختر منطقه 2 1261 3000 6737
اهواز دختر منطقه 2 1294 3077 6728
خرم آباد دختر منطقه 2 1335 3178 6157
اهواز دختر منطقه 2 1424 3367 6704
بهبهان دختر منطقه 2 1437 3394 6765
اهواز دختر منطقه 2 1471 3483 6782
بهبهان دختر منطقه 2 1665 3962 6149
بهبهان دختر منطقه 2 1681 3993 6647
بابل دختر منطقه 2 1733 4101 6482
بابل دختر منطقه 2 1783 4201 6708
اهواز پسر منطقه 2 1935 4573 6401
اهواز پسر منطقه 2 3149 7575 6483
اهواز دختر منطقه 2 3588 8644 6182
اهواز دختر منطقه 2 3766 9079 5927
شوش دانيال پسر منطقه 3 166 1331 6833
رامهرمز پسر منطقه 3 188 1498 7018
ماه شهر دختر منطقه 3 212 1686 7026
اميديه دختر منطقه 3 230 1922 6646
رامهرمز پسر منطقه 3 233 1941 6283
ايذه پسر منطقه 3 249 2054 6920
كوهدشت پسر منطقه 3 289 2364 7196
رامهرمز دختر منطقه 3 328 2571 6679
اليگودرز پسر منطقه 3 341 2651 6800
رامهرمز پسر منطقه 3 363 2789 6578
آبدانان پسر منطقه 3 374 2862 6866
بهمئي دختر منطقه 3 461 3409 6841
گتوند دختر منطقه 3 473 3483 6637
دزفول دختر منطقه 3 508 3633 6618
گچساران دختر منطقه 3 550 3844 6882
اليگودرز دختر منطقه 3 575 4047 6625
ايذه پسر منطقه 3 903 6050 6774
اميديه دختر منطقه 3 1328 8198 6082
رامهرمز پسر منطقه 3 1340 8297 6185
باغملك دختر منطقه 3 1490 9144 6233

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران دختر منطقه 1 1227 4119 6097
تهرانسر دختر منطقه 1 1238 4151 6410
تهران دختر منطقه 1 1248 4192 6840
تبريز دختر منطقه 1 1271 4274 6688
تهران پسر منطقه 1 2230 8118 6257
خرم آباد پسر منطقه 2 269 628 7449
خرم آباد دختر منطقه 2 621 1451 6850
خرم آباد پسر منطقه 2 627 1468 6638
خرم آباد پسر منطقه 2 808 1881 7025
خرم آباد پسر منطقه 2 815 1892 6892
خرم آباد دختر منطقه 2 849 1980 6892
خرم آباد پسر منطقه 2 1063 2510 6746
خرم آباد پسر منطقه 2 1063 2510 6559
داران پسر منطقه 2 1268 3018 6223
اروميه پسر منطقه 2 1282 3054 6782
خرم آباد دختر منطقه 2 1301 3090 6934
كرمانشاه پسر منطقه 2 1322 3150 6731
اراك پسر منطقه 2 1346 3202 6838
خوي پسر منطقه 2 1365 3239 6849
اروميه پسر منطقه 2 1367 3244 6560
اقليد پسر منطقه 2 1380 3266 6982
اهواز پسر منطقه 2 1511 3581 6580
خرم آباد دختر منطقه 2 1527 3627 6576
خرم آباد دختر منطقه 2 1677 3985 6940
گرگان دختر منطقه 2 1710 4054 6507
قم دختر منطقه 2 1760 4159 5962
مباركه دختر منطقه 2 1764 4166 6866
كاشان دختر منطقه 2 1810 4279 6799
خرم آباد دختر منطقه 2 1864 4407 6600
خرم آباد دختر منطقه 2 1909 4520 7013
بروجرد دختر منطقه 2 1927 4559 6670
خرم آباد پسر منطقه 2 2155 5068 6746
خرم آباد پسر منطقه 2 2359 5594 6445
خرم آباد دختر منطقه 2 2395 5701 6189
بروجرد دختر منطقه 2 2531 6050 6395
خرم آباد پسر منطقه 2 2548 6079 6623
خرم آباد پسر منطقه 2 2783 6660 6792
خرم آباد پسر منطقه 2 2789 6667 6598
خرم آباد دختر منطقه 2 2825 6762 6717
خرم آباد پسر منطقه 2 2911 6987 6581
خرم آباد دختر منطقه 2 2920 7008 6274
خرم آباد پسر منطقه 2 3199 7696 6861
نهاوند پسر منطقه 2 3359 8093 6750
رومشكان پسر منطقه 3 469 3466 6124
دورود پسر منطقه 3 472 3474 6995
كوهدشت پسر منطقه 3 489 3572 6407
كوهدشت پسر منطقه 3 646 4583 6906
كوهدشت پسر منطقه 3 656 4654 6658
كوهدشت دختر منطقه 3 667 4701 6703
ازنا پسر منطقه 3 667 4701 6386
دورود دختر منطقه 3 720 5026 6542
دورود پسر منطقه 3 826 5614 6324
كوهدشت دختر منطقه 3 969 6393 6700
كوهدشت پسر منطقه 3 1078 6903 6480
كوهدشت دختر منطقه 3 1152 7297 6396
كوهدشت دختر منطقه 3 1329 8209 6491
الشتر پسر منطقه 3 1692 10312 6519
دورود دختر منطقه 3 1705 10371 6124
رومشكان دختر منطقه 3 1787 10744 6682
مشكين شهر دختر منطقه 3 1843 11045 6495

تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز کانونی
تهران پسر منطقه 1 197 602 6763
تهران پسر منطقه 1 208 630 6814
تهران پسر منطقه 1 258 805 7093
تهران دختر منطقه 1 312 998 7195
تهران پسر منطقه 1 344 1084 7022
تهران پسر منطقه 1 370 1169 6584
تهران دختر منطقه 1 382 1207 6939
تهران پسر منطقه 1 391 1241 6809
تهران دختر منطقه 1 413 1341 6220
شيراز پسر منطقه 1 421 1359 6957
تهران دختر منطقه 1 428 1387 7406
تهران پسر منطقه 1 449 1433 6957
تهران دختر منطقه 1 459 1473 7139
تهران دختر منطقه 1 461 1478 6714
تهران دختر منطقه 1 660 2098 6729
تهران پسر منطقه 1 694 2241 7145
تهران دختر منطقه 1 844 2751 6810
تهران پسر منطقه 1 844 2751 6755
تهران دختر منطقه 1 856 2784 6661
تهران دختر منطقه 1 975 3181 6978
تبريز پسر منطقه 1 1072 3539 6675
تهران پسر منطقه 1 1102 3658 6795
تهران پسر منطقه 1 1124 3746 6067
تهران پسر منطقه 1 1171 3917 6603
اسلام‌شهر پسر منطقه 2 446 1014 7131
ساوه پسر منطقه 2 497 1138 6583
كرج پسر منطقه 2 499 1143 6804
كرج پسر منطقه 2 506 1167 6860
كرج پسر منطقه 2 525 1216 6980
بروجرد پسر منطقه 2 614 1440 6819
كرج دختر منطقه 2 652 1525 6910
كرج دختر منطقه 2 665 1560 7122
كرج دختر منطقه 2 708 1669 6301
شهركرد دختر منطقه 2 715 1681 6493
كرج پسر منطقه 2 761 1791 7066
كرج دختر منطقه 2 765 1795 6713
ملارد دختر منطقه 2 817 1897 6578
كرج دختر منطقه 2 881 2054 7044
كرج دختر منطقه 2 1217 2881 7121
كرج دختر منطقه 2 1860 4398 6953
كرج پسر منطقه 2 1922 4550 6617
كرج دختر منطقه 2 1979 4666 6280
كرج پسر منطقه 2 2178 5119 6574
شهرري پسر منطقه 2 2234 5253 6626
كرج پسر منطقه 2 2291 5419 6748
كرج پسر منطقه 2 2310 5465 6597
شهريار دختر منطقه 2 2355 5583 6552
كرج پسر منطقه 2 3006 7219 6118
شاهين دژ پسر منطقه 3 144 1225 7037
اسلام‌شهر دختر منطقه 3 322 2551 6517
فرديس پسر منطقه 3 564 3956 6462
كنگاور دختر منطقه 3 786 5419 5987
پارس‌آباد مغان پسر منطقه 3 1016 6625 6967
تبريز پسر منطقه 3 1214 7665 6344
آستارا پسر منطقه 3 1287 7996 6619
چالوس دختر منطقه 3 1509 9239 6449
پيرانشهر پسر منطقه 3 1662 10127 6437
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 397 1273 7379
تبريز پسر منطقه 1 403 1301 6932
تبريز پسر منطقه 1 410 1326 6609
تبريز پسر منطقه 1 425 1373 6789
تبريز پسر منطقه 1 441 1419 6848
تبريز پسر منطقه 1 447 1428 6904
ايلخچي پسر منطقه 1 476 1531 7101
تبريز پسر منطقه 1 483 1549 7596
تبريز پسر منطقه 1 488 1581 6922
تبريز پسر منطقه 1 540 1723 6873
تبريز پسر منطقه 1 578 1837 6765
تبريز دختر منطقه 1 610 1934 6971
تبريز دختر منطقه 1 624 1980 6889
تبريز دختر منطقه 1 641 2035 6951
تبريز دختر منطقه 1 747 2409 7075
تبريز دختر منطقه 1 813 2655 6857
تبريز دختر منطقه 1 820 2671 7027
تبريز دختر منطقه 1 855 2779 6236
اروميه پسر منطقه 2 244 567 7009
اروميه دختر منطقه 2 439 991 7450
مراغه پسر منطقه 2 455 1036 7065
نقده پسر منطقه 2 472 1088 6935
مرند پسر منطقه 2 526 1218 6590
خوي پسر منطقه 2 536 1244 6996
اروميه دختر منطقه 2 548 1267 7035
مرند پسر منطقه 2 735 1733 6885
مرند دختر منطقه 2 909 2128 7204
خوي دختر منطقه 2 934 2185 6804
مرند دختر منطقه 2 979 2308 6823
اروميه دختر منطقه 2 1093 2576 6793
اروميه دختر منطقه 2 1208 2862 6657
اروميه پسر منطقه 2 1917 4540 6286
خوي دختر منطقه 2 2024 4771 6749
بوكان دختر منطقه 2 2351 5574 6411
ربط پسر منطقه 3 112 1038 7043
مهاباد پسر منطقه 3 123 1099 7199
سلماس پسر منطقه 3 127 1121 6833
پيرانشهر پسر منطقه 3 132 1155 6608
سقز پسر منطقه 3 133 1157 6842
مياندوآب پسر منطقه 3 155 1271 6831
شوط پسر منطقه 3 175 1409 6568
پيرانشهر پسر منطقه 3 191 1510 7334
بانه پسر منطقه 3 193 1513 7331
مياندوآب پسر منطقه 3 217 1728 7313
پيرانشهر دختر منطقه 3 365 2816 6951
پارس‌آباد مغان دختر منطقه 3 432 3234 6745
مهاباد دختر منطقه 3 474 3490 6757
بوكان پسر منطقه 3 491 3577 6904
نقده دختر منطقه 3 495 3586 6896
شاهين دژ دختر منطقه 3 511 3644 6998
عجب شير دختر منطقه 3 534 3756 6657
بوكان پسر منطقه 3 628 4498 6540
پيرانشهر پسر منطقه 3 630 4504 6650
بوكان پسر منطقه 3 688 4851 6712
تكاب دختر منطقه 3 933 6237 7056
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران دختر منطقه 1 165 484 7373
تهران پسر منطقه 1 530 1689 6791
تهران دختر منطقه 1 698 2250 6677
تهران دختر منطقه 1 702 2256 6320
تهران دختر منطقه 1 734 2358 6970
تهران دختر منطقه 1 745 2406 7074
تهران پسر منطقه 1 1375 4644 6270
تهران پسر منطقه 1 1472 5087 6191
پرديس پسر منطقه 1 1555 5401 6118
قزوين دختر منطقه 2 479 1103 6677
ورامين پسر منطقه 2 573 1330 6913
زنجان پسر منطقه 2 577 1337 7026
قزوين پسر منطقه 2 665 1560 6893
قزوين پسر منطقه 2 667 1563 6891
قزوين پسر منطقه 2 723 1705 6839
قزوين پسر منطقه 2 729 1718 6892
قزوين پسر منطقه 2 792 1845 6704
اسلام‌شهر پسر منطقه 2 804 1874 6609
ابهر پسر منطقه 2 892 2082 6623
قزوين پسر منطقه 2 913 2139 7154
محمديه دختر منطقه 2 994 2334 6573
كرج پسر منطقه 2 2552 6087 6135
كرج پسر منطقه 2 2756 6595 6527
كرج دختر منطقه 2 2760 6603 6431
كرج دختر منطقه 2 2760 6603 6675
كرج پسر منطقه 2 2815 6732 6708
قزوين پسر منطقه 2 2972 7136 6131
قزوين پسر منطقه 2 3267 7868 6631
تهران پسر منطقه 3 622 4421 6242
هشتگرد پسر منطقه 3 637 4540 6604
تاكستان پسر منطقه 3 702 4923 6147
هشتگرد دختر منطقه 3 749 5218 6565
تاكستان پسر منطقه 3 1050 6762 6548
تاكستان پسر منطقه 3 1203 7609 6423
رامسر دختر منطقه 3 1532 9393 6651
تبريز دختر منطقه 3 1596 9792 6032
نظرآباد دختر منطقه 3 1653 10077 6205
پاوه دختر منطقه 3 1826 10968 6291
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران دختر منطقه 1 643 2041 6922
مشهد پسر منطقه 1 692 2235 6690
تهران دختر منطقه 1 1062 3508 6850
تهران دختر منطقه 1 1068 3528 7214
تبريز دختر منطقه 1 1111 3689 6636
مشهد دختر منطقه 1 1111 3689 6653
همدان پسر منطقه 2 204 477 6881
همدان پسر منطقه 2 213 494 7195
همدان پسر منطقه 2 226 516 7592
همدان دختر منطقه 2 319 727 7036
نهاوند پسر منطقه 2 342 764 7343
لنگرود پسر منطقه 2 367 820 7273
اراك پسر منطقه 2 406 918 7056
همدان پسر منطقه 2 437 983 6760
خمين پسر منطقه 2 481 1106 7349
سنندج پسر منطقه 2 544 1258 6402
تويسركان پسر منطقه 2 587 1364 6821
بروجن پسر منطقه 2 608 1409 6879
خرم آباد پسر منطقه 2 624 1459 7301
همدان پسر منطقه 2 656 1540 6985
نهاوند دختر منطقه 2 781 1828 6969
خرم آباد پسر منطقه 2 786 1837 7254
سنندج پسر منطقه 2 802 1872 6389
همدان دختر منطقه 2 834 1938 7058
همدان دختر منطقه 2 853 1989 6938
مرودشت پسر منطقه 2 901 2103 6463
سنندج پسر منطقه 2 917 2149 6550
نورآباد ممسني پسر منطقه 2 933 2182 6830
شاهين شهر پسر منطقه 2 982 2314 6615
همدان پسر منطقه 2 984 2316 7276
اروميه پسر منطقه 2 996 2338 7276
ملاير دختر منطقه 2 1004 2358 6638
گچساران پسر منطقه 2 1011 2384 6454
نهاوند پسر منطقه 2 1022 2401 6575
تربت حيدريه دختر منطقه 2 1110 2611 6673
قزوين دختر منطقه 2 1243 2945 6684
شهركرد دختر منطقه 2 1325 3158 6550
همدان دختر منطقه 2 1388 3283 6470
همدان دختر منطقه 2 1421 3359 6899
همدان دختر منطقه 2 1479 3499 6645
گرگان دختر منطقه 2 1500 3557 6603
زنجان دختر منطقه 2 1507 3572 6777
همدان پسر منطقه 2 1795 4233 6371
ملاير پسر منطقه 2 1917 4540 7003
ملاير دختر منطقه 2 2080 4886 6739
همدان پسر منطقه 2 2181 5131 6406
ملاير پسر منطقه 2 2212 5206 6988
ملاير پسر منطقه 2 2280 5392 6123
ملاير دختر منطقه 2 2315 5484 6184
ملاير دختر منطقه 2 2342 5551 6454
ملاير پسر منطقه 2 2477 5901 6478
سروآباد پسر منطقه 3 108 1018 7215
بوكان پسر منطقه 3 145 1230 7159
مريوان پسر منطقه 3 183 1455 7231
دورود پسر منطقه 3 199 1560 6767
سروآباد دختر منطقه 3 240 1997 7253
اليگودرز پسر منطقه 3 243 2018 6741
بيجار پسر منطقه 3 250 2068 6976
سرپل ذهاب پسر منطقه 3 255 2094 6673
ديواندره پسر منطقه 3 276 2222 6948
ياسوج پسر منطقه 3 304 2448 7320
قروه پسر منطقه 3 307 2456 7191
سقز دختر منطقه 3 322 2551 7058
قروه دختر منطقه 3 332 2611 6596
ديواندره دختر منطقه 3 359 2767 6308
قروه درجزين دختر منطقه 3 525 3718 6426
ديواندره دختر منطقه 3 544 3820 6553
سقز دختر منطقه 3 632 4514 6942
رزن دختر منطقه 3 903 6050 6355
اسدآباد دختر منطقه 3 1552 9521 6499
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
كرمانشاه پسر منطقه 2 200 472 7318
كرمانشاه پسر منطقه 2 332 748 7169
كرمانشاه پسر منطقه 2 476 1096 7123
كرمانشاه دختر منطقه 2 523 1207 7120
كرمانشاه دختر منطقه 2 535 1241 7062
كرمانشاه دختر منطقه 2 560 1301 6899
كرمانشاه پسر منطقه 2 605 1400 7066
كرمانشاه پسر منطقه 2 692 1616 7149
كرمانشاه پسر منطقه 2 719 1695 6957
كرمانشاه دختر منطقه 2 849 1980 6383
كرمانشاه پسر منطقه 2 889 2077 6951
كرمانشاه پسر منطقه 2 906 2118 6466
كرمانشاه پسر منطقه 2 913 2139 6310
كرمانشاه دختر منطقه 2 922 2161 6723
كرمانشاه دختر منطقه 2 986 2318 6865
كرمانشاه دختر منطقه 2 1147 2711 7268
كرمانشاه دختر منطقه 2 1223 2901 6675
كرمانشاه دختر منطقه 2 1397 3306 6816
كرمانشاه دختر منطقه 2 2147 5055 6311
كرمانشاه پسر منطقه 2 2147 5055 6902
كرمانشاه پسر منطقه 2 2155 5068 7171
كرمانشاه دختر منطقه 2 2295 5430 6575
كرمانشاه دختر منطقه 2 2301 5447 6052
كرمانشاه دختر منطقه 2 2803 6703 6528
كرمانشاه دختر منطقه 2 2907 6969 6174
جوانرود پسر منطقه 3 65 589 7379
اسلام آبادغرب پسر منطقه 3 95 907 7010
جوانرود پسر منطقه 3 99 928 7188
هرسين پسر منطقه 3 125 1106 6910
الشتر پسر منطقه 3 149 1241 7011
سرپل ذهاب پسر منطقه 3 167 1335 6643
جوانرود پسر منطقه 3 170 1345 7245
ايلام دختر منطقه 3 220 1751 6611
هرسين دختر منطقه 3 223 1841 7048
كامياران دختر منطقه 3 248 2041 6593
جوانرود پسر منطقه 3 257 2108 6877
پاوه دختر منطقه 3 289 2364 7334
اسلام آبادغرب دختر منطقه 3 385 2935 5728
اسلام آبادغرب پسر منطقه 3 404 3054 6661
صحنه دختر منطقه 3 411 3090 6287
سنقر دختر منطقه 3 416 3120 6546
سرپل ذهاب دختر منطقه 3 442 3296 6833
كامياران دختر منطقه 3 488 3564 6751
كنگاور دختر منطقه 3 518 3689 6719
كنگاور پسر منطقه 3 590 4216 6570
جوانرود پسر منطقه 3 720 5026 6746
سنقر پسر منطقه 3 757 5275 6702
صحنه پسر منطقه 3 806 5534 6487
پاوه دختر منطقه 3 930 6227 6128
جوانرود دختر منطقه 3 930 6227 6509
كنگاور دختر منطقه 3 938 6260 6913
صحنه دختر منطقه 3 1085 6928 6486
سرپل ذهاب دختر منطقه 3 1231 7742 6231
سرپل ذهاب دختر منطقه 3 1263 7878 6512
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
خميني شهر دختر منطقه 1 1927 6847 6038
تهران دختر منطقه 1 1992 7098 6482
قم پسر منطقه 2 2750 6587 6117
ساري دختر منطقه 2 2865 6858 6540
كرج دختر منطقه 2 2978 7148 6281
بابل دختر منطقه 2 3347 8062 6441
خلخال دختر منطقه 2 3359 8093 6136
كاشان پسر منطقه 3 1486 9119 6084
بيجار دختر منطقه 3 1991 11811 6062
سقز پسر منطقه 3 2004 11880 5791
گاليكش پسر منطقه 3 2038 12098 6328
جوانرود پسر منطقه 3 2051 12163 6656
پارس‌آباد مغان دختر منطقه 3 2059 12228 6266
گاليكش دختر منطقه 3 2065 12250 6294
سقز پسر منطقه 3 2071 12271 6138
كلاله پسر منطقه 3 2087 12362 6006
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تل بيضا پسر منطقه 1 1140 3795 6716
تهران پسر منطقه 1 2273 8285 6658
تهران پسر منطقه 1 2349 8563 6922
بابل پسر منطقه 2 1587 3795 6628
كرمان پسر منطقه 2 1618 3861 6689
كرمان پسر منطقه 2 1900 4492 6383
يزد دختر منطقه 2 2068 4864 6537
كرمان دختر منطقه 2 2084 4903 6518
اردبيل پسر منطقه 2 3601 8674 6270
خوي دختر منطقه 2 3627 8735 6664
جيرفت پسر منطقه 3 648 4604 6164
جيرفت پسر منطقه 3 679 4798 6687
عنبرآباد دختر منطقه 3 1171 7419 6458
جيرفت پسر منطقه 3 1283 7974 6346
جيرفت پسر منطقه 3 1338 8285 6261
جيرفت دختر منطقه 3 1730 10508 6125
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اردبيل پسر منطقه 2 1400 3311 6797
ملاير پسر منطقه 2 1437 3394 6550
سنندج پسر منطقه 2 1503 3564 6449
اردبيل پسر منطقه 2 1536 3665 6431
بهبهان پسر منطقه 2 1760 4159 6838
اهواز دختر منطقه 2 1838 4348 6561
ملاير دختر منطقه 2 1851 4376 6344
اهواز دختر منطقه 2 1854 4383 6377
كرمانشاه دختر منطقه 2 1860 4398 6518
اهواز دختر منطقه 2 1867 4412 6892
خرم آباد دختر منطقه 2 1963 4628 6713
دزفول دختر منطقه 2 2978 7148 6309
اهواز پسر منطقه 2 3461 8334 6577
بهبهان پسر منطقه 2 3494 8412 5873
كنگاور پسر منطقه 3 493 3581 6661
مرند پسر منطقه 3 500 3598 6906
بوكان پسر منطقه 3 525 3718 6648
ماه شهر پسر منطقه 3 586 4151 6721
باغملك دختر منطقه 3 843 5701 6294
شوشتر دختر منطقه 3 981 6462 6569
گتوند دختر منطقه 3 1240 7777 6637
الشتر پسر منطقه 3 2030 12065 6424
پيرانشهر پسر منطقه 3 2034 12084 6073
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران دختر منطقه 1 1050 3461 6365
اصفهان پسر منطقه 1 1157 3861 6846
تهران دختر منطقه 1 1462 5026 6457
مشهد دختر منطقه 1 1483 5131 5475
شيراز پسر منطقه 1 2412 8836 6140
تهران دختر منطقه 1 2475 9055 6071
قزوين پسر منطقه 2 1636 3896 6551
ساري پسر منطقه 2 1667 3968 7034
كرمان پسر منطقه 2 1946 4596 6606
سيرجان پسر منطقه 2 2004 4727 6992
قم دختر منطقه 2 2126 4995 6103
رفسنجان دختر منطقه 2 2167 5094 6651
سيرجان دختر منطقه 2 2374 5651 6579
بيرجند پسر منطقه 2 3666 8823 6514
اروميه پسر منطقه 2 3696 8900 6488
اروميه دختر منطقه 2 3717 8955 6159
بابل پسر منطقه 2 3984 9593 6672
مهاباد پسر منطقه 3 577 4061 7063
سراوان پسر منطقه 3 1002 6557 6113
راور پسر منطقه 3 1018 6634 6351
بافت دختر منطقه 3 1039 6721 6427
شهربابك دختر منطقه 3 1050 6762 6495
جيرفت دختر منطقه 3 1132 7194 6589
سرايان پسر منطقه 3 2027 12035 6144
گچساران دختر منطقه 3 2248 13144 6106
تالش دختر منطقه 3 2278 13262 6354
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 1089 3620 6105
شيراز دختر منطقه 1 2159 7810 6278
شيراز دختر منطقه 1 2277 8297 6254
بابل پسر منطقه 2 1487 3520 5913
بابل پسر منطقه 2 1572 3756 6332
كرمان پسر منطقه 2 1884 4456 6653
سيرجان دختر منطقه 2 2090 4916 6776
ملاير دختر منطقه 2 2107 4950 6948
يزد دختر منطقه 2 2107 4950 6289
اميركلا پسر منطقه 2 3235 7777 6391
جيرفت پسر منطقه 3 905 6058 6093
شهربابك دختر منطقه 3 955 6335 6465
بم دختر منطقه 3 1666 10160 6084
بم دختر منطقه 3 1732 10516 6163
هريس دختر منطقه 3 2100 12423 6460
مشكين شهر دختر منطقه 3 2141 12571 6478
گرگان دختر منطقه 3 2197 12877 5504
بم دختر منطقه 3 2615 14841 6757
بم دختر منطقه 3 2932 16197 6327
بم پسر منطقه 3 3039 16728 5788
بم دختر منطقه 3 3355 18181 5892
بم پسر منطقه 3 3438 18572 5898
بم پسر منطقه 3 4096 21286 5749
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 852 2773 6790
تهران پسر منطقه 1 967 3150 6686
شيراز پسر منطقه 1 1115 3703 6387
اصفهان دختر منطقه 1 1304 4391 6790
شيراز دختر منطقه 1 1422 4878 6031
بندرعباس دختر منطقه 2 1085 2551 6778
صومعه سرا پسر منطقه 2 1407 3328 6654
بندرانزلي پسر منطقه 2 1431 3384 6861
بابل پسر منطقه 2 1528 3633 6807
استهبان پسر منطقه 2 1544 3681 6058
قره‌ضياءالدين پسر منطقه 2 1547 3689 6720
نيشابور پسر منطقه 2 1558 3718 6879
كرمانشاه پسر منطقه 2 1563 3728 6441
سيرجان پسر منطقه 2 1710 4054 6700
اروميه دختر منطقه 2 1752 4143 6673
بندرعباس دختر منطقه 2 1842 4355 6721
فسا دختر منطقه 2 1846 4363 6395
كرج دختر منطقه 2 1851 4376 6857
رشت دختر منطقه 2 1927 4559 6115
رشت دختر منطقه 2 1932 4567 6437
الوند دختر منطقه 2 1946 4596 6472
مروست دختر منطقه 2 2033 4791 6202
سيرجان دختر منطقه 2 2044 4813 6771
اقليد دختر منطقه 2 2238 5269 6453
رودان دختر منطقه 2 2871 6878 6572
بندرعباس پسر منطقه 2 3650 8785 7012
بستك دختر منطقه 3 497 3592 7099
حاجي آباد پسر منطقه 3 530 3739 6009
ارسنجان پسر منطقه 3 535 3763 6703
كوار پسر منطقه 3 554 3889 6773
لنده دوگنبدان پسر منطقه 3 583 4119 6867
بوانات /سوريان پسر منطقه 3 595 4238 6924
كرمان دختر منطقه 3 606 4317 6830
بستك دختر منطقه 3 780 5373 6782
ياسوج دختر منطقه 3 783 5401 6676
گچساران دختر منطقه 3 792 5474 6739
پارسيان دختر منطقه 3 797 5495 6694
پارسيان دختر منطقه 3 854 5799 6472
رودان پسر منطقه 3 1173 7446 6606
بندر کنگ و چارک پسر منطقه 3 1178 7473 6278
ميناب دختر منطقه 3 1267 7888 6250
بندر کنگ و چارک دختر منطقه 3 1355 8366 6193
بندرعباس دختر منطقه 3 1447 8875 5824
پارسيان پسر منطقه 3 1995 11846 6027
شيراز پسر منطقه 3 2020 12003 6137
ميناب پسر منطقه 3 4127 21440 5468
ميناب دختر منطقه 3 4179 21674 5690
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اصفهان دختر منطقه 1 1431 4909 6441
شيراز پسر منطقه 1 3521 13412 5554
سنندج پسر منطقه 2 1303 3096 6679
اردبيل پسر منطقه 2 1361 3229 6603
نهاوند پسر منطقه 2 1378 3264 7342
ميانه دختر منطقه 2 2052 4828 5994
بهبهان دختر منطقه 2 2185 5142 7065
گلوگاه دختر منطقه 2 3144 7566 6570
كرمانشاه پسر منطقه 2 3430 8255 6466
رشت پسر منطقه 2 3471 8366 6507
ماه شهر دختر منطقه 2 4246 10216 6171
اهواز پسر منطقه 2 7656 18788 5783
مياندوآب پسر منطقه 3 482 3534 7211
ايذه پسر منطقه 3 563 3951 6579
باغملك پسر منطقه 3 570 4010 6663
ماه شهر دختر منطقه 3 984 6471 6548
كرج دختر منطقه 3 1054 6774 6345
آبادان پسر منطقه 3 1701 10357 6257
رودسر پسر منطقه 3 2034 12084 6667
آبادان دختر منطقه 3 2093 12382 6317
شادگان دختر منطقه 3 2327 13516 6054
آبادان دختر منطقه 3 3235 17691 5417
آبادان پسر منطقه 3 3464 18668 5349
آبادان دختر منطقه 3 4159 21573 5798
آبادان دختر منطقه 3 4222 21870 5728
آبادان دختر منطقه 3 4525 23069 5539
آبادان پسر منطقه 3 5011 25160 5303
آبادان دختر منطقه 3 5248 26132 5380
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اردبيل پسر منطقه 2 1400 3311 6797
ملاير پسر منطقه 2 1437 3394 6550
سنندج پسر منطقه 2 1503 3564 6449
اردبيل پسر منطقه 2 1536 3665 6431
بهبهان پسر منطقه 2 1760 4159 6838
اهواز دختر منطقه 2 1838 4348 6561
ملاير دختر منطقه 2 1851 4376 6344
اهواز دختر منطقه 2 1854 4383 6377
كرمانشاه دختر منطقه 2 1860 4398 6518
اهواز دختر منطقه 2 1867 4412 6892
خرم آباد دختر منطقه 2 1963 4628 6713
دزفول دختر منطقه 2 2978 7148 6309
اهواز پسر منطقه 2 3461 8334 6577
بهبهان پسر منطقه 2 3494 8412 5873
كنگاور پسر منطقه 3 493 3581 6661
مرند پسر منطقه 3 500 3598 6906
بوكان پسر منطقه 3 525 3718 6648
ماه شهر پسر منطقه 3 586 4151 6721
باغملك دختر منطقه 3 843 5701 6294
شوشتر دختر منطقه 3 981 6462 6569
گتوند دختر منطقه 3 1240 7777 6637
الشتر پسر منطقه 3 2030 12065 6424
پيرانشهر پسر منطقه 3 2034 12084 6073
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد پسر منطقه 1 1092 3627 6870
مشهد دختر منطقه 1 1238 4151 6457
مشهد دختر منطقه 1 1331 4473 6517
مشهد دختر منطقه 1 1750 6079 6594
مشهد دختر منطقه 1 2325 8484 6666
سبزوار دختر منطقه 2 1046 2473 6662
گناباد پسر منطقه 2 1446 3409 6347
همدان پسر منطقه 2 1495 3543 6127
قزوين پسر منطقه 2 1509 3577 6458
مرند پسر منطقه 2 1574 3763 6486
بابل پسر منطقه 2 1583 3780 6352
گناباد پسر منطقه 2 1591 3801 6673
نيشابور دختر منطقه 2 1693 4018 6657
كرج دختر منطقه 2 1789 4216 6230
گناباد پسر منطقه 2 2401 5711 6380
گناباد دختر منطقه 2 2497 5962 6092
بجنورد پسر منطقه 2 3092 7419 6618
قم دختر منطقه 2 3488 8399 6485
قائم شهر دختر منطقه 2 3505 8441 6878
بابل دختر منطقه 2 3513 8456 5812
بشرويه دختر منطقه 3 572 4030 6607
تايباد پسر منطقه 3 592 4224 6361
عجب شير دختر منطقه 3 660 4671 6425
خواف دختر منطقه 3 720 5026 7082
بجستان دختر منطقه 3 1365 8412 6271
فريمان دختر منطقه 3 1826 10968 6321
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اسكو پسر منطقه 1 1300 4376 6034
شيراز پسر منطقه 1 1402 4771 6245
اسلام‌شهر پسر منطقه 2 1587 3795 6407
كرج پسر منطقه 2 1756 4151 6479
بندرعباس پسر منطقه 2 1846 4363 6478
همدان پسر منطقه 2 2087 4909 6431
ورامين پسر منطقه 2 2250 5327 6250
اروميه پسر منطقه 2 2254 5333 6824
شاهرود پسر منطقه 2 2488 5932 6378
كامياران پسر منطقه 3 336 2623 6538
مشكين شهر پسر منطقه 3 357 2764 6943
مشكين شهر پسر منطقه 3 977 6433 6524
تكاب پسر منطقه 3 991 6503 6123
ياسوج پسر منطقه 3 1011 6603 6499
لردگان پسر منطقه 3 1057 6784 6156
بهار پسر منطقه 3 1152 7297 6499
ميبد پسر منطقه 3 1160 7334 6762
قروه پسر منطقه 3 1227 7714 6349
تنكابن پسر منطقه 3 1419 8714 6464
فردوس پسر منطقه 3 1480 9092 6189
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 852 2773 6558
شيراز پسر منطقه 1 877 2858 6873
شيراز پسر منطقه 1 912 2980 6795
شيراز پسر منطقه 1 980 3202 6866
تهران پسر منطقه 1 997 3271 6545
شيراز پسر منطقه 1 998 3277 6535
شيراز پسر منطقه 1 1011 3334 6694
شيراز پسر منطقه 1 1040 3429 6635
شيراز دختر منطقه 1 1068 3528 6811
شيراز دختر منطقه 1 1347 4520 6767
مرودشت دختر منطقه 1 1358 4583 6089
شيراز پسر منطقه 1 1656 5755 6420
قير و كارزين دختر منطقه 2 898 2098 6880
جهرم پسر منطقه 2 974 2297 6854
جويم دختر منطقه 2 1016 2393 6269
جهرم پسر منطقه 2 1390 3287 7069
جهرم پسر منطقه 2 1421 3359 6711
ني ريز دختر منطقه 2 1702 4038 6792
شيراز پسر منطقه 2 2155 5068 6309
اقليد پسر منطقه 2 2195 5169 6373
نورآباد ممسني پسر منطقه 2 2382 5669 6682
جهرم دختر منطقه 2 2709 6489 6430
جهرم دختر منطقه 2 2750 6587 6586
فيروزآباد پسر منطقه 3 530 3739 7125
كازرون پسر منطقه 3 540 3790 6839
برازجان دختر منطقه 3 749 5218 6763
ارسنجان پسر منطقه 3 767 5302 6173
فيروزآباد دختر منطقه 3 1194 7540 6680
فيروزآباد پسر منطقه 3 1246 7816 6631
تل بيضا پسر منطقه 3 1801 10843 6391
ياسوج دختر منطقه 3 1930 11482 6450
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 766 2473 6662
اصفهان پسر منطقه 1 932 3045 6941
تهران پسر منطقه 1 2163 7824 6439
تهران دختر منطقه 1 2289 8334 6483
تهران دختر منطقه 1 2310 8426 6445
تهران پسر منطقه 1 2325 8484 6821
شيراز پسر منطقه 1 2372 8644 6408
كرمانشاه پسر منطقه 2 1110 2611 7104
اردبيل پسر منطقه 2 1214 2872 6379
كرمانشاه پسر منطقه 2 1248 2955 6662
سنندج پسر منطقه 2 1248 2955 6625
اهواز پسر منطقه 2 1437 3394 6497
دزفول پسر منطقه 2 1769 4176 6365
كرمانشاه دختر منطقه 2 1833 4335 6478
كرمانشاه دختر منطقه 2 1917 4540 6678
خرم آباد دختر منطقه 2 2087 4909 6505
اردبيل پسر منطقه 2 3387 8157 6121
خرم آباد پسر منطقه 2 3430 8255 6632
اهواز پسر منطقه 2 3588 8644 6388
اروميه دختر منطقه 2 3595 8661 6272
كرمانشاه دختر منطقه 2 3601 8674 6664
سنندج پسر منطقه 2 3611 8692 6438
ساري پسر منطقه 2 3632 8748 6065
اهواز پسر منطقه 2 3632 8748 6137
ايلام پسر منطقه 3 236 1961 6727
ايلام پسر منطقه 3 265 2152 6745
نقده دختر منطقه 3 319 2539 6803
ايلام پسر منطقه 3 325 2557 6658
پارس‌آباد مغان پسر منطقه 3 409 3082 6643
تكاب پسر منطقه 3 413 3103 6498
آبدانان پسر منطقه 3 439 3287 6762
ايلام دختر منطقه 3 806 5534 6287
اركوازملكشاهي پسر منطقه 3 869 5878 6729
آبدانان پسر منطقه 3 874 5893 6698
دهلران پسر منطقه 3 893 6007 6500
ايلام پسر منطقه 3 991 6503 6526
ايلام دختر منطقه 3 1013 6612 6516
ايلام دختر منطقه 3 1050 6762 6330
آبدانان پسر منطقه 3 1074 6878 6854
سرابله دختر منطقه 3 1093 6969 6783
ايوان غرب دختر منطقه 3 1114 7071 6127
سرابله دختر منطقه 3 1270 7899 6333
اركوازملكشاهي پسر منطقه 3 1344 8308 6603
سرابله پسر منطقه 3 1344 8308 6510
سرابله پسر منطقه 3 1347 8334 6714
سرابله دختر منطقه 3 1389 8551 6692
دره شهر پسر منطقه 3 1439 8836 6602
سرابله پسر منطقه 3 1453 8914 6262
سرابله پسر منطقه 3 1645 10049 6504
ايوان غرب پسر منطقه 3 1677 10216 5889
دهلران پسر منطقه 3 1688 10294 6491
سرپل ذهاب دختر منطقه 3 1778 10696 6416
بوكان پسر منطقه 3 1967 11709 6642
دره شهر دختر منطقه 3 2175 12767 6252
دره شهر دختر منطقه 3 2311 13430 6384
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 912 2980 6673
شيراز پسر منطقه 1 2174 7868 6613
رفسنجان دختر منطقه 2 706 1665 6780
يزد پسر منطقه 2 1085 2551 6680
كرمان پسر منطقه 2 1195 2826 6948
كرمان پسر منطقه 2 1195 2826 7012
كرمان پسر منطقه 2 1214 2872 6929
آمل پسر منطقه 2 1248 2955 6412
يزد پسر منطقه 2 1286 3065 6634
كرمان پسر منطقه 2 1346 3202 7039
كرمان پسر منطقه 2 1446 3409 6737
استهبان پسر منطقه 2 1456 3435 6474
يزد پسر منطقه 2 1460 3456 6517
اروميه پسر منطقه 2 1464 3466 6753
استهبان پسر منطقه 2 1468 3478 6676
اردكان دختر منطقه 2 1474 3490 6421
بناب پسر منطقه 2 1481 3504 6611
گرمسار پسر منطقه 2 1483 3513 6800
زارچ دختر منطقه 2 1698 4030 6463
كرمان دختر منطقه 2 1722 4075 6489
سيرجان دختر منطقه 2 1764 4166 6602
يزد دختر منطقه 2 1792 4224 6416
ساري دختر منطقه 2 1864 4407 6043
ميبد دختر منطقه 2 1884 4456 6386
يزد دختر منطقه 2 1905 4509 6463
يزد دختر منطقه 2 1909 4520 6562
بابل دختر منطقه 2 1969 4644 6539
سيرجان دختر منطقه 2 2020 4764 6844
كرمان دختر منطقه 2 2450 5838 6756
كرمان پسر منطقه 2 3359 8093 6283
رفسنجان دختر منطقه 2 3378 8137 6518
كرمان پسر منطقه 2 3466 8346 5988
جيرفت پسر منطقه 3 352 2722 7196
جيرفت پسر منطقه 3 426 3190 6700
جيرفت پسر منطقه 3 450 3328 6886
جيرفت پسر منطقه 3 523 3703 6126
بافت پسر منطقه 3 599 4262 6931
انار دختر منطقه 3 708 4950 6041
ايرانشهر دختر منطقه 3 711 4961 6514
شهربابك دختر منطقه 3 777 5367 6506
بم دختر منطقه 3 836 5669 6525
شهربابك دختر منطقه 3 1585 9682 6337
صومعه سرا پسر منطقه 3 2127 12521 6233
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 1169 3903 6957
شيراز دختر منطقه 1 1402 4771 6500
زاهدان دختر منطقه 2 697 1633 6814
زاهدان دختر منطقه 2 896 2090 6622
زاهدان دختر منطقه 2 939 2202 6875
زاهدان دختر منطقه 2 1058 2495 6694
زاهدان پسر منطقه 2 1284 3060 7019
زاهدان پسر منطقه 2 1354 3216 6652
زاهدان پسر منطقه 2 1522 3611 6371
لار پسر منطقه 2 1563 3728 6386
بندرتركمن پسر منطقه 2 1605 3836 6506
رشت پسر منطقه 2 1611 3850 6623
گرگان پسر منطقه 2 1614 3855 7037
كرمان پسر منطقه 2 1760 4159 6388
كرمان پسر منطقه 2 1786 4211 6525
تربت حيدريه دختر منطقه 2 1835 4341 6686
زاهدان دختر منطقه 2 1896 4486 6285
زاهدان دختر منطقه 2 1959 4621 6670
زاهدان دختر منطقه 2 1966 4635 6743
زاهدان دختر منطقه 2 2020 4764 6776
كاشمر دختر منطقه 2 2033 4791 6748
تهران پسر منطقه 2 3801 9170 5684
زاهدان پسر منطقه 2 4274 10274 5897
زاهدان پسر منطقه 2 4399 10584 6132
مشهد پسر منطقه 3 302 2441 6524
زابل دختر منطقه 3 355 2751 6569
انار پسر منطقه 3 542 3807 6375
مياندوآب پسر منطقه 3 550 3844 6445
خواف دختر منطقه 3 587 4159 6832
ايرانشهر دختر منطقه 3 816 5565 6356
بافت دختر منطقه 3 857 5814 6303
جيرفت پسر منطقه 3 891 5998 6649
بم دختر منطقه 3 941 6272 6404
ايرانشهر پسر منطقه 3 973 6411 6547
ايرانشهر دختر منطقه 3 1538 9424 5800
ايرانشهر پسر منطقه 3 1641 10036 6144
ايرانشهر پسر منطقه 3 1726 10485 6133
سراوان پسر منطقه 3 1822 10954 5807
سراوان پسر منطقه 3 1830 10985 6442
سراوان پسر منطقه 3 2266 13218 6053
سراوان پسر منطقه 3 2831 15763 5972
زابل دختر منطقه 3 2917 16137 5270
سيب سوران و مهرستان دختر منطقه 3 2985 16443 5688
نيشابور دختر منطقه 3 3936 20650 5784
ايرانشهر دختر منطقه 3 4953 24879 5785
ايرانشهر دختر منطقه 3 5252 26155 5530
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد پسر منطقه 1 972 3172 6069
مشهد دختر منطقه 1 2029 7286 6284
مشهد دختر منطقه 1 2066 7419 6462
مشهد پسر منطقه 1 2123 7655 6644
مشهد دختر منطقه 1 2137 7714 6258
سبزوار پسر منطقه 2 619 1448 6523
سبزوار پسر منطقه 2 1189 2809 6594
سبزوار دختر منطقه 2 1255 2980 6847
اروميه پسر منطقه 2 1301 3090 6471
بابل پسر منطقه 2 1310 3117 6418
ساري پسر منطقه 2 1332 3172 6576
ساري پسر منطقه 2 1351 3213 6355
ساري پسر منطقه 2 1361 3229 6876
نيشابور پسر منطقه 2 1372 3255 6633
بابل پسر منطقه 2 1375 3260 6499
اردبيل پسر منطقه 2 1515 3592 6434
آمل پسر منطقه 2 1517 3598 6446
سبزوار دختر منطقه 2 1547 3689 6746
سبزوار دختر منطقه 2 1591 3801 6837
سبزوار دختر منطقه 2 1696 4024 6391
ساري دختر منطقه 2 1696 4024 6980
آمل دختر منطقه 2 1805 4254 6621
اهواز دختر منطقه 2 1819 4295 6479
كاشمر دختر منطقه 2 1824 4308 6615
لاهيجان دختر منطقه 2 1829 4325 7208
سبزوار دختر منطقه 2 2359 5594 6320
سبزوار پسر منطقه 2 2750 6587 6466
نيشابور پسر منطقه 2 2915 6998 6224
بابل دختر منطقه 2 3347 8062 6449
مياندوآب پسر منطقه 3 435 3260 6540
پارس‌آباد مغان پسر منطقه 3 471 3470 6976
در‌گز پسر منطقه 3 516 3665 6063
بجستان پسر منطقه 3 558 3925 6850
تايباد دختر منطقه 3 588 4192 6611
اسفراين دختر منطقه 3 594 4233 6750
تربت جام دختر منطقه 3 640 4550 6937
اهر پسر منطقه 3 1175 7460 6189
شيروان پسر منطقه 3 1949 11600 6152
سقز پسر منطقه 3 1952 11618 6263
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اصفهان دختر منطقه 1 517 1653 6826
اصفهان پسر منطقه 1 646 2054 7023
اصفهان پسر منطقه 1 653 2072 6582
اصفهان پسر منطقه 1 722 2327 6955
اصفهان دختر منطقه 1 745 2406 6427
شاهين شهر پسر منطقه 1 797 2596 5710
اصفهان دختر منطقه 1 1075 3550 6309
اصفهان دختر منطقه 1 1810 6315 6086
شهركرد پسر منطقه 2 557 1290 6775
شهركرد دختر منطقه 2 697 1633 6813
فرخ شهر پسر منطقه 2 1013 2388 7000
كازرون پسر منطقه 2 1088 2561 7007
نجف آباد پسر منطقه 2 1157 2733 7135
شهركرد پسر منطقه 2 1182 2793 6746
كرمانشاه پسر منطقه 2 1182 2793 6819
شهركرد دختر منطقه 2 1261 3000 6656
شهركرد دختر منطقه 2 1367 3244 6576
اردبيل دختر منطقه 2 1633 3889 6169
فارسان دختر منطقه 2 1636 3896 6336
كاشان دختر منطقه 2 1724 4078 6706
بروجن دختر منطقه 2 2167 5094 6635
شهركرد دختر منطقه 2 2523 6031 6727
فارسان دختر منطقه 2 2574 6153 6242
بروجن دختر منطقه 2 2822 6752 5774
شهركرد پسر منطقه 2 2988 7166 6381
شهركرد پسر منطقه 3 277 2231 7609
لردگان پسر منطقه 3 361 2773 6694
لنده دوگنبدان پسر منطقه 3 381 2911 6431
ياسوج پسر منطقه 3 388 2962 6884
فريدونشهر پسر منطقه 3 513 3651 6293
لردگان پسر منطقه 3 616 4383 6412
بروجن دختر منطقه 3 674 4742 6550
لردگان پسر منطقه 3 1031 6686 6292
تيران دختر منطقه 3 1157 7326 6132
لردگان پسر منطقه 3 1307 8102 6426
لردگان پسر منطقه 3 1406 8661 6340
دهدشت پسر منطقه 3 1493 9156 6051
ياسوج دختر منطقه 3 1521 9304 6446
ابركوه دختر منطقه 3 1618 9931 6140
ياسوج دختر منطقه 3 1773 10675 6143
دهدشت دختر منطقه 3 1782 10712 6248
فلارد پسر منطقه 3 1905 11365 6542
بن دختر منطقه 3 2636 14918 6378
لردگان دختر منطقه 3 3051 16793 6379
بروجن دختر منطقه 3 3153 17296 5504
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 366 1159 6982
تبريز پسر منطقه 1 479 1537 7107
تبريز پسر منطقه 1 616 1950 6972
تبريز پسر منطقه 1 687 2217 6508
تهران پسر منطقه 1 696 2245 6900
تهران پسر منطقه 1 713 2289 6823
تهران دختر منطقه 1 795 2592 6930
تبريز دختر منطقه 1 990 3244 6717
مرند پسر منطقه 2 509 1182 7267
ميانه پسر منطقه 2 513 1189 6731
ميانه پسر منطقه 2 565 1309 7191
زنجان پسر منطقه 2 606 1403 6620
كرمانشاه دختر منطقه 2 629 1473 6884
زنجان دختر منطقه 2 650 1522 7013
زنجان دختر منطقه 2 663 1556 6819
ميانه دختر منطقه 2 857 2001 7218
سمنان پسر منطقه 2 864 2014 6801
قزوين پسر منطقه 2 874 2041 6611
ورامين پسر منطقه 2 886 2068 6821
ميانه پسر منطقه 2 892 2082 7040
قزوين دختر منطقه 2 913 2139 6752
كرج پسر منطقه 2 931 2177 6312
رشت پسر منطقه 2 944 2217 6473
سلماس پسر منطقه 2 946 2222 6923
كرج دختر منطقه 2 1053 2487 6898
ابهر دختر منطقه 2 1076 2529 6927
زنجان دختر منطقه 2 1118 2627 6934
ميانه دختر منطقه 2 1133 2671 7051
كرج دختر منطقه 2 1151 2716 6182
قزوين دختر منطقه 2 1218 2885 6281
خوي دختر منطقه 2 1226 2911 6978
مراغه دختر منطقه 2 1234 2927 6888
قزوين دختر منطقه 2 1240 2939 6384
خوي دختر منطقه 2 1337 3186 6892
زنجان پسر منطقه 2 2363 5606 6485
خرمدره دختر منطقه 2 3212 7725 6258
زنجان پسر منطقه 2 3264 7860 6180
هشترود پسر منطقه 3 130 1130 7188
عجب شير پسر منطقه 3 222 1820 6859
ملكان پسر منطقه 3 228 1889 6911
بيجار دختر منطقه 3 305 2452 6352
خدابنده پسر منطقه 3 491 3577 6476
خرمدره دختر منطقه 3 527 3728 6313
الوند دختر منطقه 3 743 5176 6619
خدابنده دختر منطقه 3 745 5184 6087
پاكدشت پسر منطقه 3 776 5361 6435
پاكدشت پسر منطقه 3 795 5484 5810
خرمدره پسر منطقه 3 1082 6916 6511
خدابنده دختر منطقه 3 1294 8024 6331
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مرودشت پسر منطقه 1 832 2711 6955
تبريز دختر منطقه 1 1167 3896 6432
تهران دختر منطقه 1 1819 6345 6259
تهران دختر منطقه 1 1874 6595 7129
اراك پسر منطقه 2 462 1060 6979
اراك پسر منطقه 2 483 1111 7070
اراك پسر منطقه 2 490 1125 7191
اراك پسر منطقه 2 534 1238 7301
شازنداراك پسر منطقه 2 650 1522 6625
ماسال پسر منطقه 2 888 2072 6562
اراك پسر منطقه 2 917 2149 6898
اراك پسر منطقه 2 934 2185 7016
اراك پسر منطقه 2 992 2331 6912
مراغه پسر منطقه 2 1065 2514 6481
بندرانزلي پسر منطقه 2 1072 2524 7006
قم پسر منطقه 2 1080 2534 6514
همدان پسر منطقه 2 1115 2623 6756
كرمانشاه پسر منطقه 2 1128 2651 7263
قم پسر منطقه 2 1130 2659 6111
لاهيجان پسر منطقه 2 1138 2682 7075
قزوين پسر منطقه 2 1173 2779 6797
كرج پسر منطقه 2 1184 2797 6483
بندرعباس پسر منطقه 2 1231 2921 6938
گلپايگان دختر منطقه 2 1405 3321 6453
قزوين دختر منطقه 2 1409 3334 6495
اصفهان دختر منطقه 2 1503 3564 6511
اروميه دختر منطقه 2 1533 3651 6691
كرج دختر منطقه 2 1539 3671 6422
قزوين دختر منطقه 2 1591 3801 6534
آمل دختر منطقه 2 1633 3889 6365
اردبيل دختر منطقه 2 1644 3910 7164
ساوه پسر منطقه 2 2310 5465 7235
ساوه دختر منطقه 2 2444 5822 6724
محلات دختر منطقه 2 2469 5878 6011
ساوه پسر منطقه 2 2619 6247 6711
قم دختر منطقه 2 2626 6260 6557
محلات دختر منطقه 2 2950 7084 6239
ساوه دختر منطقه 2 3022 7250 6477
دورود پسر منطقه 3 365 2816 6110
شاهين دژ پسر منطقه 3 370 2836 6484
تهران دختر منطقه 3 859 5830 6632
پارس‌آباد مغان پسر منطقه 3 1493 9156 6501
قروه پسر منطقه 3 1728 10498 6949
سقز دختر منطقه 3 1770 10663 6124
سقز پسر منطقه 3 1830 10985 6761
قم دختر منطقه 3 4269 22043 5558
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 757 2441 6534
تهران پسر منطقه 1 877 2858 6805
تهران دختر منطقه 1 934 3049 6513
تهران دختر منطقه 1 988 3234 6804
تهران دختر منطقه 1 1094 3633 6291
تهران دختر منطقه 1 1107 3681 6551
تهران دختر منطقه 1 1136 3785 6306
تهران دختر منطقه 1 1142 3801 6821
تهران دختر منطقه 1 1147 3820 6596
تهران دختر منطقه 1 1642 5711 7106
تهران پسر منطقه 1 1746 6058 6507
تهران دختر منطقه 1 1753 6087 6737
تهران پسر منطقه 1 1783 6193 6582
تهران دختر منطقه 1 2209 8037 5802
سمنان دختر منطقه 2 435 981 7053
سمنان پسر منطقه 2 541 1254 7279
ساوه پسر منطقه 2 648 1518 6706
نيشابور دختر منطقه 2 838 1950 6789
ساري پسر منطقه 2 948 2227 7192
آمل پسر منطقه 2 965 2274 6874
گلوگاه پسر منطقه 2 968 2280 6640
جويبار پسر منطقه 2 1007 2373 6685
قائم شهر پسر منطقه 2 1007 2373 6757
ساري پسر منطقه 2 1018 2396 6879
كرج پسر منطقه 2 1049 2479 6980
دماوند پسر منطقه 2 1127 2648 6420
قائم شهر پسر منطقه 2 1221 2896 7183
آمل پسر منطقه 2 1237 2931 6725
قزوين پسر منطقه 2 1261 3000 6531
آمل دختر منطقه 2 1405 3321 6870
سمنان دختر منطقه 2 1482 3508 6496
زنجان دختر منطقه 2 1568 3739 6639
سمنان دختر منطقه 2 2429 5789 6642
سمنان دختر منطقه 2 2775 6634 6273
قائم شهر دختر منطقه 2 2810 6721 6336
رشت دختر منطقه 2 3043 7297 6676
اميركلا پسر منطقه 2 3184 7655 6111
قزوين پسر منطقه 2 3240 7788 6639
رشت دختر منطقه 2 3296 7933 6302
سمنان پسر منطقه 2 4753 11403 6462
سمنان پسر منطقه 2 5012 12021 6306
شاهرود پسر منطقه 2 6210 15019 6101
پاكدشت دختر منطقه 3 670 4715 6171
اسلام‌شهر دختر منطقه 3 757 5275 6465
پاكدشت پسر منطقه 3 963 6369 6177
شهر قدس پسر منطقه 3 1013 6612 6486
شهريار پسر منطقه 3 1889 11281 5988
سنقر دختر منطقه 3 1912 11403 6494
اسلام‌شهر پسر منطقه 3 1941 11570 6407
بوكان پسر منطقه 3 1963 11687 6228
تنكابن پسر منطقه 3 1985 11795 6225
پيرانشهر پسر منطقه 3 2014 11926 6518
كلاله پسر منطقه 3 2030 12065 5779
سمنان پسر منطقه 3 2651 14970 6011
اليگودرز دختر منطقه 3 14131 58873 5294
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تل بيضا دختر منطقه 1 1245 4176 6577
شيراز دختر منطقه 1 1342 4504 6333
شيراز پسر منطقه 1 1866 6539 6566
شيراز دختر منطقه 1 1962 6987 6366
شيراز پسر منطقه 1 2048 7354 6545
شيراز دختر منطقه 1 2137 7714 6554
نورآباد ممسني پسر منطقه 2 867 2028 6982
كازرون پسر منطقه 2 1124 2643 6998
كرمانشاه پسر منطقه 2 1418 3354 6665
آباده دختر منطقه 2 1685 4001 6877
قم دختر منطقه 2 1747 4135 6850
لاهيجان دختر منطقه 2 1896 4486 6099
نورآباد ممسني دختر منطقه 2 1949 4604 6212
اقليد پسر منطقه 2 2960 7112 6048
نورآباد ممسني دختر منطقه 2 3307 7953 6286
بابل پسر منطقه 2 3408 8209 6261
ساري دختر منطقه 2 3481 8386 6609
ياسوج پسر منطقه 3 203 1598 6754
ياسوج پسر منطقه 3 255 2094 7053
ياسوج پسر منطقه 3 309 2460 7010
ياسوج پسر منطقه 3 368 2826 6451
ياسوج پسر منطقه 3 368 2826 6772
ياسوج دختر منطقه 3 391 2973 7194
مهاباد پسر منطقه 3 428 3196 6755
كامياران پسر منطقه 3 429 3209 6263
ياسوج پسر منطقه 3 430 3219 5945
اسدآباد پسر منطقه 3 456 3354 6453
ياسوج پسر منطقه 3 462 3426 6701
گچساران دختر منطقه 3 506 3611 6579
دهدشت دختر منطقه 3 622 4421 6511
دهدشت پسر منطقه 3 635 4528 6379
ياسوج پسر منطقه 3 658 4661 6578
ياسوج دختر منطقه 3 683 4828 6676
گچساران دختر منطقه 3 683 4828 6732
گچساران پسر منطقه 3 788 5447 6392
ياسوج دختر منطقه 3 875 5901 6585
ياسوج دختر منطقه 3 877 5912 6580
دهدشت پسر منطقه 3 918 6139 6502
ياسوج پسر منطقه 3 997 6539 6550
دهدشت دختر منطقه 3 1026 6667 6841
دهدشت دختر منطقه 3 1148 7264 6464
ياسوج دختر منطقه 3 1190 7521 6593
ياسوج دختر منطقه 3 1209 7640 6167
ياسوج دختر منطقه 3 1231 7742 6463
ياسوج دختر منطقه 3 1249 7824 6080
لنده دوگنبدان دختر منطقه 3 1352 8355 6719
ياسوج پسر منطقه 3 1373 8456 6344
ياسوج دختر منطقه 3 1464 8982 6145
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز دختر منطقه 1 674 2152 6520
زنجان پسر منطقه 1 716 2301 6295
تبريز دختر منطقه 1 749 2412 6783
تبريز دختر منطقه 1 917 2993 6895
تبريز دختر منطقه 1 982 3209 6619
تبريز دختر منطقه 1 1021 3367 6718
تبريز دختر منطقه 1 1064 3513 6445
اردبيل پسر منطقه 2 545 1262 7019
اردبيل پسر منطقه 2 572 1325 6630
اردبيل پسر منطقه 2 574 1331 6823
اردبيل پسر منطقه 2 581 1348 6505
اردبيل پسر منطقه 2 591 1373 6537
اردبيل پسر منطقه 2 646 1513 6871
اردبيل پسر منطقه 2 660 1551 7050
اردبيل پسر منطقه 2 684 1598 7009
اردبيل پسر منطقه 2 753 1773 6443
اردبيل پسر منطقه 2 811 1885 6958
اردبيل پسر منطقه 2 843 1966 6859
اردبيل دختر منطقه 2 843 1966 6287
اردبيل پسر منطقه 2 853 1989 7146
اروميه پسر منطقه 2 855 1993 6928
خوي پسر منطقه 2 950 2231 6956
خوي پسر منطقه 2 965 2274 6722
مرند پسر منطقه 2 986 2318 6291
اردبيل دختر منطقه 2 1120 2632 7181
نمين دختر منطقه 2 1199 2836 6793
اردبيل دختر منطقه 2 1216 2879 6428
اروميه دختر منطقه 2 1268 3018 7046
مراغه دختر منطقه 2 1415 3348 6895
اردبيل دختر منطقه 2 1418 3354 6604
اروميه دختر منطقه 2 1423 3363 6794
رشت دختر منطقه 2 1431 3384 6777
رشت دختر منطقه 2 1503 3564 6192
اردبيل پسر منطقه 2 2541 6069 6148
خلخال دختر منطقه 2 2972 7136 6525
اردبيل دختر منطقه 2 3098 7432 6346
مشكين شهر پسر منطقه 3 251 2072 6753
قره‌ضياءالدين پسر منطقه 3 266 2161 6566
مشكين شهر پسر منطقه 3 289 2364 6573
شبستر پسر منطقه 3 297 2417 6186
ماكو دختر منطقه 3 446 3306 6534
شبستر دختر منطقه 3 601 4295 6387
عجب شير دختر منطقه 3 618 4391 6982
مشكين شهر دختر منطقه 3 630 4504 6897
مشكين شهر پسر منطقه 3 633 4520 6266
مشكين شهر دختر منطقه 3 667 4701 6684
پارس‌آباد مغان پسر منطقه 3 730 5079 6168
پارس‌آباد مغان دختر منطقه 3 819 5574 6670
مشكين شهر دختر منطقه 3 1260 7868 6458
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد پسر منطقه 1 678 2173 6939
مشهد پسر منطقه 1 767 2479 6366
مشهد پسر منطقه 1 880 2867 6712
مشهد دختر منطقه 1 1111 3689 6049
مشهد دختر منطقه 1 1164 3889 6318
مشهد پسر منطقه 1 2062 7406 6385
مشهد پسر منطقه 1 2209 8037 6318
مشهد دختر منطقه 1 2263 8255 6590
گناباد پسر منطقه 2 634 1483 6615
بيرجند پسر منطقه 2 645 1510 6977
تربت حيدريه پسر منطقه 2 669 1566 7164
بيرجند پسر منطقه 2 905 2114 6688
بيرجند پسر منطقه 2 954 2241 6948
گناباد دختر منطقه 2 1030 2420 6437
گناباد دختر منطقه 2 1052 2483 6472
اراك پسر منطقه 2 1210 2867 6704
بيرجند پسر منطقه 2 1221 2896 6811
تربت حيدريه دختر منطقه 2 1272 3023 6882
تربت حيدريه دختر منطقه 2 1319 3139 6501
كاشمر دختر منطقه 2 1450 3421 6589
بيرجند دختر منطقه 2 1553 3708 6855
قوچان دختر منطقه 2 1563 3728 6628
كاشمر دختر منطقه 2 1579 3774 6330
بيرجند دختر منطقه 2 1591 3801 6722
بيرجند دختر منطقه 2 2246 5302 6503
بيرجند پسر منطقه 2 2382 5669 6216
تربت حيدريه پسر منطقه 2 3240 7788 6441
كاشمر دختر منطقه 2 3378 8137 6381
كاشمر پسر منطقه 2 3378 8137 5977
سمنان پسر منطقه 2 3494 8412 6428
ساري دختر منطقه 2 3525 8484 6522
قائم شهر پسر منطقه 2 3551 8551 6253
ساري دختر منطقه 2 3560 8575 6604
تربت حيدريه پسر منطقه 2 3611 8692 6706
فردوس پسر منطقه 3 156 1273 7186
فردوس دختر منطقه 3 269 2190 6668
نهبندان پسر منطقه 3 329 2581 6223
سرايان پسر منطقه 3 339 2643 6809
سرايان پسر منطقه 3 362 2787 6635
مشهد پسر منطقه 3 368 2826 6691
فيض آبادتربت حيدريه پسر منطقه 3 379 2901 6753
فردوس دختر منطقه 3 442 3296 6741
تربت جام دختر منطقه 3 538 3785 6638
تربت جام دختر منطقه 3 550 3844 6632
طبس پسر منطقه 3 799 5510 6586
فردوس دختر منطقه 3 903 6050 6435
فردوس دختر منطقه 3 988 6489 6756
فردوس پسر منطقه 3 1085 6928 6101
فردوس پسر منطقه 3 1125 7148 6413
فردوس دختر منطقه 3 1172 7432 6409
قائن دختر منطقه 3 1180 7483 6611
فردوس پسر منطقه 3 1186 7500 6350
فردوس پسر منطقه 3 1231 7742 6594
طبس دختر منطقه 3 1496 9170 5998
فردوس دختر منطقه 3 1506 9223 6490
خواف پسر منطقه 3 1794 10798 6451
فردوس دختر منطقه 3 1816 10933 6347
تايباد دختر منطقه 3 1892 11297 6314
تربت جام دختر منطقه 3 1920 11436 6133
خواف پسر منطقه 3 1930 11482 6347
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 201 614 7450
شيراز پسر منطقه 1 311 995 6998
شيراز پسر منطقه 1 313 1000 7034
شيراز پسر منطقه 1 315 1004 7068
شيراز پسر منطقه 1 330 1052 7185
شيراز پسر منطقه 1 380 1200 7471
اصفهان پسر منطقه 1 386 1214 7014
شيراز پسر منطقه 1 416 1348 7190
اصفهان دختر منطقه 1 469 1505 6947
شيراز دختر منطقه 1 513 1647 6777
شيراز دختر منطقه 1 513 1647 7054
شيراز دختر منطقه 1 613 1941 6921
شيراز پسر منطقه 1 4045 15613 5870
يزد پسر منطقه 2 52 107 7897
يزد پسر منطقه 2 253 584 7314
آباده پسر منطقه 2 347 773 6966
يزد پسر منطقه 2 412 937 7080
يزد پسر منطقه 2 414 941 7296
مرودشت پسر منطقه 2 455 1036 7038
يزد دختر منطقه 2 467 1074 7258
يزد پسر منطقه 2 497 1138 7166
بروجن پسر منطقه 2 519 1202 7204
داراب پسر منطقه 2 519 1202 6967
رفسنجان پسر منطقه 2 550 1273 7010
آباده پسر منطقه 2 553 1283 7112
يزد پسر منطقه 2 569 1316 6719
زرين شهر پسر منطقه 2 590 1371 6958
دهاقان دختر منطقه 2 622 1455 7131
اشکذر دختر منطقه 2 797 1859 6979
شهرضا دختر منطقه 2 808 1881 6899
مرودشت دختر منطقه 2 813 1889 6488
اقليد دختر منطقه 2 889 2077 7228
سيرجان دختر منطقه 2 1004 2358 6878
بوئين مياندشت پسر منطقه 3 319 2539 6820
مهريز پسر منطقه 3 386 2945 7120
مهريز دختر منطقه 3 795 5484 6361
دهاقان دختر منطقه 3 1589 9713 6189
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 112 338 7397
تبريز دختر منطقه 1 140 411 7215
تهران دختر منطقه 1 172 516 7081
تبريز دختر منطقه 1 180 544 7367
تهران دختر منطقه 1 196 597 6908
تهران دختر منطقه 1 205 621 7344
تهران دختر منطقه 1 227 690 7348
تهران دختر منطقه 1 239 743 6879
تهران دختر منطقه 1 253 787 6971
تهران دختر منطقه 1 256 803 7061
تهران دختر منطقه 1 282 891 6724
تهران دختر منطقه 1 292 931 7209
تهران دختر منطقه 1 292 931 7173
بادرودكاشان پسر منطقه 2 66 148 7272
فومن پسر منطقه 2 81 177 7737
اهواز پسر منطقه 2 82 178 7684
همدان پسر منطقه 2 83 183 7384
يزد پسر منطقه 2 86 188 7847
خرم آباد پسر منطقه 2 86 188 7720
بهشهر پسر منطقه 2 93 200 7712
بابل پسر منطقه 2 94 203 7489
همدان پسر منطقه 2 99 214 7673
اردبيل پسر منطقه 2 107 225 7447
زرين شهر پسر منطقه 2 108 228 7796
كاشان پسر منطقه 2 110 233 7218
بجنورد پسر منطقه 2 111 235 7675
يزد پسر منطقه 2 113 237 7389
خرم آباد پسر منطقه 2 114 239 7495
قائم شهر پسر منطقه 2 116 243 7783
ميبد پسر منطقه 2 118 250 7799
لاهيجان پسر منطقه 2 120 262 7352
مراغه پسر منطقه 2 121 264 7549
كرمانشاه پسر منطقه 2 123 276 7928
اردبيل پسر منطقه 2 131 288 7508
سنندج پسر منطقه 2 134 293 7395
بابل پسر منطقه 2 139 303 7612
رشت پسر منطقه 2 140 304 7536
يزد پسر منطقه 2 141 309 7302
كرمانشاه پسر منطقه 2 145 318 7750
يزد دختر منطقه 2 185 432 7301
زنجان پسر منطقه 2 192 453 7437
اروميه دختر منطقه 2 229 522 7334
بناب دختر منطقه 2 242 564 7049
خرم آباد دختر منطقه 2 243 565 7307
خرم آباد دختر منطقه 2 246 570 7253
آران و بيدگل دختر منطقه 2 251 581 7349
يزد دختر منطقه 2 254 587 7464
يزد دختر منطقه 2 263 609 7090
قزوين پسر منطقه 2 268 625 7206
كرمان دختر منطقه 2 271 633 7373
كرج پسر منطقه 2 275 644 7081
كرج پسر منطقه 2 281 653 7302
بابل دختر منطقه 2 286 658 7387
بابل دختر منطقه 2 291 673 6968
زنجان پسر منطقه 2 294 678 6950
بابل دختر منطقه 2 303 701 7129
كرج پسر منطقه 2 305 706 6916
كرمان دختر منطقه 2 314 720 7310
كاشان دختر منطقه 2 316 722 7181
اهواز دختر منطقه 2 317 724 6918
قم پسر منطقه 2 329 741 7302
اراك پسر منطقه 2 334 751 7197
تهران پسر منطقه 2 335 752 7644
زاهدان دختر منطقه 2 337 756 7390
اهواز دختر منطقه 2 356 796 7140
بوئين زهرا پسر منطقه 2 364 813 7073
كرج پسر منطقه 2 373 832 7226
رشت دختر منطقه 2 382 852 7412
كرج دختر منطقه 2 388 871 7246
ساوه دختر منطقه 2 390 875 6764
نور دختر منطقه 2 396 894 7183
اراك دختر منطقه 2 410 926 7159
شاهرود دختر منطقه 2 417 946 7319
ملارد دختر منطقه 2 466 1072 7291
كرج دختر منطقه 2 493 1133 6798
زنجان دختر منطقه 2 533 1233 6354
كرج دختر منطقه 2 577 1337 6850
قزوين دختر منطقه 2 583 1357 6884
قم دختر منطقه 2 594 1377 6888
انديمشك پسر منطقه 3 15 185 7554
آزادشهر پسر منطقه 3 17 200 7371
پيرانشهر پسر منطقه 3 18 212 7539
سنقر پسر منطقه 3 21 244 7402
مريوان پسر منطقه 3 23 257 7360
سنقر پسر منطقه 3 24 263 7986
كوهدشت پسر منطقه 3 25 265 7442
عشق آباد پسر منطقه 3 26 267 7523
دورود پسر منطقه 3 27 268 7341
پيرانشهر پسر منطقه 3 28 273 7251
تنكابن پسر منطقه 3 30 299 7798
اسفراين دختر منطقه 3 58 549 7083
گنبد دختر منطقه 3 85 800 7125
شيروان دختر منطقه 3 91 867 7200
فومن دختر منطقه 3 100 931 7118
جوانرود دختر منطقه 3 101 939 7234
فرديس پسر منطقه 3 293 2373 6752
هشتگرد دختر منطقه 3 297 2417 6651
ملارد پسر منطقه 3 406 3060 6542
نظرآباد دختر منطقه 3 413 3103 6801
خدابنده پسر منطقه 3 431 3222 6394
پاكدشت دختر منطقه 3 450 3328 6653
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد دختر منطقه 1 843 2746 6406
تهران دختر منطقه 1 880 2867 6664
تهران دختر منطقه 1 907 2965 6877
فريدون كنار پسر منطقه 2 177 399 7479
بابل پسر منطقه 2 192 453 7278
بابل پسر منطقه 2 211 492 7457
قائم شهر پسر منطقه 2 218 501 7127
بابل پسر منطقه 2 220 506 6423
بابل پسر منطقه 2 251 581 7703
نوشهر پسر منطقه 2 262 607 7105
قوچان پسر منطقه 2 288 668 6802
نور پسر منطقه 2 304 703 7419
بابل پسر منطقه 2 306 708 6515
بابل پسر منطقه 2 312 716 7285
بابل پسر منطقه 2 326 734 7318
بابل پسر منطقه 2 375 835 7250
گرگان پسر منطقه 2 384 856 7152
آمل پسر منطقه 2 395 889 7385
بابلسر پسر منطقه 2 405 916 7561
بجنورد پسر منطقه 2 431 974 7400
جويبار دختر منطقه 2 453 1030 7107
چمستان پسر منطقه 2 465 1069 7345
آمل دختر منطقه 2 475 1094 6992
نور پسر منطقه 2 516 1196 7204
ساري پسر منطقه 2 521 1205 6890
بهشهر پسر منطقه 2 528 1223 7058
قائم شهر پسر منطقه 2 549 1270 7110
بابل پسر منطقه 2 552 1280 7114
بندپي پسر منطقه 2 553 1283 7038
محمودآباد پسر منطقه 2 558 1293 7203
بابل دختر منطقه 2 569 1316 7035
آمل پسر منطقه 2 579 1341 6924
بابل دختر منطقه 2 786 1837 6918
بهنمير دختر منطقه 2 838 1950 6678
بابلسر دختر منطقه 2 913 2139 6554
فريدون كنار دختر منطقه 2 947 2225 7383
بابلسر دختر منطقه 2 951 2235 6724
آمل دختر منطقه 2 1122 2636 7026
كرج دختر منطقه 2 1151 2716 6418
رودهن دختر منطقه 2 1159 2737 6529
آمل دختر منطقه 2 1173 2779 6954
بهنمير دختر منطقه 2 1177 2784 7191
بابلسر دختر منطقه 2 1264 3006 6566
عباس آباد پسر منطقه 2 1395 3302 7000
بابل دختر منطقه 2 17622 44645 5142
كردكوي دختر منطقه 3 162 1296 6997
گنبد دختر منطقه 3 176 1413 7436
سراب پسر منطقه 3 178 1416 6965
نكا پسر منطقه 3 210 1677 7032
گنبد پسر منطقه 3 279 2280 6638
آمل دختر منطقه 3 300 2437 6933
گنبد پسر منطقه 3 353 2726 6707
گنبد دختر منطقه 3 377 2890 6853
گرگان پسر منطقه 3 426 3190 7133
گنبد پسر منطقه 3 464 3442 6879
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تهران پسر منطقه 1 275 871 6895
تهران پسر منطقه 1 370 1169 6814
تهران پسر منطقه 1 427 1383 6476
شيراز پسر منطقه 1 451 1444 6326
تهران پسر منطقه 1 482 1543 6477
مشهد پسر منطقه 1 513 1647 6825
تهران دختر منطقه 1 889 2890 6707
شيراز دختر منطقه 1 982 3209 6482
چالوس پسر منطقه 2 163 361 7201
ساري پسر منطقه 2 342 764 7580
قائم شهر پسر منطقه 2 344 767 7091
ساري پسر منطقه 2 366 818 7102
ساري دختر منطقه 2 374 834 7277
نيشابور پسر منطقه 2 409 923 6966
قائم شهر پسر منطقه 2 410 926 7285
گلوگاه پسر منطقه 2 423 957 7190
قائم شهر پسر منطقه 2 425 962 7228
ساري پسر منطقه 2 472 1088 7063
بجنورد پسر منطقه 2 485 1113 7029
ساري پسر منطقه 2 502 1146 7407
نيشابور پسر منطقه 2 518 1200 7212
شاهرود پسر منطقه 2 529 1225 6390
تربت حيدريه پسر منطقه 2 531 1228 7051
ساري دختر منطقه 2 531 1228 7253
نيشابور پسر منطقه 2 591 1373 6617
نيشابور دختر منطقه 2 608 1409 7023
قائم شهر دختر منطقه 2 650 1522 7127
تهران پسر منطقه 2 659 1547 6473
بابل پسر منطقه 2 671 1571 6918
ساري پسر منطقه 2 731 1723 7026
ساري پسر منطقه 2 739 1742 7028
قائم شهر پسر منطقه 2 740 1746 6613
آمل پسر منطقه 2 743 1751 6980
قائم شهر دختر منطقه 2 808 1881 7293
نوشهر دختر منطقه 2 813 1889 7156
ساري دختر منطقه 2 838 1950 6526
ساري دختر منطقه 2 840 1956 6237
بجنورد دختر منطقه 2 880 2050 7075
بابل دختر منطقه 2 882 2058 6337
جويبار دختر منطقه 2 897 2094 6531
شاهرود دختر منطقه 2 904 2111 6782
بجنورد دختر منطقه 2 991 2327 6645
شاهرود دختر منطقه 2 1095 2581 6606
ساري دختر منطقه 2 1101 2592 6569
قائم شهر دختر منطقه 2 1164 2746 6977
كردكوي دختر منطقه 2 1195 2826 6845
ساري دختر منطقه 2 1203 2848 6387
تربت حيدريه دختر منطقه 2 1278 3041 6398
آمل دختر منطقه 2 1322 3150 6660
بابل دختر منطقه 2 1328 3163 6879
آمل پسر منطقه 2 2026 4777 6270
بهشهر دختر منطقه 2 2416 5746 6562
جويبار دختر منطقه 2 2483 5922 6742
بابل دختر منطقه 2 2515 6014 6290
ساري دختر منطقه 2 19659 49898 5199
گنبد پسر منطقه 3 109 1021 7075
مياندوآب پسر منطقه 3 154 1267 7281
اسفراين دختر منطقه 3 226 1850 6823
چالوس پسر منطقه 3 243 2018 6400
آستارا پسر منطقه 3 372 2848 6724
گنبد دختر منطقه 3 599 4262 6064
تنكابن دختر منطقه 3 700 4916 6249
گرگان دختر منطقه 3 761 5284 6224
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
شيراز پسر منطقه 1 305 972 6885
شيراز پسر منطقه 1 560 1779 6964
مشهد پسر منطقه 1 573 1823 6844
مشهد پسر منطقه 1 573 1823 6165
تهران دختر منطقه 1 679 2180 6727
مشهد دختر منطقه 1 742 2388 6869
تهران دختر منطقه 1 810 2643 7080
تهران دختر منطقه 1 889 2890 6459
تهران دختر منطقه 1 898 2921 7035
تهران دختر منطقه 1 967 3150 6749
رشت پسر منطقه 2 168 372 7485
رشت پسر منطقه 2 320 728 7090
لاهيجان پسر منطقه 2 384 856 7637
لاهيجان پسر منطقه 2 392 877 6967
املش پسر منطقه 2 397 898 6864
سياهكل پسر منطقه 2 399 901 7040
ساوه پسر منطقه 2 420 952 7164
تربت حيدريه پسر منطقه 2 434 979 6984
آستانه اشرفيه پسر منطقه 2 442 1000 7120
لاهيجان پسر منطقه 2 454 1032 7114
لاهيجان پسر منطقه 2 470 1081 7041
خمين پسر منطقه 2 472 1088 7021
گرگان پسر منطقه 2 496 1137 7053
رشت دختر منطقه 2 569 1316 7201
نيشابور پسر منطقه 2 597 1383 6891
قم دختر منطقه 2 635 1486 6858
رشت پسر منطقه 2 646 1513 6603
رشت پسر منطقه 2 692 1616 6973
رشت پسر منطقه 2 717 1689 7703
لنگرود دختر منطقه 2 735 1733 6908
رشت پسر منطقه 2 749 1765 7195
رشت دختر منطقه 2 750 1767 6802
آمل پسر منطقه 2 756 1779 6452
نور پسر منطقه 2 768 1801 7075
لنگرود دختر منطقه 2 797 1859 6723
رشت پسر منطقه 2 817 1897 7114
رشت پسر منطقه 2 820 1904 6516
بجنورد پسر منطقه 2 822 1910 6993
رشت دختر منطقه 2 825 1914 6888
جويبار پسر منطقه 2 825 1914 6681
گرگان پسر منطقه 2 827 1918 6831
گلپايگان دختر منطقه 2 936 2190 7211
لنگرود دختر منطقه 2 974 2297 6841
خرم آباد دختر منطقه 2 1027 2412 6953
كرج دختر منطقه 2 1039 2456 6917
رشت دختر منطقه 2 1056 2491 6871
املش دختر منطقه 2 1124 2643 6787
قزوين دختر منطقه 2 1142 2692 6960
كرج دختر منطقه 2 1157 2733 6866
رشت دختر منطقه 2 1178 2787 6543
بندرانزلي دختر منطقه 2 1210 2867 7026
لاهيجان دختر منطقه 2 1291 3073 6811
لاهيجان پسر منطقه 2 2057 4837 6460
رشت دختر منطقه 2 2366 5622 6206
تنكابن پسر منطقه 3 92 875 7186
تنكابن پسر منطقه 3 118 1060 7168
حويق پسر منطقه 3 160 1293 7182
تنكابن پسر منطقه 3 179 1428 7372
رامسر پسر منطقه 3 185 1463 7048
تالش دختر منطقه 3 185 1463 7106
فومن دختر منطقه 3 230 1922 7055
تنكابن دختر منطقه 3 261 2124 6919
تنكابن پسر منطقه 3 342 2659 6846
آستارا دختر منطقه 3 608 4325 6399
فومن دختر منطقه 3 663 4691 6732
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تل بيضا دختر منطقه 1 1245 4176 6577
شيراز دختر منطقه 1 1342 4504 6333
شيراز پسر منطقه 1 1866 6539 6566
شيراز دختر منطقه 1 1962 6987 6366
شيراز پسر منطقه 1 2048 7354 6545
شيراز دختر منطقه 1 2137 7714 6554
نورآباد ممسني پسر منطقه 2 867 2028 6982
كازرون پسر منطقه 2 1124 2643 6998
كرمانشاه پسر منطقه 2 1418 3354 6665
آباده دختر منطقه 2 1685 4001 6877
قم دختر منطقه 2 1747 4135 6850
لاهيجان دختر منطقه 2 1896 4486 6099
نورآباد ممسني دختر منطقه 2 1949 4604 6212
اقليد پسر منطقه 2 2960 7112 6048
نورآباد ممسني دختر منطقه 2 3307 7953 6286
بابل پسر منطقه 2 3408 8209 6261
ساري دختر منطقه 2 3481 8386 6609
ياسوج پسر منطقه 3 203 1598 6754
ياسوج پسر منطقه 3 255 2094 7053
ياسوج پسر منطقه 3 309 2460 7010
ياسوج پسر منطقه 3 368 2826 6451
ياسوج پسر منطقه 3 368 2826 6772
ياسوج دختر منطقه 3 391 2973 7194
مهاباد پسر منطقه 3 428 3196 6755
كامياران پسر منطقه 3 429 3209 6263
ياسوج پسر منطقه 3 430 3219 5945
اسدآباد پسر منطقه 3 456 3354 6453
ياسوج پسر منطقه 3 462 3426 6701
گچساران دختر منطقه 3 506 3611 6579
دهدشت دختر منطقه 3 622 4421 6511
دهدشت پسر منطقه 3 635 4528 6379
ياسوج پسر منطقه 3 658 4661 6578
ياسوج دختر منطقه 3 683 4828 6676
گچساران دختر منطقه 3 683 4828 6732
گچساران پسر منطقه 3 788 5447 6392
ياسوج دختر منطقه 3 875 5901 6585
ياسوج دختر منطقه 3 877 5912 6580
دهدشت پسر منطقه 3 918 6139 6502
ياسوج پسر منطقه 3 997 6539 6550
دهدشت دختر منطقه 3 1026 6667 6841
دهدشت دختر منطقه 3 1148 7264 6464
ياسوج دختر منطقه 3 1190 7521 6593
ياسوج دختر منطقه 3 1209 7640 6167
ياسوج دختر منطقه 3 1231 7742 6463
ياسوج دختر منطقه 3 1249 7824 6080
لنده دوگنبدان دختر منطقه 3 1352 8355 6719
ياسوج پسر منطقه 3 1373 8456 6344
ياسوج دختر منطقه 3 1464 8982 6145
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 37 100 7978
تبريز پسر منطقه 1 39 111 7716
اصفهان پسر منطقه 1 40 112 7575
تهران پسر منطقه 1 41 114 7677
تبريز پسر منطقه 1 42 119 7673
تهران پسر منطقه 1 44 123 7589
اصفهان پسر منطقه 1 46 126 7720
تهران پسر منطقه 1 54 140 7553
تبريز دختر منطقه 1 84 251 7503
تبريز دختر منطقه 1 94 283 7871
تهران دختر منطقه 1 119 364 7419
تهران دختر منطقه 1 125 384 7455
تبريز دختر منطقه 1 131 398 7568
تهران دختر منطقه 1 138 409 7504
تهران دختر منطقه 1 150 439 7181
تهران دختر منطقه 1 158 453 7268
تهران دختر منطقه 1 245 766 7161
اهواز پسر منطقه 2 39 85 7764
همدان پسر منطقه 2 40 88 7588
يزد پسر منطقه 2 41 89 7843
جهرم پسر منطقه 2 42 91 7578
اهواز پسر منطقه 2 43 93 7647
لاهيجان پسر منطقه 2 44 95 7379
قوچان پسر منطقه 2 45 97 7534
اردبيل پسر منطقه 2 48 102 7761
سنندج پسر منطقه 2 51 106 7298
خرم آباد پسر منطقه 2 54 109 7905
كرمانشاه پسر منطقه 2 55 113 7634
قوچان پسر منطقه 2 56 115 7484
تربت حيدريه پسر منطقه 2 57 116 7701
آمل پسر منطقه 2 58 117 7415
بهشهر پسر منطقه 2 60 129 7900
اردبيل پسر منطقه 2 62 137 7480
بابل پسر منطقه 2 64 139 7553
نهاوند پسر منطقه 2 68 150 7770
ساري پسر منطقه 2 71 153 7801
لاهيجان پسر منطقه 2 77 169 7368
يزد پسر منطقه 2 78 170 7636
همدان پسر منطقه 2 79 171 7731
لاهيجان دختر منطقه 2 103 219 7421
خرم آباد دختر منطقه 2 114 239 7412
زنجان پسر منطقه 2 126 281 7522
ابهر پسر منطقه 2 130 286 7481
اروميه دختر منطقه 2 133 292 7475
يزد دختر منطقه 2 135 295 7592
خرم آباد دختر منطقه 2 136 297 7447
اراك پسر منطقه 2 137 300 7330
قم پسر منطقه 2 142 313 7363
فرخ شهر دختر منطقه 2 143 314 7705
ملاير دختر منطقه 2 143 314 7499
بابلسر دختر منطقه 2 151 333 7658
كرمان دختر منطقه 2 152 335 6906
آمل دختر منطقه 2 157 342 7356
رودسر دختر منطقه 2 161 355 7194
نقده دختر منطقه 2 163 361 7569
صومعه سرا دختر منطقه 2 169 373 7205
شهركرد دختر منطقه 2 173 381 7306
كرمان دختر منطقه 2 174 386 7349
تفت دختر منطقه 2 176 395 7438
قم پسر منطقه 2 182 426 7392
زنجان پسر منطقه 2 184 430 7308
ملكان دختر منطقه 2 186 434 7704
بروجرد دختر منطقه 2 187 436 7832
قزوين پسر منطقه 2 189 439 7421
اراك پسر منطقه 2 196 461 7457
اروميه دختر منطقه 2 199 468 7151
ساري دختر منطقه 2 207 482 7099
لاهيجان دختر منطقه 2 211 492 6803
قم پسر منطقه 2 219 504 7585
بابل دختر منطقه 2 223 511 7374
كرج پسر منطقه 2 232 526 7439
قم پسر منطقه 2 235 541 7479
قم دختر منطقه 2 260 602 7090
قم دختر منطقه 2 296 686 7282
كرج دختر منطقه 2 297 687 7107
قزوين دختر منطقه 2 301 698 7281
زنجان دختر منطقه 2 324 732 7595
ورامين دختر منطقه 2 327 737 6811
شاهرود دختر منطقه 2 354 792 7162
دهلران پسر منطقه 3 9 94 7462
ايلام پسر منطقه 3 10 122 7714
گچساران پسر منطقه 3 13 166 7160
تنكابن دختر منطقه 3 32 324 7274
ياسوج دختر منطقه 3 38 383 7391
اهر دختر منطقه 3 40 393 7395
شهربابك دختر منطقه 3 41 404 7922
گچساران دختر منطقه 3 43 421 7301
تنكابن دختر منطقه 3 45 437 7377
شيروان دختر منطقه 3 46 455 7512
اسلام‌شهر دختر منطقه 3 238 1973 6849
فرديس پسر منطقه 3 264 2135 6686
شهرري پسر منطقه 3 349 2699 6664
خدابنده پسر منطقه 3 350 2704 6622
ملارد پسر منطقه 3 388 2962 6620
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اصفهان پسر منطقه 1 11 28 7410
اصفهان پسر منطقه 1 13 33 7645
اصفهان پسر منطقه 1 20 48 7865
اصفهان پسر منطقه 1 25 69 7276
اصفهان دختر منطقه 1 29 74 7388
اصفهان پسر منطقه 1 34 90 7941
اصفهان دختر منطقه 1 38 110 7449
اصفهان پسر منطقه 1 47 127 7553
اصفهان پسر منطقه 1 83 249 7415
اصفهان پسر منطقه 1 92 275 7444
اصفهان پسر منطقه 1 93 281 7580
اصفهان دختر منطقه 1 124 382 7589
تيران پسر منطقه 1 126 385 7209
تهران پسر منطقه 1 130 395 7309
تهران پسر منطقه 1 188 576 7253
اصفهان دختر منطقه 1 203 617 7034
اصفهان پسر منطقه 1 213 652 7248
اصفهان دختر منطقه 1 220 672 7466
اصفهان پسر منطقه 1 226 687 7498
تهران پسر منطقه 1 227 690 7072
اصفهان پسر منطقه 1 231 698 7494
اصفهان دختر منطقه 1 244 762 7303
اصفهان دختر منطقه 1 284 894 7073
تهران دختر منطقه 1 287 909 6946
اصفهان دختر منطقه 1 302 969 7104
بهارستان دختر منطقه 1 358 1141 7686
اصفهان دختر منطقه 1 365 1155 6808
اصفهان دختر منطقه 1 373 1174 7085
مكاتبه‌اي دختر منطقه 1 374 1179 6504
اصفهان دختر منطقه 1 398 1276 7453
اصفهان دختر منطقه 1 422 1360 7138
اصفهان پسر منطقه 1 1766 6139 6619
اصفهان دختر منطقه 1 1830 6400 6258
اصفهان دختر منطقه 1 1936 6878 5974
شاهين شهر پسر منطقه 2 88 190 7661
كرمانشاه پسر منطقه 2 126 281 7266
فرخ شهر پسر منطقه 2 128 284 6816
آمل پسر منطقه 2 132 289 7629
اهواز پسر منطقه 2 181 422 7439
دولت آباد دختر منطقه 2 202 475 7410
اهواز پسر منطقه 2 206 479 7408
شهركرد پسر منطقه 2 217 499 7394
كاشان پسر منطقه 2 244 567 7063
اهواز پسر منطقه 2 249 576 7132
شهركرد پسر منطقه 2 274 641 7328
همدان پسر منطقه 2 278 648 7125
آمل پسر منطقه 2 312 716 7730
گلپايگان پسر منطقه 2 345 769 7048
اصفهان دختر منطقه 2 355 794 7226
نجف آباد پسر منطقه 2 365 816 7286
خميني شهر دختر منطقه 2 378 838 6684
فلاورجان دختر منطقه 2 479 1103 6898
خميني شهر دختر منطقه 2 482 1109 7143
اردكان دختر منطقه 2 493 1133 6709
اصفهان دختر منطقه 2 509 1182 6670
آران و بيدگل دختر منطقه 2 511 1185 7282
بروجن دختر منطقه 2 563 1306 6943
نجف آباد دختر منطقه 2 567 1313 6825
خميني شهر دختر منطقه 2 582 1351 7608
شهرضا دختر منطقه 2 3794 9156 5837
آران و بيدگل پسر منطقه 2 3816 9205 6533
خميني شهر پسر منطقه 2 3853 9295 6142
نجف آباد پسر منطقه 2 4031 9713 6341
فولاد شهر پسر منطقه 2 4039 9734 6301
اركوازملكشاهي پسر منطقه 3 62 574 7130
لردگان دختر منطقه 3 82 785 6786
دهاقان دختر منطقه 3 105 985 7221
لردگان پسر منطقه 3 131 1150 6787
مهريز پسر منطقه 3 134 1171 6705
فريدونشهر پسر منطقه 3 169 1341 7206
لردگان پسر منطقه 3 206 1616 6621
مهريز دختر منطقه 3 979 6445 6118
لردگان دختر منطقه 3 1209 7640 5997
سميرم دختر منطقه 3 1671 10183 6175
تيران پسر منطقه 3 1830 10985 6267
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
مشهد پسر منطقه 1 100 301 7233
مشهد دختر منطقه 1 111 334 7408
مشهد پسر منطقه 1 121 368 7723
مشهد پسر منطقه 1 133 402 7343
مشهد پسر منطقه 1 155 447 6910
مشهد دختر منطقه 1 198 604 7353
مشهد پسر منطقه 1 201 614 7124
مشهد پسر منطقه 1 224 682 7508
مشهد پسر منطقه 1 233 708 7292
مشهد پسر منطقه 1 240 746 7130
مشهد دختر منطقه 1 249 776 6715
مشهد دختر منطقه 1 254 790 7278
مشهد دختر منطقه 1 260 817 6923
مشهد دختر منطقه 1 277 877 6864
مشهد دختر منطقه 1 362 1150 6725
مشهد دختر منطقه 1 377 1190 6833
مشهد دختر منطقه 1 412 1329 7227
مشهد دختر منطقه 1 463 1483 7039
مشهد پسر منطقه 1 1496 5169 6456
بيرجند پسر منطقه 2 8 16 8014
نيشابور پسر منطقه 2 29 62 7753
گناباد پسر منطقه 2 145 318 7730
بجنورد پسر منطقه 2 148 326 7305
گناباد پسر منطقه 2 183 427 7433
گرگان پسر منطقه 2 191 449 7424
گرگان پسر منطقه 2 197 463 7189
قائم شهر پسر منطقه 2 214 495 7242
بجنورد دختر منطقه 2 233 527 7360
قوچان دختر منطقه 2 258 597 7233
نيشابور پسر منطقه 2 266 620 7435
رشت پسر منطقه 2 282 654 7519
گرگان پسر منطقه 2 306 708 7617
تهران پسر منطقه 2 311 715 7420
سبزوار پسر منطقه 2 314 720 7160
قائم شهر پسر منطقه 2 318 726 7388
قوچان پسر منطقه 2 349 783 6949
قائم شهر پسر منطقه 2 352 789 6565
قوچان دختر منطقه 2 376 836 7184
بيرجند دختر منطقه 2 387 863 7438
سبزوار دختر منطقه 2 479 1103 6793
بيرجند دختر منطقه 2 506 1167 6935
تربت حيدريه دختر منطقه 2 511 1185 7125
قوچان دختر منطقه 2 521 1205 6985
كاشمر دختر منطقه 2 547 1264 7282
اراك دختر منطقه 2 662 1554 7208
قوچان دختر منطقه 2 670 1568 6584
نوشهر دختر منطقه 2 675 1575 7406
تربت حيدريه پسر منطقه 2 1952 4610 6521
قوچان پسر منطقه 2 2267 5353 6511
تربت حيدريه پسر منطقه 2 2425 5774 6646
قوچان دختر منطقه 2 2798 6686 6543
بجنورد دختر منطقه 2 9667 24035 5300
شيروان پسر منطقه 3 11 135 7585
طبس دختر منطقه 3 16 197 7741
شيروان پسر منطقه 3 20 233 7372
بشرويه پسر منطقه 3 33 332 7500
تربت جام پسر منطقه 3 42 413 7376
تنكابن پسر منطقه 3 51 507 7728
تربت جام پسر منطقه 3 55 532 7710
ايرانشهر پسر منطقه 3 73 678 7311
خواف دختر منطقه 3 90 849 6922
رشتخوار دختر منطقه 3 102 942 6959
كاشمر پسر منطقه 3 103 951 7309
آزادشهر دختر منطقه 3 115 1050 7221
شيروان پسر منطقه 3 119 1064 7168
خواف پسر منطقه 3 128 1125 6997
جغتاي دختر منطقه 3 157 1280 7028
شيروان دختر منطقه 3 163 1301 7128
تربت جام دختر منطقه 3 179 1428 7073
خواف دختر منطقه 3 182 1451 7017
شيروان دختر منطقه 3 200 1566 6877
خواف دختر منطقه 3 608 4325 6577
خواف پسر منطقه 3 644 4573 6952
خواف پسر منطقه 3 704 4929 6307
تربت جام دختر منطقه 3 802 5524 6523
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
تبريز پسر منطقه 1 6 18 7989
تبريز پسر منطقه 1 63 175 7767
تبريز دختر منطقه 1 65 181 7680
تبريز پسر منطقه 1 82 247 7682
تبريز پسر منطقه 1 107 321 7561
تهران پسر منطقه 1 113 344 6894
تبريز پسر منطقه 1 132 401 7536
تبريز دختر منطقه 1 136 406 7548
تبريز پسر منطقه 1 145 425 6517
تبريز دختر منطقه 1 174 528 7172
تبريز پسر منطقه 1 176 533 6389
تبريز پسر منطقه 1 179 538 7473
تبريز پسر منطقه 1 184 551 7199
تهران دختر منطقه 1 191 585 7212
تبريز پسر منطقه 1 195 594 7663
تبريز دختر منطقه 1 210 632 7585
تبريز پسر منطقه 1 215 660 7272
تهران دختر منطقه 1 216 661 7129
تبريز دختر منطقه 1 224 682 7007
تبريز پسر منطقه 1 266 844 7709
پرديس پسر منطقه 1 269 853 7043
تبريز دختر منطقه 1 281 887 7530
تبريز دختر منطقه 1 289 920 7034
تبريز پسر منطقه 1 323 1032 7256
تبريز پسر منطقه 1 324 1034 6838
تبريز دختر منطقه 1 358 1141 7013
تبريز دختر منطقه 1 384 1211 7146
تبريز دختر منطقه 1 414 1345 7127
تبريز دختر منطقه 1 417 1351 6728
تبريز دختر منطقه 1 457 1468 6859
تبريز دختر منطقه 1 530 1689 6851
شيراز دختر منطقه 1 538 1718 7015
تبريز دختر منطقه 1 557 1768 6937
تبريز دختر منطقه 1 569 1811 7057
تبريز پسر منطقه 1 1499 5184 6346
تبريز پسر منطقه 1 1563 5430 5987
تبريز دختر منطقه 1 1666 5781 6715
اروميه پسر منطقه 2 210 489 7598
خوي پسر منطقه 2 234 530 7537
اردبيل دختر منطقه 2 240 561 7538
تهران پسر منطقه 2 255 591 7017
اردبيل پسر منطقه 2 261 605 7495
اروميه پسر منطقه 2 264 610 7345
اردبيل پسر منطقه 2 300 695 7137
اردبيل پسر منطقه 2 386 861 7355
شاهين شهر پسر منطقه 2 393 883 6801
خرم آباد پسر منطقه 2 400 902 6939
بابل پسر منطقه 2 402 907 7264
اردبيل دختر منطقه 2 404 912 7321
بناب دختر منطقه 2 418 948 7169
اروميه پسر منطقه 2 435 981 7280
اردبيل پسر منطقه 2 445 1012 7033
خوي پسر منطقه 2 447 1015 7541
بناب دختر منطقه 2 447 1015 6939
اروميه دختر منطقه 2 563 1306 7221
اردبيل دختر منطقه 2 575 1333 7015
ديواندره دختر منطقه 2 585 1362 6978
مراغه دختر منطقه 2 595 1380 7153
خوي دختر منطقه 2 636 1488 6971
عجب شير دختر منطقه 2 653 1529 6742
قزوين دختر منطقه 2 658 1544 7356
قزوين دختر منطقه 2 671 1571 6972
جلفا دختر منطقه 2 743 1751 6519
محمد شهر دختر منطقه 2 753 1773 6486
اردبيل دختر منطقه 2 792 1845 7031
عجب شير دختر منطقه 2 805 1876 7042
سنندج دختر منطقه 2 820 1904 7370
اردبيل دختر منطقه 2 846 1973 6902
ميانه پسر منطقه 2 1320 3145 6400
بناب دختر منطقه 2 1756 4151 6669
نقده پسر منطقه 3 14 180 7456
ايلخچي پسر منطقه 3 36 358 7165
اهر پسر منطقه 3 53 523 7376
مشكين شهر پسر منطقه 3 56 536 7348
قره‌ضياءالدين پسر منطقه 3 57 547 7372
سرپل ذهاب پسر منطقه 3 64 588 7244
مهاباد پسر منطقه 3 66 600 7552
سقز پسر منطقه 3 71 664 7191
بوكان پسر منطقه 3 72 675 7299
بانه پسر منطقه 3 75 698 7420
ماكو دختر منطقه 3 81 783 7041
بوكان پسر منطقه 3 86 818 6933
مهاباد پسر منطقه 3 88 828 7476
شوط پسر منطقه 3 98 926 7176
بوكان پسر منطقه 3 107 1006 7746
قروه پسر منطقه 3 110 1025 7049
آذرشهر دختر منطقه 3 115 1050 6698
عجب شير دختر منطقه 3 137 1179 7276
سقز دختر منطقه 3 139 1200 6523
پيرانشهر دختر منطقه 3 158 1285 7229
مياندوآب دختر منطقه 3 196 1534 7379
شبستر دختر منطقه 3 205 1602 6699
اهر دختر منطقه 3 208 1633 7003
اهر دختر منطقه 3 271 2198 6545
آذرشهر دختر منطقه 3 396 2993 6627
اهر پسر منطقه 3 419 3154 6578
مهربان پسر منطقه 3 730 5079 6535
بستان آباد پسر منطقه 3 772 5327 6077
اهر پسر منطقه 3 783 5401 6793
اهر دختر منطقه 3 850 5755 6549
ملكان دختر منطقه 3 1031 6686 6639
تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی
اصفهان پسر منطقه 1 11 28 7410
اصفهان پسر منطقه 1 13 33 7645
اصفهان پسر منطقه 1 20 48 7865
اصفهان پسر منطقه 1 25 69 7276
اصفهان دختر منطقه 1 29 74 7388
اصفهان پسر منطقه 1 34 90 7941
اصفهان دختر منطقه 1 38 110 7449
اصفهان پسر منطقه 1 47 127 7553
اصفهان پسر منطقه 1 83 249 7415
اصفهان پسر منطقه 1 92 275 7444
اصفهان پسر منطقه 1 93 281 7580
اصفهان دختر منطقه 1 124 382 7589
تيران پسر منطقه 1 126 385 7209
تهران پسر منطقه 1 130 395 7309
تهران پسر منطقه 1 188 576 7253
اصفهان دختر منطقه 1 203 617 7034
اصفهان پسر منطقه 1 213 652 7248
اصفهان دختر منطقه 1 220 672 7466
اصفهان پسر منطقه 1 226 687 7498
تهران پسر منطقه 1 227 690 7072
اصفهان پسر منطقه 1 231 698 7494
اصفهان دختر منطقه 1 244 762 7303
اصفهان دختر منطقه 1 284 894 7073
تهران دختر منطقه 1 287 909 6946
اصفهان دختر منطقه 1 302 969 7104
بهارستان دختر منطقه 1 358 1141 7686
اصفهان دختر منطقه 1 365 1155 6808
اصفهان دختر منطقه 1 373 1174 7085
مكاتبه‌اي دختر منطقه 1 374 1179 6504
اصفهان دختر منطقه 1 398 1276 7453
اصفهان دختر منطقه 1 422 1360 7138
اصفهان پسر منطقه 1 1766 6139 6619
اصفهان دختر منطقه 1 1830 6400 6258
اصفهان دختر منطقه 1 1936 6878 5974
شاهين شهر پسر منطقه 2 88 190 7661
كرمانشاه پسر منطقه 2 126 281 7266
فرخ شهر پسر منطقه 2 128 284 6816
آمل پسر منطقه 2 132 289 7629
اهواز پسر منطقه 2 181 422 7439
دولت آباد دختر منطقه 2 202 475 7410
اهواز پسر منطقه 2 206 479 7408
شهركرد پسر منطقه 2 217 499 7394
كاشان پسر منطقه 2 244 567 7063
اهواز پسر منطقه 2 249 576 7132
شهركرد پسر منطقه 2 274 641 7328
همدان پسر منطقه 2 278 648 7125
آمل پسر منطقه 2 312 716 7730
گلپايگان پسر منطقه 2 345 769 7048
اصفهان دختر منطقه 2 355 794 7226
نجف آباد پسر منطقه 2 365 816 7286
خميني شهر دختر منطقه 2 378 838 6684
فلاورجان دختر منطقه 2 479 1103 6898
خميني شهر دختر منطقه 2 482 1109 7143
اردكان دختر منطقه 2 493 1133 6709
اصفهان دختر منطقه 2 509 1182 6670
آران و بيدگل دختر منطقه 2 511 1185 7282
بروجن دختر منطقه 2 563 1306 6943
نجف آباد دختر منطقه 2 567 1313 6825
خميني شهر دختر منطقه 2 582 1351 7608
شهرضا دختر منطقه 2 3794 9156 5837
آران و بيدگل پسر منطقه 2 3816 9205 6533
خميني شهر پسر منطقه 2 3853 9295 6142
نجف آباد پسر منطقه 2 4031 9713 6341
فولاد شهر پسر منطقه 2 4039 9734 6301
اركوازملكشاهي پسر منطقه 3 62 574 7130
لردگان دختر منطقه 3 82 785 6786
دهاقان دختر منطقه 3 105 985 7221
لردگان پسر منطقه 3 131 1150 6787
مهريز پسر منطقه 3 134 1171 6705
فريدونشهر پسر منطقه 3 169 1341 7206
لردگان پسر منطقه 3 206 1616 6621
مهريز دختر منطقه 3 979 6445 6118
لردگان دختر منطقه 3 1209 7640 5997
سميرم دختر منطقه 3 1671 10183 6175
تيران پسر منطقه 3 1830 10985 6267

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *