معرفی دانشگاه های سراسری و آزاد

مهندس امیر مهدی اسلامی یکشنبه 10 مرداد 1395

معرفی دانشگاه های سراسری و آزاد

در این جدول شما میتونید اطلاعات مفید و جالبی رو از دانشگاه های مختلف ایران کسب کنید.
همچنین می تونین درباره تاریخچه دانشگاه ها، دانشکده های مختلف و پردیس های اون ها، سوابق و افتخارات هر کدوم و شرایط خاص هر دانشگاه بیشتر مطالعه کنین.
نام دانشگاهمعرفی دانشگاهموقعیت مکانیسایت
دانشگاه الزهراhatتهرانwww.alzahra.ac.ir
دانشگاه تهرانhatتهرانwww.ut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهانhatاصفهانwww.iut.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهدhatمشهدwww.um.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتیhatتهرانwww.sbu.ac.ir
دانشگاه شیرازhatشیرازshirazu.ac.ir
دانشگاه تبریزhatتبریزwww.tabrizu.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیرhatتهرانwww.aut.ac.ir