معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم انسانی

مهندس امیر مهدی اسلامی دوشنبه 4 مرداد 1395

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم انسانی

معرفی رشته های گروه آزمایشی 3 (علوم انسانی) به همراه توضیح نوع گزینش ، مقطع تحصیلی و زیرگروه هر رشته

جدول کمک:

منظور از نوع گزینش چیست؟

رشته ها با توجه به گستردگی در سطح کشور و ماهیت رشته، در 4 زیر گروه جای می گیرند. یعنی نوع گزینش هر رشته به یکی از 4 صورت زیر می باشد:
استانی: رشته هایی که در اکثر استان ها وجود دارند و به اندازه کافی گسترش یافته اند. همچنین تخصص فارغ التحصیلان این رشته ها، مورد نیاز استان هر فرد است.
ناحیه ای: این رشته ها در اکثر استان ها وجود ندارند. اما در چند استان مجاور (که یک ناحیه را تشکیل می دهند) به اندازه کافی موجود است. و گزینش در این ناحیه برای رشته های فوق اولویت دارد.
قطبی رشته هایی که قطبی محسوب می شوند، در ناحیه ها به اندازه کافی موجود نبوده و اولویت انتخاب این رشته ها با قطب های تعریف شده است.
کشوری: اگر رشته ها در اکثر قطب ها هم وجود نداشته باشند و تعداد محدودی از دانشگاه ها، آن را ارائه می دهند، کشوری محسوب می شوند. یعنی از تمام کشور و بدون محدودیت گرینش صورت می گیرد.

زیر گروه هر رشته چیست ؟

هر رشته بر اساس اهمیت دروس کنکوری در آن، در زیر گروه خاصی تعریف می شود. در کارنامه ای که سنجش به شما می دهد، رتبه های هر زیر گروه به صورت مجزا داده می شود. شما باید دقت کنید رتبه شما در کدام زیر گروه بهتر شده و بر اساس آن رشته خود را انتخاب کنید.

برای دریافت اطلاعات جامع در مورد هر رشته در ستون معرفی رشته روی عکس کلیک کنید.

این جدول شامل 3 صفحه می باشد

برای دسترسی سریع تر به رشته مورد نظر خود،در کادر جستجو آن را وارد نمایید

نام رشتهمعرفی رشتهنام گرایشزیرگروهمقطع تحصیلینوع گزینش
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق1کارشناسی ارشدکشوری
ادبیات داستانی1کارشناسی کشوری
ادیان و مذاهب1کارشناسی کشوری
باستان شناسیمعرفی رشته4کارشناسی کشوری
تاریخمعرفی رشته4کارشناسی قطبی
تاریخ اسلام4کارشناسی کشوری
علوم ورزشیمعرفی رشتهعلوم انسانی ورزش
علوم زیستی ورزش
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
تربیت مربی عقیدتی سیاسی1کارشناسی کشوری
مدیریت بازاریابی3کارشناسی کشوری
حسابداریمعرفی رشته-
حسابرسی
دولتی
مالیاتی
3
3
3
3
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ناحیه ای
کشوری
کشوری
کشوری
حقوقمعرفی رشته1کارشناسی ناحیه ای
فقه و حقوق اسلامیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
دبیری الهیات و معارف اسلامی1کارشناسی استانی
دبیری تاریخ4کارشناسی استانی
آموزش تربیت بدنیدوره متوسطه5کارشناسیکشوری
دبیری جغرافیا4کارشناسیاستانی
دبیری زبان و ادبیات عربی1کارشناسیاستانی
دبیری علوم اجتماعی2کارشناسیاستانی
راهنمایی و مشاورهمعرفی رشته-
فعالیت های پرورشی
مشاوره
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکودکان با نیازهای ویژه
کودکان عادی
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
روابط عمومیمعرفی رشته3کارشناسیکشوری
روانشناسیمعرفی رشته5کارشناسیکشوری
روزنامه نگاری2کارشناسیکشوری
زبان و ادبیات عربیمعرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
زبان و ادبیات فارسیمعرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
زبان و ادبیات کردی1کارشناسیکشوری
علوم اجتماعیمعرفی رشتهارتباطات اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
پژوهشگری علوم اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی
مردم شناسی
مطالعات امنیتی
2
2
2
2
2
2
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ناحیه ای
کشوری
کشوری
قطبی
کشوری
کشوری
ناحیه ای
کشوری
کشوری
علوم ارتباطات اجتماعی2کارشناسیکشوری
علوم اقتصادیمعرفی رشتهاقتصاد بازرگانی
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد حمل و نقل
3
3
3
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
قطبی
کشوری
کشوری
علوم انتظامیمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
علوم تربیتیمعرفی رشتهآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
آموزش و پرورش کودکان استثنائی
تکنولوژی آموزشی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
5
5
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
علوم سیاسیمعرفی رشته-
مطالعات امنیتی
4
4
کارشناسی
کارشناسی
قطبی
کشوری
علوم قضاییمعرفی رشته1کارشناسی
کشوری
علم اطلاعات و دانش شناسیمعرفی رشته5کارشناسی
قطبی
مددکاری اجتماعیمعرفی رشته5کارشناسی
کشوری
مطالعات ارتباطی و فن آوری اطلاعات3کارشناسی
کشوری
مطالعات خانواده5کارشناسی
کشوری
معارف اسلامی-
فقه و اصول
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی3کاردانی استانی
کاردانی امور بانکی3کاردانی استانی
کاردانی امور بیمه3کاردانی استانی
کاردانی امور دولتی1کاردانی استانی
کاردانی امور مالی و مالیاتی3کاردانی استانی
کاردانی باستان شناسی4کاردانی کشوری
کاردانی علوم ورزشی-
مربیگری
5
5
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید1کاردانی استانی
کاردانی حسابداری3کاردانی استانی
کاردانی علمی - کاربردی اشتغال3کاردانی استانی
کاردانی علمی - کاربردی اقتصاد کار و بهره برداری3کاردانی استانی
کاردانی علمی - کاربردی روابط کار3کاردانی استانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق حنفی1کارشناسیکشوری
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق شافعی1کارشناسیکشوری
فلسفه و عرفان اسلامی1کارشناسیکشوری
فلسفه و حکمت اسلامی1کارشناسیکشوری
مدیریت فرهنگی هنریمعرفی رشته3کارشناسیکشوری
مدیریت بازرگانیمعرفی رشته3کارشناسیناحیه ای
مدیریت و بازرگانی دریاییمعرفی رشتهبندر و کشتیرانی
گمرکی
مناطق ویژه
3
3
3
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
مدیریت امور بانکی3کارشناسیکشوری
مدیریت بیمهمعرفی رشته3کارشناسیکشوری
مدیریت بیمه اکو3کارشناسیکشوری
مدیریت جهانگردی3کارشناسیکشوری
مدیریت دولتیمعرفی رشته3کارشناسیقطبی
مدیریت صنعتیمعرفی رشته3کارشناسیقطبی
مدیریت هتلداریمعرفی رشته3کارشناسیکشوری
کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی3کاردانیاستانی
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان1کارشناسیکشوری
مدیریت مالیمعرفی رشته3کارشناسیکشوری
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق امامی1کارشناسیکشوری
کاردانی مدیریت بازرگانی3کاردانیاستانی
فلسفهمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مدیریت کسب و کارهای کوچک3کارشناسیکشوری
زبان شناسی4کارشناسیکشوری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری4کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - علوم قرآن مجید1کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید1کارشناسیکشوری
معارف قرآن مجید1کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - تربیت معلم قرآن مجید1کارشناسیکشوری
علوم قرآن و حدیث1کارشناسیکشوری
علوم حدیث1کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - فنون قرائت ، تلاوت و کتابت قرآن مجید1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی1کارشناسیقطبی
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیکارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی1کارشناسیقطبی
الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی1کارشناسیکشوری
معارف اسلامی و علوم تربیتی1کارشناسیکشوری
مترجمی زبان عربی1کارشناسیکشوری
ایرانشناسی1کارشناسیکشوری
کاردانی امور تربیتی1کاردانیاستانی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی4کارشناسیقطبی
ژئومورفولوژی4کارشناسیکشوری
آب و هواشناسیمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی4کارشناسیکشوری
جغرافیای سیاسی4کارشناسیکشوری
علوم و معارف قرآن1کارشناسیکشوری
معارف قرآن کریم1کارشناسیکشوری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی5کاردانیاستانی
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردیمدیریت جهانگردی
مدیریت هتلداری
3
3
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
شیعه شناسی1کارشناسیکشوری
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی1کارشناسی ارشدکشوری
کارتو گرافی4کارشناسیناحیه ای
آموزش زبان و ادبیات فارسی1کارشناسیناحیه ای
مربیگری ورزشیمعرفی رشتهمربیگری فعالیت بدنی و تندرستی
مربیگری ورزشی
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
اقتصاد اسلامی3کارشناسیکشوری
کاردانی حقوق قضایی علوم ثبتی1کاردانیکشوری
ضد تروریسم2کارشناسیکشوری
امنیت نرم2کارشناسیکشوری
مدیریتگمرکی
مدیریت اطلاعات و ارتباطات
3
3
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
فناوری اطلاعات و ارتباطات3کارشناسیکشوری
علوم فنی امنیت2کارشناسیکشوری
پژوهشگری امنیت2کارشناسیکشوری
حفاظت اطلاعات2کارشناسیکشوری
امنیت اطلاعات2کارشناسیکشوری
امنیت اقتصادی3کارشناسیکشوری
امنیت بین الملل2کارشناسیکشوری
فقه و حقوق شافعی1کارشناسیکشوری