معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی یکشنبه 3 مرداد 1395

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

معرفی رشته های گروه آزمایشی 2 (علوم تجربی) به همراه توضیح نوع گزینش ، مقطع تحصیلی و زیرگروه هر رشته

جدول کمک:

منظور از نوع گزینش چیست؟

رشته ها با توجه به گستردگی در سطح کشور و ماهیت رشته، در 4 زیر گروه جای می گیرند. یعنی نوع گزینش هر رشته به یکی از 4 صورت زیر می باشد:
استانی: رشته هایی که در اکثر استان ها وجود دارند و به اندازه کافی گسترش یافته اند. همچنین تخصص فارغ التحصیلان این رشته ها، مورد نیاز استان هر فرد است.
ناحیه ای: این رشته ها در اکثر استان ها وجود ندارند. اما در چند استان مجاور (که یک ناحیه را تشکیل می دهند) به اندازه کافی موجود است. و گزینش در این ناحیه برای رشته های فوق اولویت دارد.
قطبی رشته هایی که قطبی محسوب می شوند، در ناحیه ها به اندازه کافی موجود نبوده و اولویت انتخاب این رشته ها با قطب های تعریف شده است.
کشوری: اگر رشته ها در اکثر قطب ها هم وجود نداشته باشند و تعداد محدودی از دانشگاه ها، آن را ارائه می دهند، کشوری محسوب می شوند. یعنی از تمام کشور و بدون محدودیت گرینش صورت می گیرد.

زیر گروه هر رشته چیست ؟

هر رشته بر اساس اهمیت دروس کنکوری در آن، در زیر گروه خاصی تعریف می شود. در کارنامه ای که سنجش به شما می دهد، رتبه های هر زیر گروه به صورت مجزا داده می شود. شما باید دقت کنید رتبه شما در کدام زیر گروه بهتر شده و بر اساس آن رشته خود را انتخاب کنید.

برای دریافت اطلاعات جامع در مورد هر رشته در ستون معرفی رشته روی عکس کلیک کنید.

این جدول شامل 3 صفحه می باشد
نام رشتهمعرفی رشته نام گرایش زیر گروه مقطع تحصیلی نوع گزینش
پزشکیمعرفی رشته1دکترای حرفه ایکشوری
داروسازیمعرفی رشته2دکترای حرفه ایکشوری
دامپزشکیمعرفی رشته1دکترای حرفه ایقطبی
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 1دکترای پیوستهکشوری
دندان پزشکیمعرفی رشته1دکترای حرفه ایکشوری
ادیان و مذاهب 4کارشناسیکشوری
اعضای مصنوعیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مدیریت بازاریابی4کارشناسیکشوری
بینایی سنجیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیمعرفی رشته5کارشناسیکشوری
پرستاریمعرفی رشته1کارشناسیاستانی
تاریخ اسلام4کارشناسیکشوری
علوم ورزشی
معرفی رشتهعلوم زیستی ورزش
علوم انسانی ورزش
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
تربیت مربی عقیدتی سیاسی5کارشناسیکشوری
حسابداریمعرفی رشته-
حسابرسی
دولتی
مالیاتی
4
4
4
4
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ناحیه ای
کشوری
کشوری
کشوری
آموزش تربیت بدنیدوره متوسطه5کارشناسیکشوری
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی5کارشناسیکشوری
دبیری زیست شناسیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
دبیری شیمی2کارشناسیکشوری
روانشناسیمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
زبان و ادبیات عربیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
شنوایی شناسی معرفی رشته1کارشناسیکشوری
شیمیمعرفی رشته-
کاربردی
محض
فناوری اطلاعات
افت کش ها
دارویی
محیط زیست
2
2
2
2
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
ناحیه ای
ناحیه ای
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
علوم اجتماعیمعرفی رشتهمطالعات امنیتی5کارشناسیکشوری
علوم اقتصادی

معرفی رشتهاقتصاد بازرگانی
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد صنعتی
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد نظری
اقتصاد حمل و نقل
4
4
4
4
4
4
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
قطبی
کشوری
کشوری
کشوری
قطبی
کشوری
علوم انتظامی معرفی رشته4کارشناسیکشوری
علوم تغذیه معرفی رشته1کارشناسیکشوری
علوم سیاسیمعرفی رشتهمطالعات امنیتی5کارشناسیکشوری
علوم قضاییمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
علوم و صنایع غذاییمعرفی رشتهکنترل کیفی و بهداشتی1کارشناسیکشوری
فیزیوتراپیمعرفی رشته1کارشناسیقطبی
کار درمانیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
علم اطلاعات و دانش شناسیمعرفی رشته4کارشناسیقطبی
کتابداری در شاخه پزشکیمعرفی رشته5کارشناسیقطبی
گفتار درمانیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
ماماییمعرفی رشته1کارشناسی
مددکاری اجتماعیمعرفی رشته5کارشناسیکشوری
معارف اسلامی4کارشناسیکشوری
مهندسی فضای سبزمعرفی رشته5کارشناسیکشوری
اتاق عملمعرفی رشته1کارشناسیاستانی
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی1کارشناسیناحیه ای
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی جنگلداری5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی چوب5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی محیط زیست5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری5کاردانیاستانی
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی5کاردانیاستانی
کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر5کاردانیاستانی
کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی4کاردانیاستانی
علوم آزمایشگاهیمعرفی رشته1کارشناسیاستانی
کاردانی امور بانکی4کاردانیاستانی
کاردانی امور بیمه4کاردانیاستانی
کاردانی امور دولتی4کاردانیاستانی
کاردانی امور مالی و مالیاتی4کاردانیاستانی
کاردانی علوم ورزشی
-
مربیگری
5
5
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید4کاردانیاستانی
کاردانی حسابداری4کاردانیاستانی
کاردانی دامپزشکی1کاردانیاستانی
کاردانی فوریت های پزشکی1کاردانیاستانی
کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی5کاردانیاستانی
هوشبریمعرفی رشته1کارشناسیاستانی
علوم و مهندسی خاکمعرفی رشته5کارشناسیناحیه ای
مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاتمعرفی رشته-
اصلاح نباتات
زراعت
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
قطبی
قطبی
قطبی
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیمعرفی رشته5کارشناسیناحیه ای
مهندسی کشاورزی - علوم دامیمعرفی رشته-
دام
طیور
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
قطبی
کشوری
کشوری
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)معرفی رشته5کارشناسیقطبی
مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکیمعرفی رشته5کارشناسیناحیه ای
مهندسی منابع طبیعی شیلاتمعرفی رشته-
بوم شناسی آبزیان
تکثیرو پرورش آبزیان
صید و بهره برداری آبزیان
فراوری محصولات شیلاتی
5
5
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذمعرفی رشته-
بیولوژی و حفاظت چوب
خمیر و کاغذ
صنایع چوب
5
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستمعرفی رشته5کارشناسیقطبی
مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری5کارشناسیناحیه ای
مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ-
حفاظت و اصلاح چوب
خمیر و کاغذ
صنایع چوب
5
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
زیست شناسی سلولی و مولکولیمعرفی رشتهبیوشیمی
ژنتیک
علوم سلولی و مولکولی
میکروبیولوژی
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق حنفی4کارشناسیکشوری
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق شافعی4کارشناسیکشوری
فلسفه و عرفان اسلامی4کارشناسیکشوری
مدیریت فرهنگی هنری4کارشناسیکشوری
مدیریت بازرگانیمعرفی رشته4کارشناسیناحیه ای
مدیریت و بازرگانی دریاییمعرفی رشته-
بندر و کشتیرانی
گمرکی
مناطق ویژه
4
4
4
4
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مدیریت امور بانکی4کارشناسیکشوری
مدیریت بیمهمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
مدیریت بیمه اکو4کارشناسیکشوری
مدیریت جهانگردی4کارشناسیکشوری
مدیریت دولتیمعرفی رشته4کارشناسیقطبی
مدیریت صنعتیمعرفی رشته4کارشناسیقطبی
مدیریت هتلداریمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی4کاردانیاستانی
مدیریت مالیمعرفی رشته4کارشناسیکشوری
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیمعرفی رشته-
باغبانی
خاکشناسی
زراعت
علوم دامی
گیاه پزشکی
ماشین های کشاورزی
5
5
5
5
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریمعرفی رشته-
جنگلداری
جنگلداری شهری
جنگلداری و اکولوژی جنگل
5
5
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
زیست شناسیمعرفی رشته-
زیست دریا
علوم جانوری
علوم گیاهی
عمومی
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
ناحیه ای
قطبی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق امامی4کارشناسیکشوری
کاردانی مدیریت بازرگانی4کاردانیاستانی
زمین شناسیمعرفی رشته3کارشناسیناحیه ای
مدیریت کسب و کارهای کوچک4کارشناسیکشوری
فقه و حقوق اسلامی4کارشناسیکشوری
کاردانی شیمی آزمایشگاهی2کاردانیاستانی
علوم قرآنی - علوم قرآن مجید4کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید4کارشناسیکشوری
معارف قرآن مجید4کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - تربیت معلم قرآن مجید4کارشناسیکشوری
علوم قرآن و حدیث4کارشناسیکشوری
علوم حدیث4کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - فنون قرائت ، تلاوت و کتابت قرآن مجید4کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی4کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی4کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی4کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی4کارشناسیکشوری
معارف اسلامی و علوم تربیتی4کارشناسیکشوری
مهندسی بهداشت حرفه ایمعرفی رشته2کارشناسیکشوری
کارشناسی بهداشت عمومی2کارشناسیکشوری
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ایمعرفی رشته2کارشناسیکشوری
کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت2کارشناسیکشوری
مهندسی بهداشت محیطمعرفی رشته2کارشناسیناحیه ای
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
کاردانی علمی کاربردی امور اراضی5کاردانیاستانی
بهداشت مواد غذاییمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
بهداشت و بازرسی گوشت1کارشناسیکشوری
مهندسی کشاورزی - زیست فناوری (بیو تکنولوژی) کشاورزیمعرفی رشته5کارشناسیکشوری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی5کاردانیاستانی
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردیمدیریت جهانگردی
مدیریت هتلداری
4
4
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
اقیانوس شناسی3کارشناسیکشوری
مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطرمعرفی رشته
5کارشناسیکشوری
کاردانی تولید و فراوری خرما5کاردانیکشوری
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیمعرفی رشته5کارشناسیناحیه ای
علوم و معارف قرآن 4کارشناسیکشوری
علوم تربیتیمعرفی رشتهآموزش و پرورش پیش دبستانی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
علوم مهندسی زیست محیطیمعرفی رشته5کارشناسیکشوری
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1کارشناسیکشوری
شیعه شناسی4کارشناسیکشوری
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی4کارشناسی ارشدکشوری
مربیگری ورزشیمعرفی رشتهمربیگری ورزشی
مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی
5
5
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
اقتصاد اسلامی4کارشناسیکشوری
ضد تروریسم5کارشناسیکشوری
امنیت نرم5کارشناسیکشوری
مدیریتمدیریت اطلاعات و ارتباطات
گمرکی
4
4
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
فناوری اطلاعات و ارتباطات4کارشناسیکشوری
علوم فنی امنیت5کارشناسیکشوری
پژوهشگری امنیت5کارشناسیکشوری
حفاظت اطلاعات5کارشناسیکشوری
امنیت اطلاعات5کارشناسیکشوری
امنیت اقتصادی4کارشناسیکشوری
امنیت بین الملل5کارشناسیکشوری
زیست فن آوری1کارشناسیکشوری
مهندسی صنایع مبلمان5کارشناسیکشوری