مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل


رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 14237 3714 منطقه 1 پسر 5728 تبريز 15830 4092 منطقه 1 دختر 5883 تبريز 16754 4342 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 13905 3640 منطقه 1 پسر 6461 شيراز 15543 4028 منطقه 1 پسر 6189 شيراز 16922 4404 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 12786 3377 منطقه 1 دختر 6141 مشهد 17228 4471 منطقه 1 پسر 6228 مشهد 19611 5022 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 22689 5720 منطقه 1 دختر 5096 شيراز 31127 7626 منطقه 1 دختر 5115 جهرم 9409 3903 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 10828 2928 منطقه 1 دختر 6092 شيراز 16728 4333 منطقه 1 دختر 5998 قم 8209 3408 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 7944 2186 منطقه 1 پسر 6304 تهران 14364 3744 منطقه 1 پسر 5907 تهران 14621 3816 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی لاهيجان 16401 6739 منطقه 2 پسر 5922 بندرانزلي 18398 7505 منطقه 2 پسر 6723 رشت 21321 8629 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 11862 3158 منطقه 1 پسر 6444 تبريز 12455 3308 منطقه 1 پسر 6144 تبريز 12837 3388 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 8762 2397 منطقه 1 دختر 6199 تهران 17095 4442 منطقه 1 پسر 5612 تهران 17691 4584 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سبزوار 36769 14676 منطقه 2 دختر 5350 نيشابور 37219 14838 منطقه 2 پسر 6256 سبزوار 37259 14853 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 24380 6109 منطقه 1 دختر 5751 شيراز 27881 6877 منطقه 1 پسر 5510 شيراز 32718 7973 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 42698 10090 منطقه 1 دختر 5618 سنندج 33069 13269 منطقه 2 دختر 5784 سنندج 33239 13347 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 39944 9530 منطقه 1 دختر 5178 شيراز 41129 9770 منطقه 1 دختر 5273 يزد 25252 10151 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كازرون 27823 6868 منطقه 1 پسر 6169 بوشهر 33488 13437 منطقه 2 پسر 5384 بوشهر 41227 16348 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی ورامين 29035 11664 منطقه 2 دختر 5862 اراك 36702 14650 منطقه 2 دختر 5161 محلات 39850 15821 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی خرم آباد 28662 11508 منطقه 2 دختر 5708 مباركه 35062 14047 منطقه 2 دختر 5281 شاهين شهر 37059 14791 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شهركرد 28293 11377 منطقه 2 دختر 5730 مباركه 33868 13573 منطقه 2 دختر 5538 شهرضا 37721 15031 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 47394 11013 منطقه 1 پسر 5093 انار 28578 5808 منطقه 3 پسر 5050 سراوان 77193 19605 منطقه 3 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شهرضا 36915 14732 منطقه 2 دختر 5430 داراب 39793 15801 منطقه 2 پسر 5362 فلاورجان 40173 15939 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی بجنورد 29736 11935 منطقه 2 پسر 5571 رودسر 33143 13304 منطقه 2 پسر 5614 بهنمير 34336 13767 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 36103 8697 منطقه 1 دختر 5260 نوشهر 29890 11993 منطقه 2 پسر 6619 قائم شهر 36986 14759 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خمین

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خمین تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خمین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 36796 8847 منطقه 1 دختر 5000 كاشان 34094 13668 منطقه 2 پسر 5213 سنندج 40897 16222 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خوی

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خوی تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خوی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 38389 9205 منطقه 1 دختر 5250 خوي 34517 13835 منطقه 2 دختر 5369 اروميه 37535 14956 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سنندج 35866 14345 منطقه 2 پسر 4967 مرودشت 46115 18214 منطقه 2 دختر 5358 ساري 48586 19150 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی ساري 41294 16374 منطقه 2 پسر 5157 قوچان 46730 18441 منطقه 2 پسر 5251 اسفراين 37152 7983 منطقه 3 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گراش

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گراش تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گراش سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 37259 8963 منطقه 1 دختر 5436 لامرد 43337 9672 منطقه 3 دختر 5393 برای مشاهده رتبه قبولی در رشته […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمانشاه 37587 14976 منطقه 2 دختر 5207 كرمانشاه 38153 15194 منطقه 2 دختر 5602 كرمانشاه 39237 15589 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 39879 9519 منطقه 1 دختر 5632 شيراز 44053 10351 منطقه 1 پسر 5335 اهواز 44300 17488 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 40607 9662 منطقه 1 دختر 5487 مشهد 41575 9860 منطقه 1 دختر 5295 كاشمر 44053 17400 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شوشتر تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شوشتر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 44333 10407 منطقه 1 دختر 5160 اهواز 41294 16374 منطقه 2 دختر 5381 نهاوند 43978 17372 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بم

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بم تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 43494 10238 منطقه 1 دختر 5180 كرج 44607 10461 منطقه 1 پسر 5232 شيراز 45941 10729 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمان 46908 18511 منطقه 2 دختر 5069 رودسر 47055 18563 منطقه 2 پسر 5520 كرمان 48126 18973 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ساوه

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ساوه تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ساوه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اسلام آبادغرب 46573 18388 منطقه 2 دختر 5312 برای مشاهده رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی زاهدان 54453 21431 منطقه 2 دختر 4913 زابل 68583 17043 منطقه 3 دختر 4651 برای مشاهده رتبه قبولی در رشته […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یزد

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یزد تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی زرقان 24427 9824 منطقه 2 دختر 5585 آباده 26209 10524 منطقه 2 دختر 5434 شاهين شهر 29681 11911 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 24308 6093 منطقه 1 دختر 6206 اصفهان 24662 6174 منطقه 1 دختر 6000 بهارستان 30566 7503 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 22689 5720 منطقه 1 دختر 5622 مشهد 34094 8258 منطقه 1 دختر 5329 مشهد 64361 14307 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 22623 5698 منطقه 1 پسر 5594 شيراز 28662 7059 منطقه 1 دختر 5403 شيراز 31697 7752 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لارستان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لارستان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لارستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 38233 9174 منطقه 1 پسر 4932 شيراز 39944 9530 منطقه 1 دختر 4951 شيراز 40866 9718 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 33456 8120 منطقه 1 دختر 5249 شيراز 37184 8941 منطقه 1 پسر 5635 بندرعباس 35213 14115 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی ملاير 20021 8140 منطقه 2 پسر 5858 كرج 24879 9998 منطقه 2 دختر 5559 ملاير 25821 10366 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مراغه

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مراغه تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مراغه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 29324 7226 منطقه 1 دختر 5098 تبريز 36915 8874 منطقه 1 پسر 5816 تبريز 37617 9039 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سمنان 23093 9319 منطقه 2 دختر 5817 ساري 26393 10596 منطقه 2 دختر 6246 بندپي 27706 11130 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 32942 8024 منطقه 1 پسر 5488 ساري 19262 7843 منطقه 2 دختر 5760 زنجان 28578 11482 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 13905 3640 منطقه 1 پسر 6461 شيراز 15543 4028 منطقه 1 پسر 6189 شيراز 16922 4404 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی دزفول 24194 9733 منطقه 2 پسر 5535 اهواز 30950 12401 منطقه 2 دختر 5191 اهواز […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم

سمانه الکایی 1397/6/31

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 24118 6050 منطقه 1 دختر 5459 تهرانسر 25595 6379 منطقه 1 پسر 5751 تهران 25714 6407 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 32487 7930 منطقه 1 دختر 5978 كرمان 17095 7004 منطقه 2 دختر 5293 آباده 29353 11782 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 40645 9669 منطقه 1 پسر 5390 كرمانشاه 17071 6990 منطقه 2 پسر 6320 كرمانشاه 21185 8583 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی آمل 18057 7380 منطقه 2 پسر 5995 نوشهر 22689 9165 منطقه 2 دختر 5512 رامسر 25974 10429 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 25418 6334 منطقه 1 دختر 5310 كاشمر 26053 10458 منطقه 2 پسر 5701 گرگان 29169 11712 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سمنان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 31508 7712 منطقه 1 دختر 5770 تهران 33616 8150 منطقه 1 پسر 5526 تهران 34582 8357 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اهواز 32796 13161 منطقه 2 دختر 5766 قم 37967 15121 منطقه 2 دختر 5270 اهواز 39376 15649 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 29169 7184 منطقه 1 پسر 5995 تبريز 29292 7216 منطقه 1 پسر 5456 تبريز 30917 7581 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی فرخ شهر 14875 6154 منطقه 2 پسر 5039 ميبد 22717 9179 منطقه 2 دختر 5168 نجف آباد 30727 12314 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 15425 4008 منطقه 1 دختر 5898 تهران 16137 4177 منطقه 1 پسر 5712 تهران 18057 4679 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 27465 6792 منطقه 1 دختر 6286 تبريز 28425 7004 منطقه 1 پسر 5576 تبريز 29239 7202 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 23726 5948 منطقه 1 پسر 5889 رشت 16905 6915 منطقه 2 دختر 6198 ابهر 23396 9426 منطقه 2 […]