مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی


رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال ایران

سمانه الکایی 1397/5/27

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال ایران تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اروميه 18041 7376 منطقه 2 دختر 5444 اهواز 23020 9297 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمانه الکایی 1397/5/27

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی انديمشك 17312 7095 منطقه 2 دختر 6695 همدان 25924 10408 منطقه 2 پسر 5782 آبدانان 28662 5834 منطقه 3 […]

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمانه الکایی 1397/5/27

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 12819 3383 منطقه 1 دختر 6067 مباركه 18763 7647 منطقه 2 دختر 5645 بابل 19666 7995 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/5/27

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 20780 5283 منطقه 1 پسر 6053 شيراز 21674 5506 منطقه 1 پسر 6067 شيراز 25446 5078 منطقه 3 […]

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

سمانه الکایی 1397/5/27

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمان 9884 4110 منطقه 2 دختر 6580 كاشان 13651 5668 منطقه 2 دختر 6038 كرج […]

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه الکایی 1397/5/27

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شاهرود 9931 4131 منطقه 2 دختر 6078 قائم شهر 11189 4656 منطقه 2 دختر 6666 ماه شهر 17114 3113 […]