مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی


رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمانه الکایی 1397/5/3

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 6654 1884 منطقه 1 دختر 6352 مشهد 7365 2052 منطقه 1 پسر 6700 يزد 7585 3154 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه الکایی 1397/5/3

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 6528 1864 منطقه 1 پسر 6428 كرمانشاه 6959 2903 منطقه 2 دختر 6084 نجف آباد 7084 2950 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سمانه الکایی 1397/5/3

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 8955 2444 منطقه 1 دختر 6280 مرودشت 5932 2488 منطقه 2 دختر 6380 گناباد 9066 3758 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمانه الکایی 1397/5/3

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 6378 1824 منطقه 1 دختر 6451 رودهن 6732 1905 منطقه 1 دختر 6042 شهريار 4192 1778 […]