مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی


رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 12455 3308 منطقه 1 دختر 6120 تهران 16256 4212 منطقه 1 پسر 5743 بابل 10329 4303 منطقه 2 پسر 6440 اراك 11375 4741 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهرکرد تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهرکرد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 11846 3155 منطقه 1 دختر 6100 ورامين 13786 3614 منطقه 1 دختر 6313 شيراز 14918 3884 منطقه 1 دختر 5791 شيراز 15276 3982 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه زابل

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه زابل تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه زابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 14015 3662 منطقه 1 دختر 5903 شيراز 18518 4782 منطقه 1 پسر 5613 تبريز 18645 4806 منطقه 1 دختر 5801 سنندج 18537 7561 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه لرستان

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه لرستان تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه لرستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 10458 2824 منطقه 1 دختر 6082 تبريز 16471 4257 منطقه 1 پسر 5784 تهران 16849 4383 منطقه 1 دختر 6003 قم 11314 4719 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 10392 2803 منطقه 1 دختر 5990 شيراز 13636 3575 منطقه 1 دختر 5891 شيراز 14379 3750 منطقه 1 دختر 5945 […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 11329 3030 منطقه 1 پسر 6346 تهران 14061 3671 منطقه 1 دختر 5731 تهران 14336 3737 منطقه 1 پسر 6124 شيراز 14570 3802 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 16705 4325 منطقه 1 پسر 6190 شيراز 16849 4383 منطقه 1 دختر 5708 تهران 17228 4471 منطقه 1 دختر 5969 […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 15381 4001 منطقه 1 پسر 5838 قائم شهر 7046 2936 منطقه 2 دختر 5781 كرمانشاه 10458 4350 منطقه 2 پسر 5224 كرمانشاه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 6762 1912 منطقه 1 دختر 5872 شيراز 7058 1979 منطقه 1 دختر 6004 تهران 9424 2573 منطقه 1 دختر 6091 شيراز 10843 2932 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد سال 96 مشهد 6445 1840 منطقه 1 پسر 6174 تهران 9747 2654 منطقه 1 پسر 6321 مشهد 9761 2658 منطقه 1 پسر 5632 مشهد 11000 2963 منطقه 1 پسر 6348 مشهد 11709 3122 منطقه 1 دختر 6036 تهران […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 6227 1791 منطقه 1 پسر 6583 تهران 8504 2332 منطقه 1 دختر 6349 تبريز 11147 2991 منطقه 1 پسر 6655 تبريز 11243 3011 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران

سمانه الکایی 1397/5/4

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 6489 1852 منطقه 1 دختر 5553 تهران 9268 2531 منطقه 1 پسر 6322 تهران 10274 2778 منطقه 1 دختر 5862 تهران 10420 2813 منطقه […]