مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی


رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 2128 665 منطقه 1 دختر 6849 قوچان 1714 727 منطقه 2 دختر 6789 ساري 3163 1328 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 1782 562 منطقه 1 پسر 7094 شيراز 1788 564 منطقه 1 پسر 6904 شيراز 2514 776 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 1904 599 منطقه 1 دختر 5982 تهران 2128 665 منطقه 1 پسر 6796 اصفهان 2483 768 منطقه 1 پسر 6664 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 2545 781 منطقه 1 پسر 6796 تبريز 3073 940 منطقه 1 دختر 6509 تبريز 3082 941 منطقه 1 دختر 6378 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 2628 805 منطقه 1 پسر 6987 مرودشت 2729 836 منطقه 1 پسر 6801 اصفهان 3456 1048 منطقه 1 دختر 6562 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 2722 834 منطقه 1 پسر 7150 كرمانشاه 2581 1095 منطقه 2 دختر 6844 اصفهان 2737 1159 منطقه 2 دختر 6627 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 2740 841 منطقه 1 پسر 6969 سمنان 2342 998 منطقه 2 پسر 6641 آمل 2611 1110 منطقه 2 دختر 7024 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی آمل 2500 1060 منطقه 2 پسر 6695 قائم شهر 2521 1069 منطقه 2 پسر 6918 مشهد 2545 1083 منطقه 2 پسر […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی رشت 2987 914 منطقه 1 پسر 6505 تهران 3049 934 منطقه 1 پسر 6396 شاهين شهر 3226 986 منطقه 1 پسر […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 10312 2786 منطقه 1 پسر 6156 زابل 12837 3388 منطقه 1 دختر 5456 شهرضا 3516 1485 منطقه 2 پسر 6211 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 3283 1000 منطقه 1 پسر 6627 خوي 3077 1294 منطقه 2 پسر 6689 سنندج 3209 1349 منطقه 2 پسر 6709 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 3499 1059 منطقه 1 پسر 6671 مشهد 4127 1230 منطقه 1 دختر 6330 شيراز 4473 1331 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 3367 1021 منطقه 1 پسر 6348 نجف آباد 3172 1332 منطقه 2 پسر 6846 فرخ شهر 3271 1383 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی يزد 3260 1375 منطقه 2 پسر 6987 اهواز 3855 1614 منطقه 2 پسر 6390 لاهيجان 4061 1713 منطقه 2 دختر 6675 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1396 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 2308 719 منطقه 1 دختر 6672 اصفهان 2331 724 منطقه 1 دختر 7066 اصفهان 2692 824 منطقه 1 پسر […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 1897 597 منطقه 1 دختر 6563 تبريز 1985 625 منطقه 1 دختر 6915 تبريز 2009 631 منطقه 1 پسر 6890 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 1437 450 منطقه 1 پسر 6522 تهران 2231 691 منطقه 1 پسر 6453 تبريز 2334 725 منطقه 1 پسر 7012 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 2280 710 منطقه 1 پسر 6384 شيراز 2679 822 منطقه 1 دختر 6494 اصفهان 3266 996 منطقه 1 پسر 6661 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 2308 719 منطقه 1 پسر 7061 تهران 2347 730 منطقه 1 پسر 6750 اصفهان 2373 738 منطقه 1 پسر 6594 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 1938 612 منطقه 1 پسر 6675 اصفهان 3125 955 منطقه 1 پسر 6601 تربت حيدريه 1148 503 منطقه 2 پسر […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 2797 859 منطقه 1 دختر 6381 تهران 2905 894 منطقه 1 پسر 6963 تهران 2955 905 منطقه 1 دختر 6941 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 1657 520 منطقه 1 پسر 6701 تهران 1788 564 منطقه 1 پسر 5931 تهران 1850 580 منطقه 1 پسر 6995 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 2205 684 منطقه 1 دختر 7091 شيراز 2431 755 منطقه 1 دختر 7197 مشهد 2460 762 منطقه 1 دختر 6965 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج سال 96 گروه آزمایشی تجربی رشته دندانپزشکی – دکتری از دانشگاه علوم پزشکی البرز شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 1018 320 منطقه 1 دختر 6892 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 1493 466 منطقه 1 پسر 6438 مشهد 1640 508 منطقه 1 پسر 6527 مشهد 1759 553 منطقه 1 دختر 6996 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 2009 631 منطقه 1 پسر 7076 رامسر 822 369 منطقه 2 پسر 7065 لاهيجان 918 406 منطقه 2 دختر 7076 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 1904 599 منطقه 1 پسر 7147 آمل 693 299 منطقه 2 پسر 7140 بابل 746 331 منطقه 2 پسر 7203 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 1820 572 منطقه 1 پسر 6738 بوئين مياندشت 2061 649 منطقه 1 دختر 7041 تهران 2185 680 منطقه 1 دختر […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 1256 395 منطقه 1 پسر 7094 اصفهان 1513 470 منطقه 1 پسر 6711 اصفهان 1665 523 منطقه 1 پسر 6705 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 328 109 منطقه 1 پسر 7622 تبريز 417 142 منطقه 1 پسر 7216 تبريز 550 183 منطقه 1 پسر 7186 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 309 103 منطقه 1 دختر 7104 مشهد 423 144 منطقه 1 پسر 7196 مشهد 449 156 منطقه 1 پسر 7100 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 246 81 منطقه 1 دختر 7356 شيراز 379 123 منطقه 1 دختر 6824 شيراز 678 221 منطقه 1 پسر 7261 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 404 135 منطقه 1 دختر 7549 اصفهان 739 238 منطقه 1 دختر 7036 اصفهان 883 279 منطقه 1 پسر 7190 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 407 137 منطقه 1 پسر 6775 تهران 537 178 منطقه 1 دختر 6268 بندرعباس 101 47 منطقه 2 پسر 7714 […]

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمانه الکایی 1397/4/13

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 73 28 منطقه 1 دختر 7993 تهران 127 47 منطقه 1 پسر 7620 تبريز 130 49 منطقه 1 […]