مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی


رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی گرگان 7912 3284 منطقه 2 پسر 6739 فسا 7962 3311 منطقه 2 دختر 6387 يزد 8231 3416 منطقه 2 پسر 6041 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 7446 2075 منطقه 1 دختر 6613 تهران 7540 2102 منطقه 1 دختر 6212 ورامين 6987 2911 منطقه 2 دختر 6443 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 8231 2259 منطقه 1 دختر 6457 رفسنجان 6762 2825 منطقه 2 دختر 6121 مهريز 7124 2966 منطقه 2 دختر 6030 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 5310 1533 منطقه 1 پسر 6790 گنبد 5206 2212 منطقه 2 دختر 6114 اسلام‌شهر 5340 2259 منطقه 2 پسر 6658 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 4791 1406 منطقه 1 پسر 6558 شيراز 4088 1726 منطقه 2 پسر 6225 فسا 6042 2527 منطقه 2 پسر 6768 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 6712 1901 منطقه 1 دختر 6198 كلاچاي 5045 2141 منطقه 2 دختر 6154 اسلام‌شهر 6677 2795 منطقه 2 دختر 6085 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 5153 1490 منطقه 1 پسر 6596 فلاورجان 5269 2238 منطقه 2 دختر 6730 نطنز 5871 2466 منطقه 2 دختر 6468 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 6324 1814 منطقه 1 پسر 6294 مرند 5188 2203 منطقه 2 پسر 6613 مرند 5594 2359 منطقه 2 پسر 6349 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 8851 2417 منطقه 1 دختر 6509 سبزوار 5542 2338 منطقه 2 پسر 5904 تربت حيدريه 6237 2613 منطقه 2 پسر […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 4295 1277 منطقه 1 پسر 6564 تهران 4473 1331 منطقه 1 دختر 5696 تهران 6836 1925 منطقه 1 دختر 6519 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی فولاد شهر 5717 1643 منطقه 1 دختر 6441 تهران 6087 1753 منطقه 1 دختر 6697 شهرري 5950 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 5912 1701 منطقه 1 دختر 6519 ملاير 6802 2843 منطقه 2 پسر 6780 اراك 6903 2880 منطقه 2 پسر 6665 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اهواز 6587 2750 منطقه 2 دختر 6456 اهواز 7655 3184 منطقه 2 دختر 6579 آمل 7759 3226 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 7365 2052 منطقه 1 پسر 6270 تهران 7386 2058 منطقه 1 دختر 7825 تهران 7419 2066 منطقه 1 دختر 6222 […]

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمانه الکایی 1397/4/30

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 4967 1440 منطقه 1 دختر 5524 تهران 5087 1472 منطقه 1 پسر 5773 تهران 5169 1496 منطقه 1 […]