مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته پرستاری


رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 31377 7676 منطقه 1 پسر 5800 بندرعباس 19822 8067 منطقه 2 پسر 5855 بندرعباس 23140 9336 منطقه 2 دختر 5320 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 26950 6682 منطقه 1 دختر 5319 شيراز 27054 6700 منطقه 1 دختر 5437 شيراز 30157 7416 منطقه 1 پسر 5446 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراب

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراب تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراب سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 30103 7404 منطقه 1 پسر 5313 خسروشاه 31345 7669 منطقه 1 پسر 5625 تبريز 32397 7912 منطقه 1 پسر 5815 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 34799 8407 منطقه 1 دختر 5685 مشهد 40173 9570 منطقه 1 پسر 5489 گناباد 18148 7411 منطقه 2 پسر 5533 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 21056 5351 منطقه 1 دختر 5514 اصفهان 33585 8145 منطقه 1 دختر 4810 يزد 17602 7210 منطقه 2 دختر 5538 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خلخال

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خلخال تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خلخال سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اردبيل 32487 13035 منطقه 2 دختر 5687 اردبيل 36002 14390 منطقه 2 دختر 5292 اردبيل 40349 16007 منطقه 2 پسر 5512 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 54782 12477 منطقه 1 پسر 4899 اقليد 31449 12615 منطقه 2 دختر 5636 جهرم 34745 13921 منطقه 2 دختر 5633 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خمین

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خمین تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خمین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 30698 7532 منطقه 1 پسر 5081 گلپايگان 33829 13559 منطقه 2 پسر 5190 اراك 48465 19096 منطقه 2 پسر 5489 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمان 39879 15833 منطقه 2 دختر 5287 رفسنجان 42411 16784 منطقه 2 دختر 5300 كرج 42557 16843 منطقه 2 پسر 5556 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 39164 9377 منطقه 1 پسر 4997 قائم شهر 29839 11975 منطقه 2 دختر 5382 كرمان 29890 11993 منطقه 2 دختر […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اسفراین تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اسفراین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 35289 8506 منطقه 1 دختر 5095 گرگان 35659 14275 منطقه 2 پسر 5462 بجنورد 36339 14516 منطقه 2 دختر 5445 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی قادراباد 33208 8069 منطقه 1 دختر 5297 شيراز 38330 9195 منطقه 1 پسر 5633 شيراز 43075 10163 منطقه 1 دختر 5345 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 38422 9210 منطقه 1 پسر 5548 اهواز 28958 11630 منطقه 2 دختر 5290 دزفول 30367 12157 منطقه 2 دختر 5737 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 65485 14527 منطقه 1 دختر 4793 زاهدان 39688 15771 منطقه 2 پسر 5232 زابل 24855 4944 منطقه 3 پسر 4823 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شوشتر تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شوشتر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 35569 8579 منطقه 1 دختر 5353 اهواز 23118 9328 منطقه 2 دختر 5815 اهواز 32429 13010 منطقه 2 دختر 5577 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تربت حيدريه 22623 9140 منطقه 2 دختر 5883 تربت حيدريه 25036 10057 منطقه 2 دختر 5854 تربت حيدريه 27296 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خوی

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خوی تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خوی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 26977 6686 منطقه 1 دختر 5248 تبريز 28395 6998 منطقه 1 دختر 5317 خوي 22882 9245 منطقه 2 دختر 5833 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شاهرود 16120 6630 منطقه 2 دختر 5903 نيشابور 20403 8277 منطقه 2 پسر 5636 كاشمر 22402 9055 منطقه 2 پسر 6007 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 17114 4446 منطقه 1 دختر 6144 شيراز 17931 4647 منطقه 1 دختر 5997 شيراز 19262 4940 منطقه 1 دختر 6003 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 24172 6061 منطقه 1 دختر 4852 اراك 16922 6922 منطقه 2 دختر 6160 شاهين شهر 22791 9205 منطقه 2 دختر […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 28066 6921 منطقه 1 دختر 5292 بابل 27542 11070 منطقه 2 دختر 5703 بهشهر 27978 11242 منطقه 2 پسر 5159 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اهواز 21870 5554 منطقه 1 دختر 5552 بهبهان 35213 14115 منطقه 2 دختر 5347 ياسوج 32103 6658 منطقه 3 پسر 6306 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی بيرجند 30779 12336 منطقه 2 پسر 5928 زاهدان 46531 18373 منطقه 2 پسر 5270 زابل 21503 4141 منطقه 3 پسر 5677 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 20961 5327 منطقه 1 دختر 5599 تبريز 23280 5835 منطقه 1 دختر 5577 تبريز 23280 5835 منطقه 1 دختر 5750 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 23240 5824 منطقه 1 دختر 5601 مشهد 23810 5970 منطقه 1 پسر 5751 مشهد 24333 6098 منطقه 1 دختر 5791 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ساوه

سمانه الکایی 1397/7/15

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ساوه تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ساوه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی دهگلان 19870 3742 منطقه 3 پسر 5925 ملارد 43831 9818 منطقه 3 دختر 5150 برای مشاهده رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 5542 1593 منطقه 1 پسر 6471 تهران 7038 1971 منطقه 1 پسر 6110 تهران 9931 2701 منطقه 1 پسر 6282 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی فلاورجان 10234 2769 منطقه 1 پسر 6353 اصفهان 11900 3168 منطقه 1 دختر 5508 اصفهان 13516 3548 منطقه 1 دختر 6324 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی خرم آباد 14401 5978 منطقه 2 پسر 6429 سنندج 16990 6954 منطقه 2 پسر 5781 خرم آباد 17711 7255 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 23791 5966 منطقه 1 دختر 5796 اردبيل 5774 2425 منطقه 2 پسر 6017 اردبيل 12571 5214 منطقه 2 دختر 5847 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 7674 2128 منطقه 1 دختر 6218 تبريز 8271 2269 منطقه 1 دختر 6173 تبريز 8714 2382 منطقه 1 پسر 6327 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 13768 3609 منطقه 1 پسر 5985 تبريز 22568 5683 منطقه 1 پسر 5907 كلاچاي 6969 2907 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 6978 1959 منطقه 1 دختر 6204 شيراز 9521 2599 منطقه 1 دختر 6420 شيراز 9945 2705 منطقه 1 دختر 6272 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 11496 3076 منطقه 1 دختر 4987 تهران 16628 4301 منطقه 1 دختر 5803 تهران 19415 4973 منطقه 1 پسر 6125 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سمانه الکایی 1397/7/14

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمانشاه 22998 9287 منطقه 2 پسر 5411 كرمانشاه 23020 9297 منطقه 2 پسر 5707 كرمانشاه 24757 9953 منطقه 2 دختر 5576 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمان 10870 4520 منطقه 2 دختر 5829 رفسنجان 22381 9046 منطقه 2 دختر 5764 رفسنجان 24333 9789 منطقه 2 دختر 5566 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 40349 9607 منطقه 1 پسر 6012 كرمان 10712 4443 منطقه 2 پسر 5703 سيرجان 32263 12936 منطقه 2 دختر 6081 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 9365 2555 منطقه 1 پسر 5548 همدان 9747 4047 منطقه 2 دختر 6368 همدان 12552 5205 منطقه 2 دختر 6721 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 30856 7569 منطقه 1 پسر 5392 كاشان 12819 5324 منطقه 2 پسر 5893 كاشان 14896 6163 منطقه 2 دختر 5780 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مرودشت 20885 5310 منطقه 1 پسر 5962 داران 23701 5942 منطقه 1 دختر 5747 اصفهان 33616 8150 منطقه 1 دختر 5373 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 16256 4212 منطقه 1 پسر 5940 تبريز 19648 5029 منطقه 1 پسر 5545 ايلخچي 21935 5565 منطقه 1 دختر 5629 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مريوان 8399 3488 منطقه 2 پسر 5795 سنندج 10145 4214 منطقه 2 پسر 6339 سنندج 15917 6558 منطقه 2 پسر 6137 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96   شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 19190 4925 منطقه 1 دختر 5990 اهواز 12722 5287 منطقه 2 دختر 6655 اهواز 14401 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 9593 2617 منطقه 1 دختر 6043 تهران 12382 3290 منطقه 1 دختر 5988 تهران 12722 3364 منطقه 1 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت جام تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت جام سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 30367 7470 منطقه 1 پسر 5123 تربت حيدريه 36523 14584 منطقه 2 دختر 5109 نيشابور 36826 14699 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 10985 2960 منطقه 1 دختر 5878 شيراز 21369 5417 منطقه 1 پسر 6141 شيراز 23894 5990 منطقه 1 دختر 5448 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی زاهدان 15446 6380 منطقه 2 پسر 6271 گرگان 18295 7468 منطقه 2 دختر 6451 گرگان 19870 8086 منطقه 2 پسر 5416 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمانشاه 13615 5654 منطقه 2 دختر 5703 كرمانشاه 14744 6100 منطقه 2 پسر 5846 كرمانشاه 14744 6100 منطقه 2 دختر 5684 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 19520 5001 منطقه 1 دختر 5684 تهران 20420 5210 منطقه 1 دختر 4830 تهران 22202 5620 منطقه 1 دختر 5219 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 28325 6985 منطقه 1 دختر 5663 مشهد 28605 7043 منطقه 1 دختر 4770 مشهد 33645 8156 منطقه 1 پسر 5341 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سنندج 12423 5166 منطقه 2 پسر 6317 بندرعباس 14441 5996 منطقه 2 پسر 5969 ساري 14483 6008 منطقه 2 پسر 5763 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی آمل 13130 5453 منطقه 2 پسر 6046 گرگان 14954 6183 منطقه 2 دختر 5852 آمل 15167 6262 منطقه 2 پسر 5889 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 21346 5413 منطقه 1 دختر 5826 تهران 30757 7546 منطقه 1 دختر 6019 تهران 33030 8035 منطقه 1 دختر 4444 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 24534 6143 منطقه 1 پسر 5598 شيراز 24641 6169 منطقه 1 دختر 5584 كرمان 13497 5601 منطقه 2 پسر 5741 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی لاهيجان 19520 5001 منطقه 1 دختر 6497 لنگرود 13563 5629 منطقه 2 پسر 5721 لاهيجان 15480 6394 منطقه 2 دختر 6467 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 23189 5811 منطقه 1 پسر 5589 دامغان 13582 5639 منطقه 2 دختر 5934 شهريار 18885 7689 منطقه 2 دختر 5809 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی بهمئي 18025 7370 منطقه 2 دختر 6011 كازرون 22316 9021 منطقه 2 پسر 5790 ياسوج 13963 2422 منطقه 3 پسر 5819 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 10545 2848 منطقه 1 پسر 6412 مشهد 11117 2985 منطقه 1 دختر 5691 مشهد 11709 3122 منطقه 1 پسر 5773 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اردبيل 16812 6885 منطقه 2 پسر 6354 اردبيل 20298 8241 منطقه 2 دختر 5737 زنجان 21030 8524 منطقه 2 دختر 5769 […]

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سمانه الکایی 1397/7/11

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 22148 5607 منطقه 1 پسر 5317 مشهد 24357 6103 منطقه 1 دختر 5945 تهران 30255 7438 منطقه 1 پسر 5697 […]