مطالب با موضوع

رتبه قبولی در رشته پزشکی


رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری

سمانه الکایی 1397/11/13

رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری تراز و رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96 شهر جنسیت سهمیه در منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری میانگین تراز قلمچی تبريز پسر منطقه 1 1 2 8152 تبريز پسر منطقه 1 2 4 8423 تهران پسر منطقه 1 3 8 8120 تهران […]