مطالب با موضوع

کتاب درسی


کتاب های درسی دوازدهم

کتاب های درسی دوازدهم

مهندس امیر مهدی اسلامی 1397/8/22

کتاب های درسی دوازدهم سال دوازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد در این مرحله دانش آموزان باید خود را برای کنکور و ورود به دانشگاه آماده کنند، که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال دوازدهم را برای دانلود قرار دادیم.

کتاب های درسی یازدهم

کتاب های درسی یازدهم

مهندس امیر مهدی اسلامی 1397/8/20

کتاب های درسی یازدهم سال یازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال یازدهم را برای دانلود قرار دادیم.

کتاب های درسی دهم

کتاب های درسی دهم

مهندس امیر مهدی اسلامی 1397/8/10

کتاب های درسی دهم سال دهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال دهم را برای دانلود قرار دادیم.  

کتاب های درسی نهم

کتاب های درسی نهم

مهندس امیر مهدی اسلامی 1397/3/19

کتاب های درسی نهم پایه نهم متوسطه مرحله ای از مقطع تحصیلی است که در این مرحله دانش آموزان باید خود را برای انتخاب رشته و ورود به رشته انتخابی آماده کنند. دانش آموزان باید به این نکته توجه داشته باشند که در این مرحله و برای انتخاب رشته تنها نمرات پایه نهم مهم نیست […]