مطالب با برچسب

آتش کینه


افراد کینه جو | توصیه و نحوه برخورد با آن ها

مطالب روان شناسی

سمانه الکایی - 1396/8/10

افراد کینه جو | توصیه و نحوه برخورد با آن ها چگونه با افراد کینه جو برخورد کنیم؟ از همان کودکی به ما توصیه کرده اند که اگر کسی در حق شما بدی کرد او را ببخشید. تمام تعلیمات دینی و مذهبی هم که گذرانده ایم به مقوله بخشایش پرداخته اند. حتما این جمله معروف […]