مطالب با برچسب

آزمونهای قلم چی را چگونه تحلیل کنیم


روش تحلیل آزمون های آزمایشی

مطالب مشاوره ای

دکتر محسن محمدی - 1396/7/2

روش تحلیل آزمون های آزمایشی چگونه به تحلیل آزمون های آزمایشی بپردازیم بررسی کارنامه آزمون های آزمایشی موسساتی که داوطلبان قبل از کنکور در آن شرکت می کنند پرسشی که همواره با دانش آموزان همراه است. آیا باید به کلیه مطالب که در کارنامه عملکردی آزمون داده می شود دقت کرد؟ تراز که در کارنامه […]