مطالب با برچسب

آزمون نهایی


امتحانات نهایی سال سوم | توصیه و راهکار

مطالب مشاوره ای

دکتر محسن محمدی - 1396/8/8

امتحانات نهایی سال سوم | توصیه و راهکار  توصیه هایی برای امتحانات نهایی سال سوم طبق تغییر روال و روش سیاست های آموزش و پرورش، در سال های اخیر امتحانات نهایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده اند و همین باعث تکاپو و اضطراب در خیلی از دانش آموزان شده است. این اهمیت از […]