مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی


معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته آموزش زبان انگلیسی آشنایی با رشته آموزش زبان انگلیسی دوره کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی هشت نیمسال متوالی یا چهار سال تحصیلی و به صورت نظام واحدی است. طول هر نیمسال 16 هفته است. زمان تدریس هر واحد درسی در طول یک نیمسال از نوع نظری 16 و هر واحد عملی و آزمایشگاه 32 […]