مطالب با برچسب

آشنایی با شخصیت صلح طلب


تیپ های شخصیتی نه گانه

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/6/23

تیپ های شخصیتی نه گانه بررسی و تعریف تیپ های شخصیتی نه گانه در تعاریفی که از تیپ شخصیتی ارائه شده است، آن را مجموعه ای از اشخاص در نظر گرفته اند که دارای خصایص و ویژگی های مشترک در رفتار هستند. روان شناسان از روش های مختلفی برای طبقه بندی افراد بر اساس تیپ های […]