مطالب مرتبط با

توضیح رشته مهندسی ایمنی


معرفی رشته مهندسی ایمنی

معرفی رشته مهندسی ایمنی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/16

رشته مهندسی ایمنی آشنایی با رشته مهندسی ایمنی در رشته های فنی و مهندسی منظور از مهندس و یا کارشناس ایمنی، شخصی است که بتواند با استفاده از فنون مهندسی، تدابیر امن و ویژه ای را در مقابل با انواع خطرات و صدمات، جهت پیاده سازی در فضاهای کاری و کارگاه های صنعتی، اعمال نماید. […]