مطالب مرتبط با

فرد کینه جو


افراد کینه جو | توصیه و نحوه برخورد با آن ها

سمانه الکایی 1396/8/10

افراد کینه جو | توصیه و نحوه برخورد با آن ها چگونه با افراد کینه جو برخورد کنیم؟ از همان کودکی به ما توصیه کرده اند که اگر کسی در حق شما بدی کرد او را ببخشید. تمام تعلیمات دینی و مذهبی هم که گذرانده ایم به مقوله بخشایش پرداخته اند. حتما این جمله معروف […]