مطالب مرتبط با

فریاد زدن


استفاده از زبان بدن در تدریس و تاثیرات آن

سمانه الکایی 1396/8/10

استفاده از زبان بدن در تدریس و تاثیرات آن زبان بدن و تدریس یکی از سخت ترین کارهای دنیا درس دادن است. اداره کردن یک کلاس دقیقا مانند اداره کردن یک کشوراست باید هم زمان از آزادی دموکراسی و گاهی از دیکتاتوری استفاده کرد. یکی از روش های اثر گذار در اداره کلاس و یا […]