مطالب با برچسب

قبولی در رشته علوم تربیتی


رتبه قبولی در رشته علوم تربیتی دانشکده غیر انتفاعی رفاه تهران

سمانه الکایی 1397/6/15

رتبه قبولی در رشته علوم تربیتی دانشکده غیر انتفاعی رفاه تهران تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تربیتی دانشکده غیر انتفاعی رفاه تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی پردیس 75124 16364 منطقه 1 دختر 5110 برای مشاهده رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه لرستان […]