مطالب با برچسب

قبولی در رشته مامایی


رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 30830 7563 منطقه 1 دختر 5543 تبريز 31911 7808 منطقه 1 دختر 5612 مراغه 19933 8107 منطقه 2 دختر 5656 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 9565 2610 منطقه 1 دختر 5246 نيشابور 25644 10302 منطقه 2 دختر 5658 بجنورد 26684 10728 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 37338 8984 منطقه 1 دختر 4855 خرم آباد 40645 16127 منطقه 2 دختر 5111 خرم آباد 46484 18358 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 31636 7742 منطقه 1 دختر 5370 تبريز 40058 9547 منطقه 1 دختر 5127 تربت حيدريه 12571 5214 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 15167 3951 منطقه 1 دختر 6372 تهران 17114 4446 منطقه 1 دختر 5478 كاشان 12985 5390 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سمنان 6784 2833 منطقه 2 دختر 6261 قزوين 11523 4804 منطقه 2 دختر 6062 اهواز 18456 7533 منطقه 2 دختر 5834 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 15058 3919 منطقه 1 دختر 5524 مشهد 17568 4551 منطقه 1 دختر 5194 فيض آبادتربت حيدريه 13321 5530 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 37338 8984 منطقه 1 دختر 5555 اقليد 34927 14002 منطقه 2 دختر 5325 لامرد 36136 14436 منطقه 2 دختر 5499 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرج 14936 6178 منطقه 2 دختر 5837 يزد 20235 8220 منطقه 2 دختر 5636 يزد 21652 8757 منطقه 2 دختر 5834 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 32234 7882 منطقه 1 دختر 5294 لامرد 30950 12401 منطقه 2 دختر 5512 ياسوج 32429 13010 منطقه 2 دختر 5872 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 23940 6003 منطقه 1 دختر 5228 كازرون 15897 6550 منطقه 2 دختر 6134 برازجان 16829 3058 منطقه 3 دختر 6297 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 20129 5132 منطقه 1 دختر 6069 رشت 15897 6550 منطقه 2 دختر 6081 شهريار 19738 8027 منطقه 2 دختر 6024 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اهواز 19848 8077 منطقه 2 دختر 5854 اهواز 21286 8617 منطقه 2 دختر 5970 اهواز 25792 10355 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 22336 5643 منطقه 1 دختر 6152 تايباد 16380 2974 منطقه 3 دختر 5432 تايباد 21346 4113 منطقه 3 دختر 6042 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 23540 5902 منطقه 1 دختر 5936 نجف آباد 17012 6963 منطقه 2 دختر 5352 نجف آباد 20148 8187 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مرند 32970 13231 منطقه 2 دختر 5128 كرج 72347 28229 منطقه 2 دختر 5004 كاشمر 25208 5021 منطقه 3 دختر 4804 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 28801 7093 منطقه 1 دختر 5534 گلپايگان 27465 11032 منطقه 2 دختر 5397 اراك 36665 14632 منطقه 2 دختر 5684 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سبزوار 20860 8462 منطقه 2 دختر 5462 كاشمر 34614 13868 منطقه 2 دختر 5455 كرج 35451 14206 منطقه 2 دختر 5473 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تفت 23259 9379 منطقه 2 دختر 5498 رفسنجان 33949 13602 منطقه 2 دختر 5174 يزد 36665 14632 منطقه 2 دختر 5302 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی لاهيجان 21914 8864 منطقه 2 دختر 5321 لاهيجان 26737 10752 منطقه 2 دختر 5447 لاهيجان 30757 12326 منطقه 2 دختر 5613 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 35389 8531 منطقه 1 دختر 5756 تهران 36628 8809 منطقه 1 دختر 5318 نيشابور 22169 8964 منطقه 2 دختر 5587 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مرند 22505 9099 منطقه 2 دختر 6155 خوي 32747 13142 منطقه 2 دختر 5221 پيرانشهر 24879 4953 منطقه 3 دختر 5350 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 20961 5327 منطقه 1 دختر 5444 شهريار 19822 8067 منطقه 2 دختر 5706 كرج 26374 10587 منطقه 2 دختر 5268 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی قم 20403 8277 منطقه 2 دختر 5536 شهرري 23851 9593 منطقه 2 دختر 5744 قم 23851 9593 منطقه 2 دختر 5802 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تبريز 36986 8894 منطقه 1 دختر 5261 اردبيل 24056 9675 منطقه 2 دختر 5129 مرند 36002 14390 منطقه 2 دختر 5632 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شهركرد 20522 8316 منطقه 2 دختر 5840 بن 28374 11405 منطقه 2 دختر 5429 كيار 21056 4040 منطقه 3 دختر 5576 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی اصفهان 27594 6820 منطقه 1 دختر 5528 اصفهان 29978 7374 منطقه 1 دختر 5801 تهران 31991 7826 منطقه 1 دختر 5326 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی كرمانشاه 20744 8414 منطقه 2 دختر 6103 كرمانشاه 31410 12598 منطقه 2 دختر 5562 كرمانشاه 35569 14241 منطقه 2 دختر 5397 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی فلاورجان 39822 15810 منطقه 2 دختر 5170 سرابله 38885 8428 منطقه 3 دختر 5324 اركوازملكشاهي 49684 11482 منطقه 3 دختر 5186 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی دزفول 40937 16239 منطقه 2 دختر 5378 بهبهان 47287 18652 منطقه 2 دختر 5024 آبادان 43412 9700 منطقه 3 دختر 5193 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سراوان 47883 10961 منطقه 3 دختر 5162 سيب سوران و مهرستان 68876 17131 منطقه 3 دختر 5073 ايرانشهر 78977 20172 منطقه […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 32881 8010 منطقه 1 دختر 5249 آمل 31177 12497 منطقه 2 دختر 5711 اسلام‌شهر 33208 13334 منطقه 2 دختر 5327 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی همدان 23940 9629 منطقه 2 دختر 5598 كرج 24832 9982 منطقه 2 دختر 5881 همدان 25770 10347 منطقه 2 دختر 5283 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 31613 7736 منطقه 1 دختر 5268 شهريار 34266 8289 منطقه 1 دختر 5489 كرج 26903 10813 منطقه 2 دختر 5709 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تهران 32854 8002 منطقه 1 دختر 4808 ساري 34517 13835 منطقه 2 دختر 5540 بهشهر 34643 13880 منطقه 2 دختر 5733 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی سنندج 32942 13220 منطقه 2 دختر 5400 سنندج 40022 15887 منطقه 2 دختر 4839 كامياران 33645 7056 منطقه 3 دختر 5118 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی گرگان 33520 13449 منطقه 2 دختر 5135 قوچان 33645 13499 منطقه 2 دختر 5300 بندرتركمن 35945 7670 منطقه 3 دختر 5288 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 41672 9885 منطقه 1 دختر 5458 شيراز 43452 10226 منطقه 1 دختر 5181 كرمان 44531 17576 منطقه 2 دختر 5849 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی تربت حيدريه 39199 15570 منطقه 2 دختر 5150 قوچان 40839 16199 منطقه 2 دختر 5004 تربت حيدريه 40839 16199 منطقه 2 […]

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم

سمانه الکایی 1397/7/25

رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم تراز و رتبه قبولی در رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شيراز 38299 9186 منطقه 1 دختر 5614 كاشان 40173 15939 منطقه 2 دختر 5186 بم 38655 8371 منطقه 3 دختر 5767 […]