مطالب مرتبط با

چطور سر جلسه امتحان استرس نداشته باشم


مدیریت استرس در امتحانات

مدیریت استرس در امتحانات

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/10/6

برای مدیریت استرس در امتحانات ابتدا باید به منشأ آن پی برد تا بتوانیم مدیریت خوبی بر آن داشته باشیم. گاهی اتفاق می افتد که استرس ایجاد شده از والدین منتقل می شود و گاهی هم حاصل نگرانی های دانش آموزان از برگزاری و نتیجه امتحان است. استرس و نگرانی هایی که در طول امتحانات پایان […]