مطالب با برچسب

کاهش دادن اضطراب


مدیریت استرس | تکنیک های عملی و کاربردی آن

دکتر محسن محمدی 1396/8/13

مدیریت استرس | تکنیک های عملی و کاربردی آن تعریف و مدیریت استرس استرس را می توان مواجه شدن و عملکرد بدن در مقابل مسائل عنوان کرد که با توجه به انسان های مختلف طول و مقدار آن مختلف است، در واقع بعضی اوقات تشخیص استرس و اضطراب های درونی بسیار سخت است استرس می تواند […]