مطالب مرتبط با

کشتی سازی


معرفی رشته مهندسی دریا

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/16

رشته مهندسی دریا آشنایی با رشته مهندسی دریا با به آب انداختن اولین کشتی و بادبان آمریکایی به دریا در سال1807 دنیای دریا نوردان و ملوانان دگرگون شد. دنیایی که به آن ها ثابت کرد تعمیر و نگهداری یک کشتی فراتر از یک فن است و باید آن را بطور علمی و دقیق دنبال کرد. […]