مطالب با برچسب

کلیه قوانین طلاق


وکالت طلاق یا حق طلاق زن چیست ؟

دکتر محسن محمدی 1396/7/15

وکالت طلاق یا حق طلاق زن چیست ؟ وکالت طلاق حق طلاق زن به معنای وکالت بخشی برای طلاق از سوی همسر مرد (شوهر) به همسر زن است. به عبارتی دیگر در حق طلاق، مرد به همسر خود وکالت طلاقی می دهد؛ یعنی زوجه با وکالتی که از سمت زوج دریافت می نماید می تواند […]